نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونة آماری این پژوهش 33 نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و همین‌طور خبرگان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن را چند تن از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. پرسشنامه شامل 53 گویة رتبه‌بندی‌شده در زمینة قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی بود. پس از تجزیه‌وتحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابیِ هر یک از عوامل داخلی و خارجی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، محرز شد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد باید از راهبرد محافظه‌کارانه (wo) برای توسعة ورزش خود بهره بگیرد. در ادامه با رسم ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ورزش نیز در رتبة اول از منظر اولویت در استراتژی‏ها قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Ali Ahmadi, A., Fathollah, Mahdi. Tajodin, I., (2003). A comprehensive attitude toward strategic management (approaches, paradigms, schools, process, technic and tools), Tehran, Tolide Daanesh publication.
2. Amirpoor, M., Garivani, M. (2013). The impact of social networking on the lifestyle of youth. The quarterly of Knowledge Disciplinary of north khorasan, 3, 23-39. (Persian)
3. Anisimova, T.T., Krasnova, L.A. (2015). Interactive Technologies in Electronic Educational Resources. International Education Studies, 8(2), 186-94.
4. Canadian interuniversity sport (2009). Mission statement Canadian interuniversity sport. www.cisport.ca/e/pol_proc/documents/02_20_programs.pdf.
5. Chan, P.S., Welebir, B, (2003). Strategies for e-education, Industrial and Commercial Training, 35, 196-202.
6. Erabi, S.M. (2006). Strategic Planning Handbook. Tehran, the Cultural Research office. (Persian)
7. Ghalibaf, M.B. (2010). Strategic approach to the sport in the country from program development and justice. Negarestane hamed pub, Tehran.
8. Ghasemi, H. (2007). Role of mass media in national sport development. Phd dissertation, tehran: Islamic Azad University, Oloum Tahghighat branch, Tehran. (Persian)
9. Ghofrani, M. (2011). Strategy development of championship in golestan province, research quarterly for exercise physiology and management, 5,17-33. (Persian)
10. Ghofrani, M., Goudarzi, M., Sajadi, S.N., Jalali farahani, M., Mogharnesi, M., Naghib tabatabiee, S.A., Alidoust ghahfarokhi, E. (2010). Strategy development and general athletics Sistan and Baluchestan province. journal of Sport management, 4(22), 169-90. (Persian).
11. Goudarzi, M., Honari, H. (2009) Designing and Developing the Strategic System of Wrestling in I.R. Iran Improving Wrestling in Islamic Republic of Iran. World Journal of Sport Sciences, 14, 34-52. (Persian).
12. Goudarzi, M., Nasirzadeh, A., Farahani, A., Vatandoust, M. (2013). The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in kerman Province. Journal of sport management, 17,149-72. (Persian)
13. Heidari, A., Honary, H., Behjanat, S. (2014). The Role of Information and Communication Technology in Sport Change Management. International Journal of Academic Research in Computer Sciences and Electrical Engineering, 1(1).
14. Hossaini, G., Hamidi, M., Tojari, F.(2012). designinig strategic plan of islamic azad university. Journal of sport management, 4(15), 15-33. (Persian)
15. Jalali Farahani, M., & Alidoost Gahfarrokhi, E. (2011). Managing sport events and sport camps (First ed.): Tehran University. (Persian)
16. Khaledian, M., Mostafaei, F., Samadi, M., Kia, F. (2012). The role of mass media in the development of sport. Communication Management in Sport Media,1(2), 48-55
17. Khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadollahi, J., Khabiri, M. (2009). The Identification of Threats, Strengths/ Weakness, Opportunities (SWOT) in I.R Iran Olympic National Committee and challenges. Journal of sport management, 1(1), 19-35. (Persian)
18. Lee, S., Walsh, P. (2011). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport. Sport Management Review, 14, 361-9.
19. Loup, J. (2004). Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations, First Edition, Human Kinetics.
20. Meng, M. (2010). Exploring the use OF social media by sport organization. 19th Conference of the European Association for Sport Management, 211-2.
21. Nazari, R., Ehsani, M., Hamidi, M., Salari, M. (2014). The development and introduction of strategic perspectives of isfahan sport and youth organization by david model. Sport management journal, 6(1), 157-72. (Persian)
22. Rasekh, N., Sajjadi, S.N., Hamidi, M., Khabiri, M. (2015). The Design of a Strategic Plan for Iran Female Championships. Sport management journal, 7(3). 309-34. (Persian)
23. Rashid Lamir, A., Dehghan Ghahfarrokhi, A., Rashid Lamir, A. (2013). The development of the strategic plan of sport and youth organization of khorasan razavi in sport and physical education section. Sport management journal, 5(4), 179-98. (Persian)
24. Saif Panahi Shabani, j., Goudarzi, M., Hamidi, M., Khatibi, A. (2011). The design and codification of the development strategy of championship sports in Kurdistan Province. Journal of sport management, 3(8), 57-73. (Persian)