دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1393، صفحه 1-140 
5. موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 87-112

محمد مصلی نژاد؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان