نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی در ارتباط بین فضیلت سازمانی با تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه (1230 نفر) می باشد ،حجم نمونه 230 نفر می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون ، بریت و کازا (2004)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی‌ استفاده گردید. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای ‌اس پی ای اس19 و لیزرل 54/8 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که فضیلت سازمانی به طور مستقیم و همچنین به واسطه توانمند سازی روانشناختی بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به منظور افزایش توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی باید اقداماتی را جهت ایجاد و بهبود فضیلت سازمانی هم چون حمایت، رشد و توسعه، دوستی و اعتماد را به کاربست که یکی از این اقدامات می‌تواند برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان ورزش از سوی مدیران مدارس و یا آموزش و پرورش استان ها جهت آشنایی آنان با فضیلت سازمانی و آثار آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Aghdasi S, Kiamanesh AR, Ebrahim AN. (2011). Emotional intelligence and organizational commitment: Testing the mediatory role of occupational stress and job satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(29), 1965-76. (persion)
  2. Amini Khiyabani. Gh, Hamdi. K. (2016). The relationship between organizational virtue and the quality of work life of employees using analysis Stepwise Regression (Case Study: Bank of Gwain. Journal of Human Resources Quarterly, 11(46),77-100. (persion).

 

  1. Behzady, E., Naami, A., Beshlideh, K. (2013). Relationship between Organizational Virtuousness and Organizational Citizenship Behavior, Spiritual Well-being and Organizational Loyalty in Employment of Karoon Oil and Gas Production Company. Journal of Psychological Achievements, 20(2), 256-233. (persion)
  2. Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploringthe Relationships between Organizational Virtuousnessand Performance. American Behavior Scientist, 47(6), 766-790.
  3. Chen Fang, Huei and Ching Chen, Yi. (2008).The Impact of Work Redesign and Psychological Empowerment on Organizational Commitment in a Changing Environment: An Example From Taiwan's State-Owned Enterprises. Journal of Public Personnel Management. Washington, 37 )3), 279-302.