نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی، آمل، مازندران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی- واحد آیت الله آملی- دانشگاه آزاد اسلامی

4 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان در ایران به روش کیفی و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام پذیرفت. جامعه این تحقیق را مدیران و کارشناسان حوزه تندرستی، اساتید و صاحب نظران تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی (زنجیره ای)، 16 نفر برای انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتبار ابزار کیفی تحقیق، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری(کدگذاری باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که در مرحله کدگذاری باز از میان 231 کد اولیه استخراج شده پس از بررسی های مکرر و تشابه یابی، 122 کد ثانویه با 607 تکرار شناسایی شد و در مرحله کدگذاری محوری به مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید: شرایط علٌی(شرایط جسمانی، شرایط درون فردی، شرایط ساختاری و شرایط اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای( شرایط زیرساختی، شرایط رسانه ای و شرایط توسعه ای)؛ شرایط مداخله گر ( شرایط جامعه شناختی، شرایط مدیریتی، شرایط امکاناتی و شرایط قانونی)؛ استراتژی ها (حمایت اقتصادی- اجتماعی، فرهنگ سازی،راهبرد آموزشی) و پیامدها. در ادامه قضایای نظری و الگوی پژوهش در قالب روابط بین مقوله ها در مرحله کدگذاری انتخابی معین شد و 6 قضیه اصلی پژوهش تدوین گردید. نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار تندرستی زنان در ایران، می‌توانند الگوی مدیریتی، برنامه‌ها و عوامل مستخرج از پژوهش حاضر را به عنوان یک راهنما و اهرم توسعه به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmadi, B. Babashahi, Q. (2012). Women's health management, policy development and research and services. Social Welfare Research Quarterly, 12)47(: 29-59. (Persian)
 2. Ahmadi, B. Tabibi, S.J. Mahmoudi, M. (2008). Pattern of Iranian Women's Health Development Management Structure. Social Welfare Research Quarterly, 5(2): 9-27. (Persian)
 3. Ahmadi, S. Mukhtari, M. Zarei, E (2015). Analysis of the Relationship between Physical Self Esteem and Attitude to Sport with Women's Sports Participation Using Structural Equation Modeling. Applied Research in Sport Management, 4(3): 41-51. (Persian)
 4. M, Z. Nick Pima, N. HazratI Gonbad, S. Noori, F. Somehow Mohammad Bagher, A. (2019). Quality of Life of Female Head of Household in Iran: A Review Study. Iranian Journal of Nursing Research, 14(5): 59-65. (Persian).

 

 1. Colber, A, M. Ki. K, H. Sereik. S, M. (2010). An Examination of the relationship among Gender, Health Status, Social Support, and HIV Related Stigma. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 21(4): 302-313. Colber, A, M. Ki. K, H. Sereik. S, M. (2010). An Examination of the relationship among Gender, Health Status, Social Support, and HIV Related Stigma. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 21(4): 302-313.
 2. Ebrahimi, A. Askari, A. Niknejad, M. (2010). Sociological Investigation of Factors Affecting Women's Attitude to Participation in Sport as Spectators. Journal of Sport Science Research, 6(11): 61-74. (Persian).
 3. Khanqahi, E. Mobin, T. (2018). Prioritizing Factors Affecting Women's Health and Ways to Improve It: Using the Analytical Hierarchy Process Technique. Journal of Hospital, 17th Year, No. 4, Machine No. 67:100-102. (Persian)
 4. Farahmand, M. Khatami Sarvari, Kh. Mohammad Hassani, M. (2016) Comparison of social health, decision making power, communication skills and self esteem among employed and housewives of Yazd. Journal of Women and Society, 2: 147-165. (Persian).
 5. Ghader Zadeh, O. Hosseini, S.Ch. (2015). Women's exercise and its semantic implications. Women in Development and Politics, 13)3(:309-334. (Persian).
 6. Gharekhanlu, R. (2019). Developing a comprehensive system for monitoring physical activity, physical fitness and movement of Iranian students. Research project of Institute of Physical Education and Sport Sciences.
 7. M, Sangari Soleimani. H. (2017). Women's Job and Social Health Relationship. Journal of Development Quarterly and Politics, No. 1. (Persian)
 8. Goldman, M. Hatch, M. (2000). "Women & Health". U.S.A: Academic Press.
 9. Kolyvand, Sh. Pak Seresht, S. (2013). Policies to Promote Women's Social Health in Iran. Congress of Pioneers of Progress, Center for Islamic Progress in Iran, Volume 4:116-121. (Persian)
 10. Rastgar Khaled, A. Bidgoli, M. Feshar Nasab, M. (2017). Social Health Study of Kashan Women. Social Studies and Research in Iran, 6)4(: 689-713. (Persian)
 11. Rezaei, N. Salsali, M. Jahantighe, M. (2015). Identifying the Health Dimensions of Iranian Women: A Review of Qualitative Studies. Nursing Research, Volume 10, Number 3, Success 38: 118-130. (Persian)
 12. Saffari, M. (2012). Designing a Model of Iranian Public Sports Development, PhD Thesis: 20. (Persian)
 13. Safiri, Kh. Mansourian, F. (2015). Gender stereotypes and social health. Journal of Social and Psychological Studies in Women, 2: 66-37. (Persian)
 14. Savadi, M. Hemmati Nejad M.A. Gholizadeh, M.H. Gohar Rostami, H.R. (2017). Designing a model of public sport development in Hormozgan province. Quarterly Journal of Sport Management and Development, 6)11): 10-87. (Persian)
 15. Strauss, A. Corbin, J. (2018). Fundamentals of Qualitative Research: Techniques and Processes of Underground Theory Production. Afshar, A. Ney publication. (Persian)
 16. Stronach, M. Maxwell, H. Pearce, S. (2019). Indigenous Australian women promoting health through sport. Sport Management Review, 22(1): 5-20.
 17. Vaddair, A. A. Sadati, S.M.H. Ahmadi, B. (2008). Women's Health" from the Perspective of Iranian Health Journals. Journal of Women in Development and Politics, 6(2): 131-155. (Persian)
 18. Zarei, F. Motalebi, H. (2018). Identifying the obesity factors of preschool children in Sarab from a mothers' perspective: Designing a self-regulated prevention program. Master thesis. Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services: 12. (Persian)
 19. Zautra, A. J., Hall, J. S, & Murray, K E. (2010). Resilience: A new definition of health for people and communities. New York: The Guildford Press