شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزش دانشگاه تجلی یافته و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. در این تحقیق کاربردی (به لحاظ هدف )، ترکیبی (از منظر نوع جستجوی داده ها) و تحلیلی و اکتشافی (به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها) ، هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان اخلاق ورزشی و در بخش کمی شامل 327 نفر از کارشناسان ورزش در سطح دانشگاه ها ،فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظرات خبرگان بود صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که عبارتند: عوامل موثر فردی-رفتاری، عوامل موثر زمینه ای، عوامل موثر سازمانی و عوامل موثر فراسازمانی. بر اساس یافته های پژوهش این عوامل بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور تاثیر گذار بودند. می توان نتیجه گرفت که ارزش های اخلاقی در ورزش دانشگاهی را از طریق راهبردهای آموزشی، ورزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی توسعه داد و منتظر رشد ارزش ها و اخلاقیات در ورزش بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. F, Rezaeemanesh. B. (2005). Administrative Ethics: A journey to the past and present: Management studies in Iran. (Persian)
 2. M. (2017) "Studying the Professional Ethics of Shiraz University Professors from the Point of View of Master Students". Master's Degree, Department of Educational Management, Shiraz University. (Persian)
 3. Bahari far. A, Javaheri Kamal. M. (2017). "Investigating the Consequences of Organizational Ethical Values (by Investigating Organizational Justice, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior). Journal of Human Development in Police, seventh year, 28: 95-118. (Persian)
 4. D. (2016). 'Determination of university Athletes character through sport participation in Niserdelta of Nigeria. journal of Education, practice, 1(15): 2016. 33-48
 5. D. (2005). Teaching Olympism in schools: Olympic education as a focus on values education. International Chair in Olympism Lecture, Centre for Olympic Studies (Spain: Autonomous University of Barcelona. 2005;5.
 6. Daryabagien, A, Karimzadeh. S, Nazem. F. (2016). Identifying the Factors Affecting the Development of Professional Ethics of High School Principals in Fars Province. Quarterly Journal of Educational Management Research, 8(2): 21-41. (Persian)
 7. H. (2000). The Role of Ethics in Organizational Development. Journal of Applied Public Administration, 47: 33-48. (Persian)
 8. Gayuriyan, H. (2005). The Role of Ethical Levels in Organizational Decisions. Tadbir, 169: 71-86. (Persian)
 9. Gessman, R. (2010). "Olympic education, fair play and their practice in schools". The Official Publication of the European Fair Play Movement Academic Supplement, 8(2): 23- 29.
 10. D. (2017). "Athletic Indentcty and moral Development: An Examination of NCAA division I Athletes and their moral Development.' Browse all these Dissertations. wright state university
 11. J, GholiGhourchian. N. (2018). "Investigating Effective Factors on the Teacher's Work Ethics of Three Educational Levels to Represent a Model". American Journal of Scientific Research, 54: 101-110.
 12. K, Ebrahimi I. (2015). Providing and fitting an ethical sensitivity model and its relationship with caring teaching. Ethics in Science & Technology, 10(1): 85-94. (Persian).
 13. E, Frías. JL, Echazarreta. RR. (2015). Teaching Sport Philosophy Online: a Case Study in Italy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 13;186:932-8.
 14. F, Keenan. (2017). "the lack of professional ethics in the academy". Louvain studies, 35: 98-116.
 15. Lescroart , Mariya , Brown , Michael. (2015). The Relationship Between Ethical and Abusive coahing Behavius and student – Athlete well-being" sport exercise and performance psychology, 4(1): 36-41.
 16. Parry J. (2006 Oct ). Sport and Olympism: Universals and multiculturalism. Journal of the Philosophy of Sport, 1, 33(2):188-204 .
 17. Mathews, R. (2012). ' The role of Ethics in Athletice participation' university of Nevada, lasvegas. Dissertation.
 18. N, Arinpour. M. (2015). Requirements and strategies of professional ethics in higher education system. Journal of Ethics in Science and Technology, 11(4): 53-71. (Persian)
 19. R. (2009). Quality assessments for higher education: concepts, principles, methods, and criteria. Tehran: Sanjesh Organization Publication. (Persian)
 20. k, chatzopoulos. D. (2007). Moral Development in sport context, Aoistotle university of Thessaloniki, Greece
 21. A, Navehebrahim. A, Mohsenzadeh. F. (2011). Recognizing professional and ethical indicators in university teaching from the perspectives of postgraduate students: A qualitative approaches. Ethics in Science & Technology, 6(3): 9-16. (Persian)
 22. S, Shahrestani. M. (2017). The Effect of Training on Professional Behavior on the Ethical Values of Accounting Students, 11th Iranian National Accounting Conference, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
 23. Mohammadi, R, Barari. M, Honari, H, Shojaee. S. (2011). The Effect of Professional Ethics of Athletes and Coaches on the Trust and Commitment of Fans towards the Club (Case Study of Sepahan Club), 6th National Congress of Physical Education Students in Tehran, Tehran, Institute of Physical Education and Sport Sciences. (Persian)
 24. M, Babaei. A. (2017). Ethics in sport and moral attributes of Muslim athlete, 2nd National Congress of Sport Sciences and Physical Education of Iran, Tehran, Foundation for the Promotion of Science and Technology, https://www.civilica.com/Paper-SPORTCONF02-SPORTCONF02_164.html. (Persian)
 25. M. (2004). Managers and Professional ethics. Journal of Business ethics, 41: 337-347.
 26. M, Ramezani Nejad. R, Mehrabi. G. (1393). An Investigation of the Effective Dimensions of Corruption in Football. New Approaches to Sport Management, 2(7): 52-41.
 27. LS. (2010). Professional ethics report. Advancing science, serving, society, 23 (1): 1-8.
 28. Safari Jafar Lu. H, Ghorbani. M. (Winter 2013). Qualitative Analysis of Sport Exercise Exercise among Students: Comparison of Data. Journal of Sport Management, 9(4): 648-635.
 29. M. (2016). Presenting the pattern of professional ethics development in sports organizations. Quarterly Journal of Ethics and Technology, 12(1): 3-13. (Persian)