نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکترای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر،طراحی الگوی مدیریت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران است.جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش ترکیبی(کیفی-کمی)استفاده شده است.جامعه آماری دربخش کیفی شامل اساتید دانشگاه،مدیران ستادی آموزش و پرورش استان ها و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند تاحداشباح نظری بود.جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان تربیت بدنی کشور می‌باشد. در بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده ‌شد. برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم‌افزار 23 SPSS استفاده شد.برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری نظری انجام شد.برای تحلیل مصاحبه‌ها از نظریۀ زمینه‌ای استراوس و کوربین استفاده شد.تحلیل داده‌ها در بخش کمی آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل می‌باشد.براساس یافته های مصاحبه، برنامه ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان بعنوان شرایط علّی پدیده مورد بررسی شناسایی شدکه بطور مستقیم در مدیریت فعالیت‌های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنی دار دارند.همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،کنترل و نظارت،سرمایه‌گذاری آموزشی، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی، عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی بر اتخاذ سیاستهای فوق برنامه معنی دار بود.یافته‌ها نشان داد که ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق معنی‌دار است ونتایج حاصل از روابط متقابل علّی، زمینه ای، راهبردها و مداخلات،پیامدهای حفظ تندرستی،نشاط و آشکارشدن خلاقیت‌ها را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmadi nejad. H. A.Saatchi.V. (2019). https://ganj.irandoc.ac.ir/The role of camp functions and sports visits in enriching students' leisure time. Imam Reza International University. Faculty of Literature and Humanities. (Persian)
 2. Baker, C. Elansari, W. & Crone, D. (2017). Partnership working in sport and physical activity promotion: An assessment of processes and outcomes in community sports networks. Public Policy and Administration, 32(2): 87-109.
 3. Blomfield, C. J. Barber, B. L. (2009). Brief report: Performing on the stage, the field, or both? Australian adolescent extracurricular activity participation and self-concept. Journal of Adolescence, 32: 733-739.
 4. Jafari Salman, Azmoon Javad, (2016). The relation between information technology with knowledge management and communication skills of physical education teachers, Communication Management in Sports Media, 3(11), 11-25. 
 5. Takashi Jindo. Yuko, K. Kazuhiro, S. (2018). Association between Participation In Organized Sports Activities and Generalized Self-efficacy In Japanese Male Senior High School Students: A 3-Year Longitudinal Study. Journal of Adolescent Health, 62: 37–140.
 6. S.(2016). https://ganj.irandoc.ac.ir.The Roleof In School Sport Olympiads on Social Health and Motivation for Student Participation in the School Curriculum. Imam Reza International University. Faculty of Literature and Humanities.(Persian)
 7. Juliana, J. Andrew, K. G. Tan. Norzarina. M. (2015). Demand for Extracurricular Activities amongst Primary School Students. Exploratory Evidence from Survey Data in Penang (Malaysia). Asia-Pacific Education Res, 24(1):125–135.
 8. Heinrich, C. J. (2015). The role of performance management in good governance and its application in public education. Employment Research Newsletter, 22(3): 2.
 9. A, Mahmoudi. A, Khabiri. M, Najafian Razavi. M. (2013). The Role of Sociol-Economic Situation in Motivating Citizens to Participate in Public-Recreational Sports. Applied Research in Sport Management, 2(3): 104-89. (Persian)
 10. Kerr, C. Smith, L. Charman, S. Harvey, S. Savory, L. Fairclough, S. Govus, A. (2018). Physical education contributes to total physical activity levels and predominantly in Higher­ intensity physical activity categories. European Physical Education Review, 24(2): 152-164.
 11. Kumar, r. T. & rajan, k. M. (2020). Impact of sport and extra-curricular activities on selecte psychological variables of school boys in the nilgiris. International journal of scientific research, 9(1)
 12. Lacy, A.C.Williams, S. M.(2018). Measurement and evaluation in physical education and exercise science. eBook ISBN9781315312736
 13. M.(2018). The Effectiveness of Vanguard Vocational Training on Increasing the Creativity and Happiness of Secondary School Girls in Jovin City. Payam Noor University of Tehran, Varamin Payam Noor Center. (Persian)
 14. F, Alizadeh Ranjbar. T. (2014). The relationship between empowerment and quality of work life with job burnout in education staff. New Approach in Educational Management of Islamic Azad University of Marvdasht Branch, 5(2): 108-91. (Persian)
 15. Rashid lamir. A, Rashid lamir. A. (2013). Developing a Strategic Plan for Khorasan Razavi Department of Sport and Youth in Sport and Physical Education. Sport Managment, 5(4): 179-198. (Persian).
 16. A,Bahmanabadi.S.(2018).Determining Principles and Formulating General Policies of Supplementary and Extracurricular Activities in Iran's Schools and Universities ,New Thoughts On Education Faculty Of Education And Psychology, AL-Zahra University -14 (2)(Persian)
 17. Semal, N. Hrybovska, I. Pityn, M. Zdanova, O. Chekhovska, L. Hrybovskyy, Protsenko U. (2018). Improvement of educational and outreach activities to attract Disabled to physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport, 18: 425-433.
 18. J, Alizadeh. v,) 2019). A qualitative study of factors affecting student participation in extracurricular activities, New Approaches in Sport Sciences, 1(1). (Persian)
 19. Simmons, J. MacLean, J. (2018). Physical education teachers’ perceptions of factors that inhibit and facilitate the enactment of curriculum change in a high-stakes exam climate. Sport Education and Society, 23(2): 186-202
 20. Steinmann, I.Strietholt, R.& Caro, D.(2019). Participation in extracurricular activities and student achievement: evidence from German all-day schools. School Effectiveness and School Improvement, 30(2), 155-176
 21. R.Moradi. A.Azizi. H.Shabani. R. (2017). Studying the Position of Physical Education in Elementary Curriculum and its Impact on Student Learning. The Second International Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Injuries in Iran, Tehran. (Persian)
 22. Vahdani M. (2017). Development of physical education strategies and sports activities of the Ministry of Education. Family and research,34 (33-52) (Persian)

23.    Winnick,J.Porretta,D.L.(2018). Adapted physical education and sport:research on education of physical rehabilitation for special children. edited by Joseph P. Winnick and David L. Porretta, 6th ed., New York, Human Kinetics, 2017, 648 pp., ISBN: 978-1-4925-1153-3