نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

با توجه به افزایش فارغ­التحصیلان دانشگاهی در طی سال­های اخیر و تمایل آنها برای ورود به بازار کار، بعضا مشکلاتی بر سر راه این دانشجویان دیده شده و یا از طریق آنها گزارش می­شود. در همین راستا این مطالعه برای بررسی موانع تجربه شده برای ورود به بازار کار توسط دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه بود(263 نفر) که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته موانع کارآفرینی جمع­آوری شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید کارآفرینی و مدیریت ورزشی مورد تایید قرارگرفت. پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد کفایت حجم نمونه نیز از طریق شاخص 78/0KMO= گزارش شد. سپس اطلاعات جع­آوری شده از پرسشنامه­ها با استفاده از روش تحلیلی تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون یو­من­ویتنی نیز برای بررسی اختلاف نظر بین دانشجویان پسر و دختر در خصوص موانع کارآفرینی استفاده شد. یافته­­ها حاکی از آن بود که بیشترین وزن از نظر دانشجویان به موانع آموزشی و سپس فردی اختصاص یافت. محتوای درسی دانشجویان در دوره تحصیلی و روش تدریس از مهم ترین عواملی بودند که در تحقیق حاضر شناسایی شد. ترس از دست دادن سرمایه اندک خود و نداشتن اعتماد به نفس و عدم احساس حمایت از دانشجویان کارآفرین از دیگر عوامل هستند. به نظر می­رسد طراحی دوباره و هدفمند محتوای آموزشی و حمایت ملموس از دانشجویان باعث ترغیب دانشجویان به سمت کارآفرینی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

1. شجیع رضا، حجتیان محمد. بررسی مشکلات و موانع فراوری اشتغال و کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی. مجموعه مقالات اولین همایش شناسایی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی؛ اسفند 1385؛ مشهد: ص 232-215
2. Ball S. The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network. May 2005;1-14
3. کوراتکو دانلد داف، ریچارد ام هاجتس. نگرش معاصر بر کارآفرینی. ترجمه ابراهیم عامل محرابی. ویرایش پنجم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1383. ج یک.
4. آقاجانی حسینعلی، آقاجانی علی اکبر. ارائه الگوی به­ظهور بررسی نقش مراکز کارآفرینی برای انجام فعالیت­های کارآفرینانه و اشتغال­زا. خلاصه مقالات اولین همایش شناسایی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی؛ اسفند1385؛ مشهد.
5. عابدی اصغر. وضعیت اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی زن(توانمندی­ها، ضرورت­ها و موانع. مجموعه مقالات اولین همایش شناسایی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی؛ اسفند 1385؛ مشهد.
6. Apps P. Analysis - London riots point to wider risks of youth unrest. Retrieved 5 June 2013. From http://uk.reuters.com/article/2011/08/09/uk-britain-unrest-youth-idUKTRE7783G720110809.
7. Kane C. Spain Prime Minister sees hope for unemployment on day of protests. Retrieved 5 June 2013. From http://uk.reuters.com/article/2013/06/02/uk-spain-jobless idUKBRE95007L20130602? feedType=RSS&feedName=businessNews.
8. Robertson J. Eurozone unemploymengt reaches new record high in April. Retrieved 5 June 2013. From http://www.bbc.co.uk/news/business-22727373.
9. Chauke A. ANC Youth League 'economic freedom' mass action. LIVE 27 October2011. From http://www.timeslive.co.za/politics/2011/10/27/anc-youth-league-economic-freedom-mass-action-live-27-october.
10. Shane S. Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. World Entrepreneurship Forum; 2008. 1-18.
11. Sowetan. Universities produce wrong kind of graduates. Analyst. Sowetan. Johannesburg. Retrieved 10 Jan 2008. http://www.sowetanlive.co.za/news/business/2012/01/10/universities-produce-wrong-kind-of-graduates-analyst
12. Lennox N. SA must up its entrepreneurial game. Retrieved 5 June 2013. From http://m.news24.com/fin24/Entrepreneurs/News/SA-must-up-its-entrepreneurial-game-20130315.
