تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه دانش البرز، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی انجام گرفته است. روش تحقیق کیفی از نوع سیستماتیک، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مسئولین، مدیران، معاونین و معلمان برجسته ورزش تهران تشکیل دادند. روش نمونه گیری بصورت هدفمند بود که در مجموع محقق با 13 مصاحبه به اشباع نظری رسید. یافته های حاکی از این مهم بود که در بخش عوامل علی عواملی همچون جمعیت بالای جامعه ی آماری دانش آموزان و پایه ای بودن ورزش دانش آموزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران، در بخش شرایط زمینه ای عوامل انگیزاننده و موانع توسعه و در بخش شرایط مداخله گر عوامل انسانی و مدیریتی از مهمترین عامل ها بودند. بر مبنای نتایج به دست آمده ابتدا باید برای رسیدن به توسعه‌ ورزش مدارس اطلاعات و دانش اولیه را بالا ببریم و به سنجش وضعیت موجود و چالش‌ها بپردازیم تا بتوان در مرحله‌ی دوم، محدودیت‌ها را کم کرد و انگیزاننده‌ها را افزایش و با شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌ها بپردازیم. همچنین با ارائه و به کارگیری راهکارهایی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، نیروی انسانی و مدیریتی به پیاده سازی ورزش مدارس کمک کرد. زمانی که ورزش بخصوص در چنین سطحی با توسعه‌ بازاریابی روبه‌رو شود، سرمایه نیز وارد این بخش از ورزش خواهد شد و لذا می‌توان به ورزش دانش-آموزی رونق داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Bernthal. M. J., Sawyer. L. L. (2013). The importance of expectations on participatory sport event satisfaction: an exploration into the effect of athlete skill level on service expectations. The Sport Journal. 7(3).
 2. Fleck. N, Geraldine. M., Zeitoun. V. (2014). Brand personification through the use of‌ spokes people: An exploratory‌ study‌ of ordinary employees. CEOs, and celebrities featured in advertising. Psychology and Marketing. 31(1): 84–92.
 3. Ghiamirad. A., Moharamzadeh. M. (2007). Comparative study of income generation methods of Karate Federation of Iran and Japan. Quarterly Journal of Research in Sport Sciences, 17: 89- 100. (Persian).
 4. Ghiamirad. A. (2006). A Study of Modern Karate Marketing Techniques in Iran, Master Thesis. Urmia University. (Persian).
 5. Hasanlo.m.(2014) The role of parents in identifying talent and guiding students to their favorite sport. The Second National Conference on Sports Talent Identification.Tehran. (Persian).
 6. Kazybayeva. A. M., Satkaliyeva. T. S., & Nurgalieva. K. O. (2014). Forming strategy and‌ long‌- term‌ marketing program of brand management. Life Science Journal. PP: 32- 37.
 7. Lozano. M., Valles‌. J. (2007). March, an analysis of the implementation of an environmental‌ management system in a local public administration. Journal of Environmental management, 82(4): 495- 511.
 8. Merrilees. B., Rundle. S., Lye. A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications‌ for‌ B2B‌ SME performance. Industrial Marketing Management, 40(3):368- 75
 9. Moharramzadeh, M. (2004). Study of the methods of marketing of academic sport, study of the opportunity study, Turkey. 1(15): 122- 134. (Persian).
 10. Moharramzadeh. M. (2009). Sports Marketing Management. First Printing, Urmia: Jihad University Press. (Persian).
 11. Najafzadeh. MH, Najafzadeh. F., Rostami. M., Morseli. J. (2012). Investigation and identification of some factors affecting the development of women's sports marketing in West Azarbaijan province. Journal of Productivity Management, 5(20): 127- 144. (Persian).
 12. Pits. B. G, Stotlar. D. K. (2013). Fundamentals of sport marketing. Fitness Information Technology. Morgantown
 13. Qayyamirorad. A. (2006). A Study of Modern Karate Marketing Techniques in Iran, Master Thesis, Urmia University. (Persian).
 14. Rajabi. H. (2013). Designing sport marketing‌ model‌ for‌ National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. Phd Thesis, Faculty of Physical Education‌, University‌ of‌ Tehran. (Persian)
 15. Rajabi. H, Sajjadi. S.N., Goodarzi. M., Hamidi. M. (2013). Explain strategies to promote the‌ sports‌ marketing of National Olympic Committee. (Persian).
 16. Shabani- Bahar. Gh, Izadi. A, Goodarzi. M, Henry. H. (2017). Development of Strategic Marketing Strategy for Iranian Soccer League Premier League Clubs by SWOT. Applied Research in Management, 6(2): 21- 34. (Persian).
 17. Vafaei Moghadam. A, Dousti. M, Fakhri. F, Jafari.  M (2017) Obstacles to sport development in Mazandaran province schools, Journal of Sports Management and Motor Behavior, 14(28), 167-182. (Persian).
 18. Zarrinjouy Alvar. S, Mahmoudi Meymand. M, Albunimi. I, Samiyye Nasr. M. (2018). Designing and Explaining the Internal Marketing Model of Free Zones of Iran. Novin Marketing Research, 8(2): 1- 18. (Persian).