نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی کشاورزی مراغه، مراغه، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثر‌بخشی مدیریت دانش با نقش واسطه‌ای هوش سازمانی(مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی) انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌شرقی در سال 1398 ـ 1397 که تعداد آن تقریبا1312 نفر(635 نفر زن و 677 نفر مرد) می‌باشد، تشکیل می‌دادند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین گردید که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از شهرستان‌های مختلف استان تعیین شد. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوین(2006)، پرسشنامه مدیریت دانش رنجبر(1388) و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت(2003) استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ‌سازمانی، اثربخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هوش سازمانی نقش واسطه‌گری را بین فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش ایفا می‌نماید. بر اساس یافته‌های پژوهش برای موفقیت بیشتر دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌شرقی در آموزش و پرورش، باید به فاکتورهای فرهنگ سازمانی، اثر بخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی و مدل ارتباطی آنها توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abrazi, M. Etebarian, A. Sattari Ghahfaraki, M. (2006). Organizational intelligence and collective prevention. Organizational Knowledge Management Monthly. 22: 11-14. (Persian)
 2. Ahmadinejad, F. (2010). The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Cycle in Tehran Water and Wastewater Company. Master's Degree in Management. Faculty of Accounting and Management. Payame Noor University. (Persian)
 3. Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence survey preliminary assessment. provided by: karl Albrecht International Retrieved 2006 From http: \\www.karlAlbrecht.com.
 4. Alwani, S. M.  (2007). Public Management. Tehran: Publishing Ney.  (Persian)

 

 

 1. Amin Bidokhti, A. Makvand Hosseini, Sh. Ehsan, Z.  (2016). The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Semnan Education Organization. Strategic Quarterly. 20 (59): 191-216. (Persian)
 2. Asadi Piran, M. (2008). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management components based on Globe model. Master's thesis. Faculty of Management and Accounting. Allameh Tabatabaei University. (Persian)
 3. Balthazard, P. (2004). Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing The Behavior-Performance Continuum; 8-21.
 4. Behrouz Vaziri, M. (2018). The Effect of Knowledge Management on Organizational Effectiveness with the Intermediate Role of Organizational Culture. Second International Management and Accounting Conference. Tehran, Salihan Higher Education Institute. https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-MANAGECONF02_0460.html.  (Persian)
 5. Bigzadeh, J. Alaei, M. J. Eskandari, K. (2010). The Relationship between Organizational Intelligence of Managers and Their Performance in Government Organizations of East Azarbaijan Province. Management Research. 3 (8): 143-163. (Persian)
 6. Cameron, K. Quin, R. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture. New York: Addison- Wesley.
 7. Chase. R. (1997). The Knowledge – based Organization: An International Survey. Journal of Knowledge Management. 1(1): 38-49.
 8. Christina, L. Ch. Tung-Ching, L.  (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process. Journal of Knowledge Management. 19(3): 433-455.
 9. Davis, S. (1995). Management Organizational Culture. Cambridge Massachusetts: Ballinger polishing co, Harper and ROW.
 10. Ehsanbakhsh Mostahsen, F. Rezaee Dizghah, M.  (2012). The relationship between organizational culture and organizational intelligence in Guilan executive systems. Trends in Social Science (TSS). 5(1): 2-10.
 11. Potas, N. Ali, M. Kisa, N. (2011). Using multi-dimensional organizational intelligence measurements to determine the institutional and managerial capacities of technical education institutions for girls. African Journal of Business Management. 5(27): 11256-11264.
 12. Fatima, S. A. Huma, A. Malik, M. S. (2019). Impact of Value Based Perspective of Organizational Culture on Knowledge Management Process: A Case Study of Banking Sector of Pakistan. International Journal of Management Excellence. 12(3): 1845-1847.
 13. Fazeli, F. Safaniya, A. M. Hosseini, S. E. Amirnezhad, S.  (2016). Relationship between Organizational Structural and Cultural Factors with Successful Establishment of Knowledge Management in Selected Sport Organizations in Iran. Research on Sport Management and Motor Behavior. 12(24): 52-39. (Persian)
 14. Fernandes, A. Mupa, H. (2018). The effect of organization culture and technology on motivation, knowledge asset, and knowledge management. International Journal of Law and Management. 60(5): 1087-1096.
 15. Ghasemi, M. Tavassoli, H. Tavassoli, A. Hadian Mehr, H. (2016). The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Knowledge Management Development in Zabol University of Medical Sciences. International Conference on Management and Dynamic Economics of Iran-Mozambique. (Persian)
 16. Goodarzi, M. Abutourabi, M. Dastigerdi, M. Dastigerdi, K. (2009). Relationship of Organizational Culture with Knowledge Management of Staff Managers of Physical Education Organization. Sports Management Journal. 2: 201-214. (Persian)
 17. Holowzki, A. (2002). The Relationship Between knowledge management and organizational culture. university of Oregon; Applied information management program, December
 18. Jennex. M.E. Olfman. L. (2004). Assessing knowledge management success. Effectiveness models. proceeding of the 37th . How a international Conference of system sciences
 19. Khodadadi, R. Kashif, M. M. Sayyed Amari, M. H. Alaami Kashki, M. (2013). The Relationship between Organizational Intelligence Components and Organizational Culture in the General Directorate and Physical Education Institutions of East Azarbaijan. Sport Management Journal. 5(3): 175-189. (Persian)
 20. Kohansal, H. Javidi, H. R.  (2009). Evaluation of the status of components of organizational intelligence in faculties of Tehran University of Technology and Humanities. First Conference on Organizational Intelligence and Business Intelligence.
 21. Moharamzadeh, M. Seyed Amari, M. H. Asadi, F. (2008). The Relationship between Organizational Culture and Establishment of Knowledge Management in Physical Education Institutions of West Azarbaijan Province. Quarterly Olympics.17(4): 19-27. (Persian)
 22. Mokhtari Dinani, M. Nazarian, A. (2016). Knowledge management prediction through organizational culture in a selection of sports organizations. The two-part study of sport management and motor behavior. 6(12): 83-93. (Persian)
 23. Moradi, M. R. Hamidi, M. Sajjadi, S. N. Kazemnejad, A. Jafari, A. Moradi Chalesteri, J. (2011). The Relationship between Transformational Leadership Styles - Exchange with Organizational Justice and Model Presenting in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. Sports Management. 2: 73-88. (Persian)
 24. Mozaffari, S. A. Omidi, A. Tondnevis, F. (2012). The Relationship between Organizational Culture and the Effectiveness of Knowledge Management and Organizational Effectiveness in some Iranian Sports Organizations. 2(4): 87-104. (Persian)
 25. Nafari, N. Mahdiloui Tazakandi, A. Mollabbasi, H. (2016). Investigating the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management. Police Resource Management Quarterly. 4(3): 157-180. (Persian)
 26. Omidi, A. Tondnevis, F. Mozaffari, S. A. (2012). The Relationship between Organizational Culture and the Effectiveness of Knowledge Management and Organizational Effectiveness in some Iranian Sports Organizations. 2(4): 87-104. (Persian)

