نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت رفتار سازمانی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

4 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه

5 استاد مدیریت و برنامه ریزی پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سبک‌ زندگی ورزشکاران نخبه در مرکز توجه همگان قرار دارد. این پژوهش کیفی با هدف بازتولید مفهوم سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریة داده‌بنیاد انجام شده است. رویکرد گلیزری به دنبال کشف نگرانی عمدة مشارکت‌کنندگان و فرایند اجتماعی پایه جهت حل آن است. برای این منظور 19 نفر از خبرگان آشنا با حوزة سبک زندگی ورزشکاران ایرانی به‌صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه‌های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده‌ها به‌صورت هم‌زمان با استفاده از مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، نظری، انتخابی و یادنوشت‌نگاری تحلیل شدند. چهار تن از مشارکت‌کنندگان با تأیید یافته‌های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد مهم‌ترین نگرانی‌های مشارکت‌کنندگان عبارت بود از رعایت‌نشدن اصول حرفه‌ای در زندگیِ ورزشکاران ایرانی، مقولة محوری پژوهش (یعنی تفکر حرفه‌ای) و فرایند اجتماعی پایة پژوهش (یعنی حرکت به سمت حرفه‌ای‌گرایی). شایستگی‌های عاطفی، چشم‌انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت‌پذیری، مصرف، گذران اوقات فراغت، مسائل شخصی و رفتارهای مذهبی نیز به‌عنوان دیگر مقولات سبک زندگی تعیین شدند که تحت تأثیر تفکر حرفه‌ای قرار می‌گیرند. مقولات فرایند اجتماعی پایه نیز در سه سطح کلان، متوسط و خرد طبقه‌بندی شدند که می‌توانند در طول زمان نگرانی مشارکت‌کنندگان را حل کنند. به طور کلی سبک زندگی ورزشکار نخبه، راهنمای کنش او در مسائل ورزشی و غیرورزشی زندگی است. یافته‌های پژوهش می‌تواند برای بررسی ابعاد مختلف سبک زندگی ورزشکاران نخبه از عوامل مؤثر تا مؤلفه‌های عینی سبک زندگی به کار برده شود.  

کلیدواژه‌ها

1. Abazari, Y., & Chavoshian, H. (2003). Social class to lifestyle new approaches in the sociological analysis of social identity. Journal of Social Science Letter, 10, 3-27. (Persian).
2. Ansari, M. (2003). The politics of postmodernity: an introduction to contemporary politics and culture, (John R Gibbins & Bo Reimer). Tehran: Game no. (Persian).
3. Arai, A., Ko, Y. J., & Ross, S. (2014). Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image. Sport Management Review, 17(2), 97-106.
4. Artinian, B. M., Giske, T., & Cone, P. H. (2009). Glaserian Grounded Theory in Nursing Research: Trusting Emergence: Springer Publishing Company.
5. Azadi, M. (2006). Sustainable Sport Management, (David Chernushenko, Anna Van der Kamp & David Stubbs). Tehran: National Olympic Committee of Islamic Republic of IRAN. (Persian).
6. Babaee, R. (2012). Political Capabilities in Bourdieu’s sociological theory: Production of political theory. Politic Quarterly, 41(3), 39-56. (Persian).
7. Bateman, H., McAdam, K., & Sargeant, H. (2006). Dictionary of Sport and Exercise Science. London: A&C Black.
8. Bazargan, A. (2009). An Introduction to Quantitative and qualitative and mixed methods, common research approaches in behavioral sciences Tehran: Didar. (Persian).
9. Charmaz, K. (2008). Grounded theory as an emergent method Handbook of emergent methods (pp. 155-70). New York The Guilford Press.
10. Danaee Fard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. (2015). Quantitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Saffar Publication. (Persian).
11. Danaee Fard, H., & Mozaffari, Z. (2009). Enhance the reliability and validity in qualitative management research: thinking about theory verification. Management Researches, 1(1): 131-162. (Persian). 1(1), 131-62. (Persian).
12. Fazeli, M. (2004). Consumption and lifestyle. Qom: Sobh Sadeq. (Persian).
13. Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions: Sociology Press.
14. Gooshbar, F. (2006). Social class and lifestyle. (Unpublished MA dissertation), University of Tehran, Faculty of Social Sciences. (Persian).
15. Greymattersintl. (2016). The Lifestyle of a Professional Athlete [Web Site Comment]. Retrieved from http://www.greymattersintl.com/the-lifestyle-of-a-professional-athlete/
16. Hesami, Z., Ramezan Khani, A., Sharif Kashi, B., Fallah Tafti, S., & Heydari, G. R. (2011). Evaluation of Knowledge, Attitude and Prevalence of Smoking among Sportsmen of National Teams of Iran 1387. Hakim, 13(2), 115-20. (Persian).
17. Jalali Farahani, M., & Alidoust, E. (2012). Event Management and Sports Camps. Tehran: University of Tehran. (Persian).
18. Jones, M., & Alony, I. (2011). Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies–an example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6(N/A), 95-114.
19. Mahdavi Kani, M. S. (2009). The concept of style of life and its field in social sciences. Iranian Journal of Cultural Research, 1(1), 199-230. (Persian).
20. Mahdavi Kani, M. S. (2009). Religion and life style. Tehran: Imam Sadigh University. (Persian).
21. Mehdi Zadeh, H. (2012). Lifestyle- First Part: Background of lifestyle knowledge. Monthly magazine of Sooreh, 50, 57-9. (Persian).
22. Moses, M. O., & Oladapo, R. Y. (2013). Health and Wellness Lifestyles of Nigerian Women League Football Players. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(11), 939-44.
23. National Sports Organisation. (2003). Detailed studies of the development of championships sport. Tehran: RAD Samaneh. (Persian).
24. Pang, B., Macdonald, D., & Hay, P. (2015). ‘Do I have a choice?’The influences of family values and investments on Chinese migrant young people's lifestyles and physical activity participation in Australia. Sport, education and society, 20(8), 1048-64.
25. Parvizi, S., Salsali, M., & Adib hajbagheri, M. (2011). Qualitative research methods. Tehran: Boshra Publisher. (Persian).
26. Roosta, A., & Bathayi, A. (2007). Consumer Behavior, (Del Hawkins, Roger Best & Kenneth Coney). Tehran: Sargol. (Persian).
29. Sadjjadi, N. (2007). The Olympic Movement. Tehran: National Olympic Committee of Islamic Republic of IRAN. (Persian).
30. Salasi, M. (2002). Contemporary Sociological Theory. (George Ritzer). Tehran: Elmi Publication. (Persian).
31. Singer, R. N., Murphey, M., & Tennant, L. K. (1993). Handbook of research on sport psychology: Macmillan.
32. Tainsky, S., & Babiak, K. (2011). Professional athletes and charitable foundations: An exploratory investigation. International Journal of Sport Management and Marketing, 9(3-4), 133-53.
33. Tajoddin, M. B. (2015). Urban management & Life style. Tehran: Teesa. (Persian).
34. Varzesh 3. (2015). Maybe the virtual world is the problem of volleyball [News] Retrieved from http://www.varzesh3.com/news/1269706/ (Persian).
35. Veal, A. (2001). Leisure, culture and lifestyle. Loisir et Société/Society and Leisure, 24(2), 359-76.
36. Vyncke, P. (2002). Lifestyle segmentation from attitudes, interests and opinions, to values, aesthetic styles, life visions and media preferences. European journal of communication, 17(4), 445-63.