نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین نقشة استراتژی تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با تلفیق الگوهای ساختاری ـ تفسیری و کارت امتیاز متوازن بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و کاربردی بود. جامعة آماری شامل 14 نفر از مدیران و صاحب‌نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش بودند. اهداف استراتژیک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر ده هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار نمونة پژوهش قرار گرفت. برای طراحی نقشة استراتژی از روش مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری و مدل کارت امتیاز متوازن استفاده شد. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در پنج سطح و چهار منظر رشد و یادگیری، فرایندها، بهره‌وری و توسعة اجتماعی نشان داد. این نقشه تسهیل‌گر پیاده‌سازی استراتژی‌ها برای دستیابی به توسعة سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانش‌آموزان خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها

1. Castelli, D. M., Centeio, E. E., Beighle, A. E., Carson, R. L., & Nicksic, H. M. (2014). Physical literacy and comprehensive school physical activity programs. Preventive medicine, 66, 95-100.
2. Grant, R. M. (2015). Contemporary Strategy Analysis 9e Text Only. John Wiley & Sons.
3. Hamidi, M., & Vahdani, M. (2016). Performance management in sport organizations, BamdadKetab Press, Tehran, 227-66. (Persian)
4. Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., & Stewart, B. (2015). Sport management: principles and applications. Routledge. 704.
5. Kaplan R., & Norton D. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press.
6. Kaplan R., & Norton D. (2008). Execution premium, Harvard Business School Press.
7. Kaplan, R., & Norton, D. P. (2015). Balanced Scorecard Success: The Kaplan-Norton Collection (4 Books). Harvard Business Review Press.
8. Keshavarz, L (2009). Establishing applicable strategy model of national Olympic committee (NOC) by BSC approach, Ph. D thesis in sport management, faculty of physical education and sport sciences, 145-90. (Persian)
9. Malone, D. W. (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.
10. Nezhadsajadi, S. (2012). Developing a Strategy Implementation Pattern and Designing a Strategy Map for Tehran Municipality Sport Organization by Balanced Scorecard, Ph. D thesis in sport management, faculty of physical education and sport sciences,165-90. (Persian)
11. Olia, m. S., mirghafoori, s. H., & shahvazian, s. (2011), conducting strategic map of organization with the use of ism. Journal of searches of business administration 2(4), 92-106.
12. Peters, G. (2014). The Big Idea: Balanced Scorecards. Business Strategy Review, 25(1), 68-9.
13. Quesado, P. R., Aibar-Guzmán, B., & Rodrigues, L. L. (2016). Extrinsic and intrinsic factors in the Balanced Scorecard adoption: An empirical study in Portuguese organizations. European Journal of Management and Business Economics, 25(2), 47-55.
14. Rodríguez Bolívar, M. P., López Hernández, A. M., & Ortiz Rodríguez, D. (2010). Implementing the balanced scorecard in public sector agencies: An experience in municipal sport services.
15. Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E. (2014). Applying strategic management theories in public sector organizations: Developing a typology. Public Management Review, (ahead-of-print), 1-19.
16. The theoretical foundations of fundamental change in the system of formal Basic education in Islamic Republic of Iran. (2011). education ministry of Islamic Republic of Iran, 350-465. (Persian)
17. Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-20.
18. Yüksel, H., & Coşkun, A. (2013). Strategy focused schools: an implementation of the balanced scorecard in provision of educational services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 2450-9.
19. Vahdani, M. (2016). Achievement active and health life style using with development of physical literacy, Varzesh va Arzesh journal, 175, 21. (Persian)