نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی

3 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جو تبحرگرا و معلم محور بر سطح فعالیت‌بدنی دانش‌آموزان دختر زیر 8 سال شهرکرد بود. راهبرد این تحقیق نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. تعداد 60 دانش‌آموز دختر به روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس ابتدایی شهرستان شهرکرد انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جوانگیزشی تبحرگرا، رویکرد معلم‌محور و گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش‌آزمون میزان فعالیت‌بدنی کودکان با استفاده از گام شمار ثبت شد. برنامه مداخله در طی 12 جلسه صورت گرفت. بعد از اتمام دوره مداخله، پس‌آزمون گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و تحلیل واریانس مرکب جهت مقایسه اثرات درون‌گروهی و بین‌گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پیش‌آزمون بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Barić, R., & Bucik, V. (2009). Motivational differences in athletes trained by coaches of different motivational and leadership profiles. Kineziologija, 41(2), 181-194.
  2. Bevans, K., Fitzpatrick, L., Sanchez, B., & Forest, C. B. (2010) Individual and instructional determinant of student engagement in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 29, 399-416.
  3. Bortoli, L., Bertollo, M., Vitali, F., Filho, E., & Robazza, C. (2015). The effects of motivational climate interventions on psychobiosocial states in high school physical education.Research quarterly for exercise and sport, 86(2), 196-204.
  4. Bowler, M. (2009, September). The influence of the TARGET motivational climate structures on pupil physical activity levels during year 9 athletics lessons. In British educational research association annual conference, university of Manchester, 2–5 September (pp. 1-20).
  5. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1995). Human autonomy: The basis for true self-esteem. InM. Kemis (Ed.). Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 31-49). New York: Plenum
  6. Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
  7. Gallahue, D. L., Ozmun. J. C., Goodway. J. D. (2012) Understanding motor development: Infants, Children, Adolescents, Adults. (7 th ed). Boston, MA: McGraw-Hill. P: 91-2.