نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اجرایی برنامة راهبردی اداره‌کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از پژوهش‌های کمّی و کیفی است. جامعة آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مدیران پیشین و کنونی اداره‌کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولان و متخصصان، مطلعان و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر به طور تصادفی برای نمونة آماری انتخاب شدند. در بخش کمّی از پرسش‌نامة محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعة مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده در بخش کمّی از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی از جمله مجذورکای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی  پژوهش، از روش استقرای منطقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل اجرای برنامة راهبردی اداره‌کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، چهار منظر مالی، دانشگاهی، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد دارد و از 44 هدف استراتژیک، 139 سنجه، 139 هدف کمّی و 141 اقدام و ابتکار تشکیل شده است. در آخر می‏توان نتیجه گرفت که مدل ارائه‌شده این قابلیت را دارد که در ایجاد زمینة اجرایی برنامة راهبردی اداره‌کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به خدمت گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها

1. Australian Sports Commission (2004). Planning is sport: A good guide for sporting organizations, available at the website: 2015, www.ausport.gov.au.
2. Azar, A,. Anvari Rostami A. A., Mahmoodabadi, M. Z. (2012). Balanced Performance Evaluation with Emphasis on the BSC Indicators (Case: Yazd Tile and Ceramic Companies). 2012. 9 (1):63-79. (Persian).
3. Bai, B., Huang, Y. T. (2011). Applied Study on Balanced Scorecard in College Sports Stadiums Management, Journal of Harbin Harbin Institute of Physical Education, 29(4): 79-81.
4. Chris, P., Walter, E (2006). Insights from the Balance Scorecard Implementing the Balance Scorecard at a College of Business, Emerald Group Publishing Limited, 10(3): 15-22.
5. Daneshmandi, H. (2016). The design and implementation of development strategies and model for gymnastics in Iran by Balance Scorecard Approach, Doctoral thesis, Payame Noor university. (Persian).
6. Daniel D. Delaney. (2008). Accounting for Athletics: A balance Scorecard Approach, Honors Scholar Theses University of Connecticut – Stross, available at the website: 2015, http:// www. Englegolfmanagement.com/balancescorecard.html
7. Engle golf management (2007). Balance Scorecard, Available at the: 2015. http://www.Englegolfmanagement.com/balancescorecard.html
8. Fred, R. D. (1999). Strategic management, 7th edition, prentice – Hall, Inc,         pp:128-32.
9. Kaplan, R. S., and Norton, D. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 74(1): 75-85.
10. Kaplan, R.S (2005), How the balanced scorecard implements the McKinsey 7-5 model.
11. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard business review, pp: 178-84.
12. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2006). Alignment: Using the balance scorecard to create corporate synergies, Harvard business review, pp, 228-31.
13. Keshavarz, L., Farahani, A. (2014). Management of sport organizations, Andeshhaye Hoghoghi, 6th edition, Kashan, pp: 61-74. (Persian).
14. Keshavarz, L., Hamidi, M., Godarzi M., Sajadi S. N. (2013). Establishing Applicable Strategy Model of National Olympic Committee by Balance Scorecard, Journal of Management & Behavior Movement, 9(18): 15-42. (Persian).
15. Khosravizadeh, A. (2008). Study and determining of strategic plan of National Olympic Committee of Islamic Republic Of IRAN, Doctoral thesis, physical education faculty, University of Tehran. (Persian).
16. Lomotte, G., Carter, G. (2000). Are the Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model Mutually Exclusive or do they work together to Bring added Value to a company?, Working Paper, 2: 49-58.
17. Manuel P. R. B., Rodriguez, D. O., Antonio M. L. H. (2006). Bibliography for "Balancing sports scorecards: in Spain, the local Granada government uses the Balanced Scorecard to help manage sports programs" Available at the, 2015 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0HTO/is_2_35/ai_n24990613
18. Nezhad Sajadi, A., Hamidi, M., Sajjadi, S. N., Goodarzi, M. (2012). Developing a Strategy Implementation Pattern and Designing a Strategy Map for Sport Organization of Tehran Municipality by Balanced Scorecard, The Sport Physiology & Management Investigations, 8: 7-21. (Persian).
19. Niven, P. R. (2006). Balance Scorecard- step by step – Maximizing performance and maintaining results, John Wiley & Sons, Inc, pp: 24-44 & 138-200.
20. Angle, B. A., Patrico S. F. (2009). Rivista DI Dirito Ed Economia Dello Sport, sport lawo and policy center, pp: 40-53.
21. Papenhausen, C. and Walter E. (2006). Insights from the Balance Scorecard Implementing the Balance Scorecard at a College of Business, Emerald Group Publishing Limited. 10(3): 15-22.
22. Rasoolimanesh, S.M. Mastura, J,. Nurwati, B and Ramayah, T. (2015). Investigating a framework to facilitate the implementation of city development strategy using balanced scorecard. Habitat International, 46: 156-65.
23. Talebpour, M., Keshavarz, L. (2015). Mapping the development of student sport with an emphasis on achieving the 5th Iran Development Plan, Research projects at the sport sciences research institute of Iran. (Persian).
24. Wu, Y, H. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-20.