تاثیر ابعاد مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تاثیر ابعاد مقیاس ارزش‌های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی دانشجویان رشته تربیت‌بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت بود. پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را دانشجویان رشته تربیت‌بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران تشکیل دادند (1800N=). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان 360 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه مقیاس ارزش‌های شغلی و خانوادگی (فارمروبن،1970)، اوقات فراغت نظریان مادوانی و رمضانی (1392)، خلاقیت مقیمی (1388) و خود کارآمدی دارابی (1395) بود. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 15 نفر از اساتید رسید. همچنین برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که اثر مقیاس ارزش‌های شغلی و خانوادگی بر خود کارآمدی از طریق خلاقیت و اوقات فراغت دانشجویان رشته تربیت‌بدنی مثبت و معنی‌داری است (05/0≥P). به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر مقیاس ارزش‌های خانواده و شغل به واسطه متغیرهای اواقات فراغت و خلاقیت بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت‌بدنی انتقال داده می‌شود. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که خانواده و اشتغال از جمله موارد مهم زندگی انسان محسوب می‌شوند که در صورت انطباق آن با شرایط و علاقه دانشجویان رشته تربیت‌بدنی، آثار مطلوبی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. بعبارت دیگر خلاقیت باعث باعث توازن بین شغل و خانواده می‌شود و این امر موجب خودکارآمدی بالاتر در بین دانشجویان رشته تربیت‌بدنی می‌شود، افرادی که احساس خودکارآمدی بالاتری دارند با وجود موانع احتمالی مشارکت بیشتری در اوقات فراغت فعال دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdoli, Behrouz. (2012)."Psychosocial Basics of Physical Education and Exercise". Tehran: Bamdad Book. (Persian).
 2. Amal Nick, Morteza. (2013). The role of the family in the growth and development of creativity and entrepreneurship and the preservation of the environment. First National Conference on Environment, Energy and Bio-Defense. (Persian).
 3.  Aqakhanababaei, Maryam, Mozaffari, Seyed Amir Ahmad, Pour Sultani, Hossein. (2015). Relationship between perceived environment, social support and self-efficacy by participating in physical activity of leisure students of Islamic Azad University of Science and Research Branch of Tehran; providing a template. Doctorate dissertation, Tehran University of Science and Research. (Persian).
 4. Arizisamani, Hamid, Dibaji, Reza. Sadeghi, Seyed Meysam (2011). Investigating the relationship between work-family conflict with perceived organizational support, occupational stress and self-mastery in satellite staff. Clinical psychology and counseling research,1(2):151-170. (Persian).
 5. Aydın, B., & Arslan, E. (2016). The Role of Social Media on Leisure Preferences: A Research on the Participants of Outdoor Recreation Activities. Turizm Akademik Dergisi, 3(1): 75-91. ‏
 6. Ayrm, Mahdieh, Zarei, Ali, Tojari, Farshad. (2016). The relationship between self-efficacy and some of the components of the population with the physical activity of the leisure time of Iranian workers. Master's Thesis. ( Persian).
 7. Bakhtiari, Leila, Ghasemzadeh Farzad. (2015). Meta-analysis and investigation of effective factors in the role of self-efficacy with the motivation of academic achievement. Third International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Science. ( Persian).
 8. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 9. Bandura, A. (2000). Cultivate Self-Efficacy For Personal And Organization. Sciencedirect publication.
 10. Barnett, F., Spinks, W.L., (2008), Exercise self-efficacy of postmenopausal women resident in the tropics. Maturitas, 58:1-6.
 11. Calver, S. (2017). The influence of mass media on countryside leisure visit behaviour compared to the influence of childhood socialization: a structural model of relationships, Doctoral dissertation, Bournemouth University.
 12. Chalip, L., Green, B. C., Taks, M., & Misener, L. (2017). Creating sport participation from sport events: making it happen. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(2):257-276. ‏
 13. Muris, Peter. (2001). A Brief Questionnaire for Measuring Self-Efficacy in Youths. Journal of Psychological and Behavioral assessment, 23(1), pp:145-149
 14. Dowlatshahi, Aliyev Shafizadeh, Reza. (1396), leisure activities management with sports, 3rd National Congress of Sport Sciences and Physical Education of Iran, Tehran, Foundation for the Promotion of Science and Technology, ( Persian).
