دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، پاییز 1395، صفحه 1-170 (پاییز و زمستان 1395) 
2. بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت ورزشی

صفحه 37-54

10.22089/res.2016.845

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


4. سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی (ارائة یک نظریة داده‌بنیاد)

صفحه 71-96

10.22089/res.2016.846

احسان محمدی ترکمانی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین معینی؛ حسین خنیفر