نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شهر قم با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود و با توجه به جمع‌آوری داده‌های به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد بالای 50 سال استان قم بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی در این پژوهش در ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه‌های موردنظر به اشباع نظری رسیده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون‌ها و شاخص‌ها، پرسش‌نامه تدوین و برای طراحی و اعتباربخشی مدل استفاده گردید. روش نمونه گیری در بخش کمی تصادفی ساده بود . تجزیه‌وتحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که دو مفهوم آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل (مکان، قیمت، ترویج، افراد، شرکا، سیاست و خط و مش، سند، لذت و حفاظت) و استراتژی‌های بخش بندی، هدف گذاری و موقعیت سازی به عنوان راهبرد های توسعه فعالیت بدنی در سالمندان شناسایی شدند . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب مدل را در این پژوهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. Abbasi, Mirderikvand, Adavi & Hojati. (2018). The Relationship Between Personality Traits (Neuroticism and Extraversion) and Self-Efficacy With Aging Depression. Iranian Journal of Ageing, 12(4), 458-466. doi:10.21859/sija.12.4.458 (Persian)
  2. Ahmadi, Noudehi, Esmaeili & Sadrollahi. (2017). Comparing the Quality of Life Between Active and Non-Active Elderly Women With an Emphasis on Physical Activity. Iranian Journal of Ageing, 12(3), 262-275. doi:10.21859/sija.12.3.262 (Persian)
  3. Amini, Heydarinezhad & From Masha, T. (2016). Ranking Factors Facilitating the Participation of Aged People in Ahvaz in Physical Activity by TOPSIS. Sport Management Journal, 8 (4), 527-540(Persian).
  4. Amiri, (2016). Social Marketing Analysis of Sports and Youth Department of Isfahan City in promoting public sport. M. A Thesis of Alzahra, Tehran (Persian)
  5. Arianfar (2014). Investigating the effect of individual motivations on knowledge sharing behavior with respect to the role of moderating values (Investigation: Virtual Society of Idea of the City). Master's thesis. University of Tehran (Persian)