نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های بدنی صورت گرفت. با مطالعة ادبیات پژوهش پنج عامل مدیریتی، انگیزشی، اقتصادی، زیرساخت و اماکن ورزشی و اجتماعی ـ فرهنگی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت ورزشی دانشجویان انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‏ها پرسشنامة محقق‌ساخته‏ای با 32 گویه، با توجه به ادبیات پژوهش تهیه شد که روایی صوری آن توسط خبرگان تأیید شد و برای بررسی روایی سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی کمک گرفته شد. میزان پایایی پرسشنامه به‏وسیله آزمون آلفای کرونباخ، در مطالعة راهنما 83/0 به دست آمد. جامعة آماری این پژوهش 122001 نفر از دانشجویان دانشگاه‏های تهران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نمونه برای این کار پژوهشی تعیین شدند. نمونه‏گیری به صورت تصادفی طبقه‏ای انجام شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها در سطح توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار‏های SPSS و لیزرل شامل میانگین و فراوانی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل اندازه‌گیری استفاده شد. همچنین در نهایت مدل ساختاری تفسیری با تکنیک ISM به منظور شناسایی ارتباط بین متغیرها ارائه شد. نتایج نشان دادتمام عوامل شناسایی‌شدة پژوهش بر افزایش مشارکت ورزشی دانشجویان تأثیرگذارند. با توجه به بارهای عاملی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر مشارکت دانشجویان در فعالیت بدنی، عامل مدیریتی شناسایی شد و پس از آن عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تجهیزاتی و انگیزشی قرار گرفت. بنابراین، مسئولان ورزش دانشگاه‏ها بهتر است ارتباط نزدیکی با دانشجویان داشته باشند و با توجه به اهمیت عوامل مدیریتی، تصمیمات صحیحی در زمینة مدیریت ورزش دانشگاهی اتخاذ و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها

1. Adelkhani. A, Vaez mousavi. S, Farahani. A. (2012). Cultural capital of participants in sport for all, Policies and strategies, Journal of parliament and strategy, 19 :69. (Persian)
2. Abkar, A. (2008). Role of physical activity in spare time of students. Sport Management Studies. 7: 51-73. (Persian)
3. Azizi. B, Jalali Farahani, M. Khabiri, M. (2011). Attitude of students living in dormitories of Tehran University on sport. Journal of sport management,8: 75-91. (Persian)
4. Daniel D.Mclean & Amy R.Hurd. (2011). Recreation and leisure in modern society. Jones and Bartlett publisher, chapter two, basic concept. 23-58.
5. De Liu, Y. Taylor, P. Shibli, S. (2009). Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities. European Sport Management Quarterly, 9(1): 951-85.
6. Department of Health. (2012). No Health without Mental Health Supporting Document –The Economic Case for Improving Efficiency and Quality in Mental Health, https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about
7. DeMeritt, E. A. (2015). Gender and Grade Differences in Motives for Participation in Varsity Athletic Programs at an Overseas School for Military Dependents. Doctor of Philosophy thesis northcentral university.
8. Ghafouri. F. (2007). The desirable community of sport and recreation and provide models for future planning. National Office management and development of sports in the country. the Islamic Republic of Iran's Physical Education Organization. (Persian)
9. Gyurcsik, N. C., Spink, K. S., Bray, S. R., Chad, K., & Kwan, M. (2006). An ecologically based examination of barriers to physical activity in students from grade seven through first-year university. Journal of Adolescent Health,38(6): 704-11.
10. Hadavi, F. Saatchian, V. Kalanif, A. Rasouli, M. Esmaeili, M. (2011). Prioritize incentives for college students to participate in sports entertainment, First National Conference on Applied Research in Public Health and Sustainable Development. Iran. Shirvan. (Persian)
11. Faraji, R. Latifi, H. Sadeghi, M. (2015). Survey of the physical activity motives among Iranian academic community. Research on Educational Sport, 7: 99-115. (Persian)
12. Jebril Oda. (2015). The Reasons for the Reluctance of Princess Alia University College Students’ from Practicing Sports Activities. International Education Studies; 8(4): 40-51
13. Keshgar. S. (2007). Analysis of the factors preventing women from participating in sports and recreational activities in Tehran. Master of Science Dissertation. Tarbiat Modares University. (Persian)
14. Lahsaeezadeh, A. Jahangiri, J. Tabeian, H. (2006). A study of effective factors on students interest in sport: a case study of shiraz medical university. Journal of social sciences and humanities of Shiraz University, 24(2): 34-47.(Persian)
15. Manafi. F, Ramazaninejad. R, Gohar rostami. H, Pourkiyani. M. (2016). The sport participation development in the Iran's public universities. Research on Educational Sport, 9: 65-90. (Persian)
16. Mehdizadeh, R. Andam, R. (2014). Developing strategies of "Sport for All" in Iran Universities. Sport Management Studies, 6(22): 15-38. (Persian)
17. Mirghafouri. H, sayyadi tooranlou. H, Mirfakhroaldini. S. (2009). Analysis of problems that affecting women's participation in sports activities. Journal of sport management, 4: 83-100. (Persian)
18. Parsamehr, M. (2011). Motivations associated with the continuous participation in sports activities. Journal of Sports Sciences,13: 93-106. (Persian)
19. McCarthy, R. F. (2015). The effect of athletic participation on the academic achievement of high school students. Doctor of Philosophy thesis, northeastern university.
20. Saeedi, A, heidari. M, ghadimi. B. (2011). Sport for all and Tehran citizens. Tehran Municipality. Department of Social and Cultural Studies. (Persian)
21. Saffari. M. (2012). Designing the Model of Sport for all in Iran. Doctor of Philosophy thesis. Tarbiat Modares University. (Persian)
22. Sallis, J.F .Cerverto, R, B, .Ascher, W., Henderson, K.A.J. (2006). An ecological Approach to Creating Active Living Communities. Annual review of public health,         297-322.
23. Deere, S. J. (2015). University fitness center participation and college student academic success. Doctor of Philosophy thesis, Michigan state university.
24. Sallis, J.F. (2009). Measuring Physical Activity Environments: A Brief History.
American Journal of Preventive Medicine, 36(4): 86-92.
25. Shabani. A, ghafouri. F, Honari. H. (2011). The challenges of sport for all in Iran. Journal of Sports Sciences, 10: 13-26. (Persian)
26. Syann, Anglia. (2012). Game of life. Sport and recreation alliance publications. chapter one page 5-22, chapter 4: 86-120.
27. Yeliz Ozdol, M. kamil Ozer, Salih Pinar. (2013). Investigation of physical activity levels by gender and residential areas: a case study on students in Akdeniz University. Procedia social and behavioral sciences. 46: 160-81.
28. Yan, Z., Cardinal, B. J., & Acock, A. C. (2015). Understanding Chinese international college and university students' physical activity behavior. Journal of Sport and Health Science, 4(2): 203-10.
29. Young. B. (2011). Durham County Council Sport and Leisure Service. Sport and Leisure Service Strategy: 2011-2014.