13. Ebewo P. E., Shambare R. The reason business plans of start-up ventures are rejected by South African financiers. Evidence from SIFE-TUT Harmony Fashion Design Business Challenge. Emerging Markets Conference of the International Management Research Academy (IMRA); 17-18 May 2012; London.
14. Makgosa R., Ongori H. Perceptions of Entrepreneurial Behaviour in Botswana. International Journal of Learning & Development.2012; 2(3): 247-259.
15. van der Walt R., van der Walt S. J. Entrepreneurial training for Human Resources Practitioners and potential services rendered to small enterprises. Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management. 2008; 1 :( 21-34).
16. Yaghoubi J. Study barriers to entrepreneurship promtion in agriculture higher education. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010: 2: 1901-1905.
17. Global Entrepreneurship Monitor. Global Entrepreneurial Monitor South Africa. 2011; GEM.
18. Kesler C., Hout M. Entrepreneurship and immigrant wages in US labour markets: a multi-level approach. Social Science Research. 2010; 39: 187-201.
19. کردنائیچ اسدالله. دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اشتغال. دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور؛ اردیبهشت 1384 ؛ تهران.
20. Republic of South Africa. The National Development Plan. D.o. Communication. Pretoria, Department of Communication.2012. from http://www.gov.za/
21. Lekoko M. Students' perceptions regarding entrepreneurship education: a case of two universities in Botswana. Master of Technology in Entrepreneurship, Tshwane University of Technology. 2011.
22. Shambare R. Using projects in teaching Introductory Business Statistics: the case of TUT Business School. African Journal of Business Management. 2011; 5(11): 4176-4184.
23. Du P. The place and role of Universities of Technology in South Africa. Bloemfontein, Durban University of Technology (on behalf of South African Technology Network).2009.
24. Gaidzanwa. Gender and Canon Formation: Women and Men and Literary Art in Africa. Mans.2003; Accra, Ghana.
25. Massad V. J. , Tucker J. M. Using student managed businesses to integrate the business curriculum. Journal of Instructional Pedagogies. 2009; 1: 17-29.
26. UNDP. The legal empowerment of the Poor: Informal business. Cape Town, United Nations Development Programme.2007.
27. آرمند پیمان ، شهره سلطانی. توسعه کارآفرینی زنان روستایی (چالش­ها و فرصت­ها). مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی؛ اسفند1384؛ رودهن: ص 12-1.
28. Ruwitch, J. “HAQ interview: Singapore’s Deputy Prime Minister Lee Hsien Loong”, Harvard Asia Quarterly; 28 May2004, available at: www.fas.harvard .edu/, asiactr/haq/200001/0001a005.htm
29. Zimmerer T.W., Scarborough N.M. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. 2005; 4th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River,NJ.
30. Ang E. , Chang P. Winning Strokes, Nouveau Publishing Pte Ltd, Singapore.2004; pp. 39-59
31. شاه ولی منصور ، یوسفی نژاد سعید. رویکردهای ترویج، آموزش و تحقیقات در قرن بیست ویکم. چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی؛ 1379.
32. Decter, M., Bennett, D. and Leseure, M., (2007). “University to business technology transfer_ UK and USA comparisons”; Technovation; Vol.27: pp 145–55.
33. Rasmussen E., Moen Ø., Gulbrandsen M. Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation. 2006; Vol.26: pp 518–33.
34. یدالهی فرسی، جهانگیر و جان نثاری سید امیر. بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان­های دواتی. فصلنامه توسعه کارآفرینی. 1387؛ سال اول شماره اول
35. مومنی منصور. مباحث نوین تحقیق در عملیات. چاپ پنجم. تهران: ناشر گنج شایگان؛ 1392. ص 25-24
36. Strydom R., Adams M. Evaluating the learning experience of undergraduate entrepreneurship students exposed to unconventional teaching approach: a South African case study. Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management. 2009; 2(1): 50-67.
37. فروغی پور حمید. زمینه های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و متخصصان تربیت بدنی کشور و ارائه راه کا ر، رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات؛ 1384
38. Jones C., English J. A contemporary approach to entrepreneurship education. Journal of Education Training. 2005; 46(8/9): 416-423.