نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دبیر تربیت‌بدنی و ورزش شهرستان رستم‌آباد

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت‌بدنی می‌باشد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیلان بود (840 نفر). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای، 270 دبیر ورزش به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیت‌بدنی و ورزش استفاده شد. روایی صوری پرسش‌نامه به تأیید صاحب‌نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (966/0) و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS در سطح P≤0.05 انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب بعد حرفه‌ای‌گرایی بیشترین نقش را با تبیین 95 درصد، سپس بعد از آن بعد آموزش 94 درصد، متغیر یادگیری دانش‌آموزان با تبیین 86 درصد، بعد بعد مدیریت و سازماندهی با 86 درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با 85 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی می‌کرد. همه ابعاد تحقیق با بار عاملی بالایی در ارزیابی عملکرد معلمان موثر بودند؛ این ابعاد بسته به ارزش‌ها و سیاست‌های حاکم بر ورزش مدارس می‌توانند به عنوان یک ابزار خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbasi, A., Ranayi Kurdsushli, H., & Asghari Jahromi, S (2017). Design of employee performance evaluation model based on organizational performance evaluation models for Iranian governmental organizations. Human Resource Management Researches at Imam Hossein University (AS), 8(4): 213-235. (Persian)
 2. Amiri, F (2009). Evaluation of Organizational Performance with the Kanji Excellence Model, Tadbir Monthly, Eighteenth, 168. (Persian)
 3. Angus, H (2012). Improving physical education in primary schools. A report by HM Inspectorate of Education, Scottish, England, 9.
 4. Asmild, M., Paradi, J. C., & Pastor, J. T (2009). Centralized resource allocation BCC models. Omega, 37(1): 40-49.
 5. Curtis, B. J., Zraly, C. B., Marenda, D. R., Dingwall, A. K (2011). Histone lysine demethylases function as co-repressors of SWI/SNF remodeling activities during Drosophila wing development. Developmental Biology, 350(2): 534-547.
 6. Dančíková, V., Antala, B (2010). School managers’ opinions about physical and sport education of boys and girls. Paper at the 6th Fiep European Congress, Faculty of Science, University of Zagreb, Croatia, 116-122.
 7. Delaney D. D (2008). Accounting for Athletics: A Balanced Scorecard Approach. Thesis. University of Connecticut- Storrs.
 8. Delurgio, S. A (1998). Forecasting principles and applications, McGrow Hill edition.
 9. Feu, S., García-Rubio, J., Gamero, MdG, Ibáñez, S. J (2019). Task planning for sports learning by physical education teachers in the pre-service phase. PLoS ONE, 14(3): e0212833.
 10. Haddadian, A., Morteza's, V., & Nowroozi, Z (2011). The study of teachers' attitude toward the performance evaluation system of educational staff in Garmsar County. Cultural Management, 6(6): 115-128. (Persian)
 11. Hematinejad, M. A., Ramezani Nejad, R., Rezaei Kamin, A., Afshar Nejad, T., & Shafiee, S (2008). Evaluation of Performance Evaluation System for Teacher Training Teachers. Movement, 38, 111 - 128. (Persian)
 12. Hussein Alyan, M., Mir-Kazemi, S. O., Keshtidar, M., & Hematinezhad, M. A (2010). to explain the performance evaluation indexes of physical education teachers, physical education and sport science students Sixth National Conference, Tehran, Institute of Physical Education and Sport Sciences. (Persian)
 13. Ismaeli, A., Taheri, M., & Younesi, J (2014). Facilitate the transition of learning from the path of professionalism: support of colleagues and the manager. Training and Development of Human Resources, 1(1): 31-45. (Persian)
 14. Javadipour, M., & Mohammadi, R. A (2011). Evaluation of Teachers' Performance from the Perspectives of Teachers and Principals of Tehran's Primary Schools Based on the Models of John Wilson and Joseph Bundy. Two Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 2(3): 103-127. (Persian)
 15. Keshavarz, L., Farid Fathi, A., & Azadi, F (2017). Assessment of Teacher Training Performance by 720 Degree Feedback. New Approaches to Sport Management, 4(12): 9-21. (Persian)
 16. Kul, M., Yilmaz, S. H., Yasartürk, F (2018). An Investigation of Professional Problems of Physical Education and Sports Teachers and Effects of These Problems on Their Performance and Motivation. Higher Education Studies, 8(4): 23-34.
 17. Yang, Y., & Li, T (2019). Analysis on Key Factors of Students’ Motivation to Participate in Sports Ecology. Ekoloji, 28(107): 3201-3206.
 18. Mastāshi, M et al (2007). Designing a Balanced Performance Assessment System in the Military Industry, Third National Conference on Performance Management. (Persian)
 19. Mckenzie, T. L., Catellier, D. J., Conway, T., Lytle, L. A., Grieser, M., Webber, L. A., Pratt, C. A., & Elder, J. P (2006). Girls' activity levels and lesson contexts in middle school PE: TAAG baseline. Medicine and Science in Sports and Exercise (MSSE), 38(7): 1229-35.
 20. Mirkazemi, S. O., Hossein Aliyan, M., & Keshtidar, M (2015). Identification and Prioritization of Performance Evaluation Criteria for Teacher Training by Analytical Hierarchy Process. Sport Management Studies, 6(25): 65-78. (Persian)
 21. Mousavi Rad, S. T., Roozbehani, M., & Roha, M (2015). Evaluation of Teacher Training Performance with 360 Degree Feedback: Case Study of Parsian Teachers. Principles of Management in Sport, 1(3): 61-70. (Persian)
 22. Mustafa, BAŞ., Hayri, A., & Ubeyde, K (2019). TEACHERS' PERSPECTİVES ON CHANGES İN PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT COURSE CURRİCULUM. The Online Journal of Recreation and Sport, 8(1): 12-22.
 23. R (2000). Healthy Classroom Management, Canada.
 24. National Association for Sport and Physical Education, an association of the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (NASPE) (2009). PHYSICAL EDUCATION TEACHER EVALUATION TOOL, 1-15.
 25. Sacli, F. D., & Demirhan, G (2011). Comparison the critical thinking skill levels of students in physical education teacher education coaching, and recreation programs. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41, 372- 385.
 26. Samadi, P., Rjaypor, S., Agha hosseini, T., & Ghalavandi, H (2008). Explaining effective learning atmosphere based on the components of classroom management in secondary schools in Urmia. New ideas of education, 4(1-2): 155 - 175. (Persian)
 27. Sanna, P., & Pilvikki, H. J (2013). The influence of teachers' education on the pedagogical thinking of physical education pre-service teachers. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Finland, 33.
 28. Stran, M., & Smith, S. M. C (2010). Impact of different types of knowledge on two preserves teachers’ ability to learn and deliver the Sport Education model. Physical Education & Sport Pedagogy, 15(3): 243–256.
 29. Dastranj, M., and Zanjirchi, S., and Mirfakhreddini, S., and Zare Ahmadabadi, H. (1398). Design of a flexible performance evaluation system with a focus on banking (Case study: Bank Shahr). Monetary Banking Research, 12 (41), 413-442. (Persian)