نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری توسعه ورزش دانش‌آموزی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی‌-‌ تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان‌ها، مناطق و شهرستان‌ها، فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی و معلمان تربیت‌بدنی بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل‌سازی معادلات ساختاری (249 نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند. براساس مطالعه نظری و مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی (محتوایی)، پایایی (آلفای کرونباخ) و اعتبار عاملی (برازش مدل) تأیید شد. از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS) جهت تحلیل یافته‌ها استفاد شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استراتژی‌ها، فرآیندها و مسیرها دارای اثر مستقیم و معنی‌داری بر پیامدهای توسعه می‌باشند و عامل ذینفعان نیز از طریق استراتژی‌ها بر پیامدهای توسعه اثر دارد. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که توسعه ورزش دانش‌آموزی فرآیندی پویا است و برای تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذینفعان، استراتژی‌ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش با هم عمل می‌کنند. از اینرو سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باید به هنگام تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ورزش دانش‌آموزی به ذینفعان، استراتژی‌ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش توجه کنند و آنها را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Acker, R. van, De Bourdeaudhuij, I., De Martelaer, K., Seghers, J., Kirk, D., Haerens, L., (2011). A Framework for Physical Activity Programs within School-Community Partnerships. Quest, 63(3), 300-320.
 2. Anna H, Michalis S., (2018). School-based sports development and the role of NSOs as ‘boundary spanners’: benefits, disbenefits and unintended consequences of the Sporting Schools policy initiative. Sport, Education and Society, 23(4), 367-380.
 3.  Astle, A. M. (2014). Sport development – plan, programme and practice: A case study of the planned intervention by New Zealand Cricket into cricket in New Zealand. (Unpublished doctoral dissertation). Massey University, New Zealand.
 4. Bloyce, D., A. Smith. (2010). Youth Sports Development: Physical Education, School Sport and Community Club Links. In Sport Policy and Development: An Introduction. edited by D. Bloyce and A. Smith. London: Routledge.
 5. Bocarro, J. N., Kanters, M., Cerin, E., Floyd, M. F., Casper, J., Suau, L. J., & Mckenzie, T. (2012). School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children. Journal of health & place, 18(1), 31-38.
 6. Breuer, C., Hallmann, K., Wicker, P. & Feiler, S. (2010). Socio-economic patterns of sport demand and ageing. European review of ageing and physical activity, 7(1), 60-71.
 7. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2017). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran: Jahad University Press. Fourth Edition. (Persian).
 8. De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international success. European Sport Management Quarterly, 6, 185–215.
 9. Devine, C. (2013). “London 2012 Olympic Legacy: A Big Sporting Society?” International Journal of Sport Policy and Politics, 5 (2): 257–279.
 10. Fendereski, J. (2016). Formulation of Sports Strategy of Schools in Golestan Province. (Unpublished master’ thesis). Shomal University, Amol. (Persian).
 11. Heydari, H. (2016). The Study of the Realization of the Goals and the Problems of the National Curriculum of Physical Education in Primary Schools in Rasht City. (Unpublished master’ thesis). University of Guilan, Rasht. (Persian).
 12. Houlihan, B. (2011). Sports development and young people. Routledge Handbook of Sport Development (pp. 1‐4). London and New York: Routledge.