 15. Faber, A. J., Edwards, A. E., Baure, K. S., & Wetchler, C. (2003). Family structure: Its effects on adolescent attachment and identity format. American Journal of Family Therapy, 31: 243-55.
 16. Farmben. H. (2002). The scale of job and family values. Senior Thesis. Canadian University.
 17. Frone, M. (2003). Work-family balances. In: Quick, J. Tetrick, L (Eds.) Handbook of occupational Health Psychology. American Psychological Association. Washington. DC. pp: 143- 162.
 18. Golmohammadi, Peyman, Yousefi, Bahram, Sadeghi Boroujerdi, Saeed. (2016). Relationship between coaches' self-efficacy and the commitment of Iranian Premier League wrestlers. Sports Management University of Tehran, 7(3):421-436. (Persian).
 19. Goodarzi, Hojjat. (2017). Investigating the effect of work-family conflict and work-family support on job satisfaction and job performance of National Iranian Drilling Company employees. Human Resource Management in the Petroleum Industry, 33: 187. (Persian).
 20. Hosein Nejad, Ali Akbar, Mirani Kaveh. (2017). Investigating the relationship between emotional intelligence and automatic coaching and perfectionism of football coaches. Journal of Psychology and Psychiatry, 4(1): 25-13. ( Persian).
 21. Kalantari, Shima, Nargesi, Siamak, Gholami, Sajjad. (2012). The relationship between entrepreneurship, creativity and innovation. National Conference on Entrepreneurship and Business Knowledge Management. ( Persian).
 22. Karateoe, M. O; Yavas, U. B. (2008). Attitudinal and behavioral consequences of work- family conflict and family-work conflict: does gender matter? Internationonal Journal of Service Industry Management, 3(1): 7-31.
 23. Nazarianmadovani, A, Ramezani, A. (2013). Evaluate barriers and strategies to develop the share of students' leisure sports activities. Research inuniversity sports. 3(2):13-28.
 24. Moen, F., Federici, R.A., (2012), Perceived Leadership Self-Efficacy and Coach Competence: Assessing a Coaching-Based Leadership Self-Efficacy Scale. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10(2): 116.
 25. Moghimi, Seyyed Mohammad. (2009).Organization and Management: Research Approach, Second Edition, Tehran, Terme Publishing: Master's Thesis Management. (Persian).
 26. Musavi Rad, Sayyeda Taher. Keshavarz, Loghman. (2015). The relationship between leisure time and mental health of athlete and non-athlete teachers in Shahin Shahr. Organizational Behavioral Management Studies in Sport, 2(6):73-80. (Persian).
 27. Myers, N, Feltz, D, Chase, M., (2011), Proposed modifications to the conceptual model of coaching efficacy and additional validity evidence for the coaching efficacy scale ii-High school teams". Research quarterly for exercise and sport, 8(2): 79-88.
 28.  Naeemi, Gita, MohammadNazari, Ali, Sanaeizaker, Baqir. (2012). The Relationship between Quality of Work Life and Work-Family Conflict with Job Performance of Married Men. Quarterly Journal of Occupational and Organizational Counseling, 4(10): 57-72. ( Persian).
 29. Parsamehr, M., (2011), Sport Commitment Model Test Scanlan and Simons in Taekwondo, Journal of Research in Sport Management and motor behavior, 4(8). 65. (Persian).
 30. Rahmanzadeh, Seyyed Ali (2016). Organizational factors affecting the promotion of creativity and innovation in the Voice and Television Organization. Scientific Journal Research on Innovation and Creativity in the Humanities, 6(3): 1-34. (Persian).
 31. Su, M., Tan, Y., Liu, Q., Kawachi, I. (2014). Association between perceived urban built environment attributes and leisure-time physical activity among adults in Hangzhou, China. Preventive Medicine.
 32. Wayne, J.H, Musisca, N and Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the woek-family experience: relationships of the big five to woek-family conflict and faclict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 6(3): 108-130.