 

 1. Paliszkiewicz, J. Svanadze, S. Jikia, M. (2017). The role of knowledge management processes on organizational culture. Journal of Applied Knowledge Management. 5(2): 29-44.
 2. Rahimian, H. Shami Zanjani, H. (2011). The Effect of Organizational Culture Factors on Establishing Knowledge Management Processes in the Technology Delegation and Planning of the Tax Affairs Organization of Iran. Journal of Information Science and Technology. 1(22): 989-1007. (Persian)
 3. Rahmati, A. (2011). The relationship between organizational culture and knowledge management at the National Olympic Committee. Department of Physical Education, University of Tehran.  (Persian)
 4. Ramakrishnan, T. Khuntia, J. Kathuria, A. Saldanha, T. (2016). Business Intelligence Capabilities and Effectiveness: An Integrative Model. In System Sciences (HICSS). 2016 49th Hawaii International Conference on IEEE.
 5. Rastogi, P. N. (2000). Knowledge management & intellectual capital: The new virtuous reality of competitiveness. Human Systems Management. 19(1): 39-49.
 6. Shami Zanjani, M. (2009). Identifying the Factors Affecting Knowledge Sharing in Project Management. Doctoral dissertation. Faculty of Management. University of Tehran. (Persian)
 7. Sheikh Alizadeh Harris, M. Pirealaei, E. (2010). The Relationship of Organizational Culture with Creativity, Case Study: Managers of Physical Education Institutions of East Azarbaijan Province. Research on Sport Management and Motor Behavior. 6(12): 11-24. (Persian)
 8. Shohani, M. H. Mohammadi, S. Nourbakhsh, P. (2016). The Role of Organizational Culture and KM in Organizational Intelligence of the Ministry of Sports and Youth. Sport Management Studies. 8(39): 51-72. (Persian)
 9. Sholeh, Sh. Fakhimi Azar, S. (2011). The Relationship Between Knowledge Management Subsystem and Organizational Intelligence Components in Learning Organization. Beyond Management. 5(19): 211-234. (Persian)
 10. Syed-Ikhsan. S. O. Rowland, F.  (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of Knowledge Management. 8(2): 95-111.
 11. Tavasoli, M. (2015). The Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence Case Study in Tehran's Mehr Economics Branches. International Conference on New Achievements in Economic Accounting Management. Tehran, Nikan Institute of Higher Education. https://www.civilica.com/Paper-ACONF01-ACONF01_130 .html.  (Persian)
 12. Wiro Sock, B. (2010). Innovations of knowledge management. publisher of Innovation schooly and professional press.
 13. Wong, K.Y. (2005). Critical Success Factor for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises. Industrial Management & Data System. 105(3): 261-279.
 14. Yaghoubi, N. Haghi, E. (2010). The relationship between organizational intelligence and organizational culture in public organization. Journal of BMQR. 1(1): 1-8.
 15. Yolles, Maurice. (2005). Organisational intelligence. The Journal of Workplace Learning. 17(1): 99-114.