نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و تدوین برنامۀ استراتژیک توسعۀ ورزش تربیتی دانشگاه ایلام با استفاده از مدل سوات و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعة آماری آن شامل مربیان، مسئولان کمیته‌های مختلف ورزش دانشجویی، مدیران، کارشناسان، دانشجویان فعال در ورزش و اساتید گروه علوم ورزشی دانشگاه جمعاً به تعداد 68 نفر می‌باشند. برای تعیین نمونه پژوهش از نمونه‌گیری تمام شمار استفاده شد و تمامی جامعه به مثابه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن‌ها براساس نظر متخصصان و با پایایی آلفای کرونباخ 92/0 تأیید شد. از آزمون فریدمن، روش وزن‌دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و ماتریس داخلی و خارجی جهت تحلیل یافته‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 10 نقطه قوت، 10 نقطه ضعف، 10 فرصت، 11تهدید و 19 استراتژی (5 استراتژی تهاجمی، 5 استراتژی محافظه‌کارانه، 4 استراتژی رقابتی و 5 استراتژی تدافعی) گردید. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (48/2) و عوامل بیرونی (53/2) وضعیت راهبردی ورزش تربیتی دانشگاه ایلام در منطقه محافظه‌کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل سوات نشان می‌دهد که ضعف‌ها بر قوت‌ها و فرصت‌ها بر تهدیدها غلبه دارد؛ بنابراین بایستی از استراتژی‌های ثبات (شامل نگهداری و حمایت درونی) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abedi, M. (2018). Development of the Strategic Plan of Sport of the University of Amol University of Technology. M. A Thesis of Physical Education. North University, P:113. (Persian)
 2. Asefi, A., & Asadi, H. (2017). An Investigating of Developmental Barriers of Sport for all in State Universities of tehran city and presenting developing strategies. Journal of Sport Management, 8(6): 823-44. (Persian)
 3. David, F. R., (2015). Strategic Management Concepts and Cases. 13th Edition, Publishing as Prentice Hal, New Jersey, USA, Pp: 36-61.
 4. Esmaeili, M., Rezaei, S. (2019). Identifying and Assessing the Performance of University Sport Coaches in Iran (Case Study: Student Olympiad). Journal of Research on Educational Sport, 6(15): 31-52. (Persian)
 5. Gheshmi Meimand, A., Pourkiani, M., Rahmati, M. (2019). Cultural Policy of Students Sports in Iran, Presentation of Model. Journal of Research on Educational Sport, 7(17): 83-100. (Persian)
 6. Godarzi, M. (2013). SWOT Analysis for Shows the Situation of Physical Education General Department of Payame Noor University. Journal of Applied Research of Sport Management, 2(2): 61-74. (Persian)
 7. Green, M. (2007). Policy Transfer, Lesson Drawing and Perspectives on Elite Sport Development System. International Journal of Sport Management and Marketing, 2: 426-441.
 8. Halla, F. (2007). A SWOT Analysis of Strategic Urban Development Planning: The Case of Dares Salaam City in Tanzania. Journal of Habitat International, 31: 130-142.
 9. Hambrick, M.E. (2018). Using Social Network Analysis to Investigate Interorganizational Relationships and Capacity Building within a Sport for Development Coalition, Journal of Sport Management Review, https://doi. org/10.1016/j.smr.2018.12.002.
 10. Hamidi, M., Elahi, A.R., Akbari Yazdi, H., Hamidi, M. (2011). Iranian Student Sport: Prospects and Development Strategies. Journal of Sport Management Studies, (12): 13-26. (Persian).
 11. Hosseini, G., Hamidi, M., Tojjari, F. (2014). Codification Action Plan for Student Sport of Azad University. Journal of Applied Research of Sport Management, 2(4): 37-54. (Persian)
 12. Jasbi, A. (2008). Principles and Foundations of Management, 17th Edition, Azad University Press, Tehran, Pp: 87-95. (Persian)
 13. Javadi pour,  M. & Samie nia, M. (2013). Explanation of strategic position and presentation of development strategy in sport for all in Iran,  Journal of contemporary studies on sport management, 2(3): 15-28. (Persian)
 14. Khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadollahi, J., Khabiri, M. (2009). The Identification of Threats, Strengths/ Weakness, Opportunities (SWOT) in Iran Olympic National Committee and challenges. Journal of Sport Management, 1(1): 19-35. (Persian)
 15. Kirchengast, S. (2014). Physical Inactivity from the Viewpoint of Evolutionary Medicine. Journal of Sports, 2(2): 34-50.
 16. Kriemadis,A.(2002). Strategic Planning in Higher Education Athletic. International Journal of Education Management, 11(6): 238-247.
 17. Mafi, E., Saghaei, M., (2009). The Application of MS-SWOT in Tourism Management Analysis: the Case Report in Mashad. Journal ofGeography and Development, 1(14): 27-50. (Persian)
 18. Manafi, M., Ramezaninezhad, R.,GoharRostami, H.R., Dastoom, S. (2017). Analyzing the Development Trend of Iranian Collegiate Athletics from the first to Fifth Macro Development Programs. Journal of Sport Development and Management, 6(1): 68-86. (Persian)
 19. McGillivray, D. (2018). Sport Events, Space and the ‘Live City, Journal of Cities, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.07.
 20. Mehdi Zadeh, R. & Andam R. (2014). Strategies for General Sports Extensions in Iranian Universities, Journal of Sport Management, (2): 38-15. (Persian)
 21. Mirzazadeh, Z., Shajie, K. (2016 Spring & Summer). Designinig and Development Strategic Plan of University Sport (Case Study: Physical Education Office of Ferdowsi University). Journal of Research on Educational Sport, 5(12): 61-78. (Persian)
 22. Moharramzadeh, M., Vahdani, M. (2018). Development and Prioritize of sport strategies in Mohaghegh Ardabili University. Journal of Research on Educational Sport, 6(14): 173-94. (Persian)
 23. Moslemi, A., Ghofrani, M. & Saberi, A. (2019). Design and Codification of Development Strategy of Local-Traditional Sports in Kerman Province, Journal of Sport Management, 10(1): 85-102. (Persian)
 24. Mull, R., Kathryn, F., Craig, G., Ross, M., Lynn Jamieson, M. (2005). Recreational sport management. 4th Edition, Human Kinetics. USA, P: 123.
 25. Nikokar, GH., Ghorbanizadeh, V., Esfahai, A. N., (2010). Designing and Explaining the Strategic Management Model of Cultural Organizations of the Country. Journal of Management & Achievement, 17(41): 185-208. (Persian)
 26. Ramezani, M., Andam, A., Aghaei, A. (2015). Designing Strategic Plan of Physical Education Office of Shahrood University. Journal of Research on Educational Sport, (7): 15-40. (Persian)
 27. Ramzani nezhad, R., Shafiee, SH. & Rostami, H. (2019). Strategic Pathology of Guilan Province Football and Determining a Desirable Strategy, Journal of Sport Development and Management, 7(14):120-139. (Persian)
 28. Rasekh, N., Sajjadi, S.A., Razavi, S.M.H, Dousti. M. (2018). Analysis of the Educational Sport Structure in Iran. Journal of Research on Educational Sport, 6(14): 17-44. (Persian)
 29. Rezaei, Sh., (2018). Fundamentals of Sports Organizations Management. Ilam University Publications, Ilam, 1th Edition, Pp: 143-156. (Persian)
 30. Rezaei, Sh. Salehipour, M. (2019). Analysis of Effective Factors in Development of Iran Sport Industry using Grounded Theory Approach. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(1): 89-107. (Persian)
 31. Rezaei Soufi, M., Farahani, A., (2017) The Environmental Analysis of Professional Sports in Iran. Journal of Applied Research of Sport Management, 6(1): 107-118. (Persian)
 32. Saeimian, S., Arghandeh, R., (2008). The Investigation of Globalization with Approach to SWOT. Journal of Management, 18(123): 1-18. (Persian)
 33. Sajjadi, S.N., Khabiri, M., GhaemMaghami, E. &Benesbordi, A. (2016). Identification and developing Strategies of Islamic republic of Iran Chess Federation. Journal of Sport Development and Management, 5(2):18-33. (Persian)
 34. Shilbury, S., Sotiriadou, K., Green, C. (2008). Sport Development Systems, Policies and Pathways, an Introduction to the Special Issue. Journal of Sport Management Review,11: 217-223.