نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار آینده‌پژوهی، گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده‌نگاری در ورزش تربیتی ایران به کشف آینده‌های پیش‌روی ورزش تربیتی و تدوین سناریوهای آن برای سال 1414 و ارائه استراتژی پرداخته است. آینده‌نگاری با رویکرد سناریونگاری بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت‌ها و الگوی شش مرحله‌ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. ابتدا، محدودۀ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با یک بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه و اساس طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریوهای ممکن صورت پذیرفت. در مرحلۀ پنجم یک استراتژی کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل استراتژی‌هاست. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 44 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش تربیتی ایران بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‎ها با مصاحبه و پرسش‌نامه‌های باز صورت گرفت. بر اساس یافته‎ها، تحلیل 30 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی "شبکه سازی در بین بازیگران کلیدی" و "هم افزایی خانواده و اجتماع" شد که پایه و اساس چهار سناریوی اصلی ورزش تربیتی ایران گردیدند. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد به منظور توسعۀ ورزش تربیتی ایران، شبکه سازی و هم افزایی نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانان، صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbasi Bakhtiari, R. Farahani, A. & Keshavarz, L. (2019). Develop a strategic plan with the sport and the championship Islamic Azad University SWOT-ANP. Applied Research of Sport Management. 8(1): 139-153. (Persian)
 2. Acciai, F. Yedidia, M. J. DeWeese, R. S. Martinelli, S. & Vachaspati, P. O. (2019). School Food and Physical Activity Environment: A Longitudinal Analysis of Four School Districts in New Jersey. J Adolesc Health. 65(2): 216-223.
 3. AdibRoshan, F. Talebpour, M. & Peymanizad, H. (2017). Drawing the scenario of elite sports of Khorasan Razavi province in 1404 horizon. Sport Management and Development. 6 (3): 168-186. (Persian)
 4. Ahmadian Jelodari, M. Alam, Sh. & Nowzari, V. (2019). Designing Strategic Plan of Administration of Physical Education of the Farhangian University Based on the 1404 Landscape Document. Research on Educational Sport. 7(17): 253-76. (Persian)
 5. Baumler, I. Kotzab, H. (2020). Urban Freight Transportation Systems, Chapter10: Scenario-based development of intelligent transportation systems for road freight transport in Germany.. London: Elsevier Publication. 183-202.
 6. Berg, B. K. Fuller, R. D. & Hutchinson, M. (2019). But a champion comes out much, much later: A sport development case study of the 1968 U.S. Olympic team. Sport Management Review. 21(4): 430-442.
 7. Chimhowu, A. Hulme, D. & Munro, L. T (2019). The ‘New’ national development planning and global development goals: Processes and partnerships. World Development. 120: 76-89.
 8. Cristina, L. & Alessio, I. (2018). A scenario-based modeling method for controlling ECM performance. Expert Systems with Applications. 97: 253-265.
 9. Frank, A. & Silver, Ch. (2017). Envisioning the Future of Planning and Planning Education. Urban Planning Education. 117: 235-250.
 10. Gibbons, L. Pearthree, G. Cloutier, S.A. & Ehlenzd, M.M. (2020). The development, application, and refinement of a Regenerative Development Evaluation Tool and indicators. Ecological Indicator. 108: 250-267.
 11. Ghalibaf, M. (2010). A strategic view of the sports system in the country from the program of progress and justice. Tehran: Negarestan Hamed Publication. (Persian)
 12. Gong, Z. Wang, H. Guo, W. Gong, Z. & Wei, G. (2020). Measuring trust in social networks based on linear uncertainty theory. Information Sciences. 508: 154-172.
 13. Hjort, M. Martin, W. & Troelsen, J. (2019). Planning of sport and recreational facilities informed by interdisciplinary knowledge: An attempt to make a systematic and transparent design strategy. Arch net-IJAR. 13(2): 349-367.
 14. Hodgett, R.E. & Siraj, S. (2019). SURE: A method for decision-making under uncertainty. Expert Systems with Applications. 115: 684-694.
 15. Keshavarz, L. Farahani, A. & Mohammadkhani, J. (2018). Analysis of factors affecting the behavior of Iranian championship sports managers by scenario planning approach. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 5(17): 99-108. (Persian)
 16. Keshgar, S. & Soleymani, M. (2012). The Role of Privatization Plans on the Development of Public Sports from the Experts' Viewpoint. Applied Research in Sport Management. 1(2): 99-104. (Persian)
 17. Khazaee Sahneh, S. & Aslaniyan, M. (2017). Future Scorecard in Strategic Foresight Context. Journal of Future Studies Managemenet. 28(2): 91-109. (Persian)
 18. Loghmani, M. Gholidahaneh, M. & Hassannejad, M. (2018). The Effect of Physical Educator's Teaching Styles on Student's Goal Orientation. Research on Educational Sport. 6(15): 53-72. (Persian)
 19. Laitinen, J. & Meristo, T. (2018). Rome Was Not Built in One Day: Future‐Oriented Regional Development Towards Energy‐Efficient Residential Areas. In Kuldeep Virdi and Lauri Tenhunen (Eds.) Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus. Hameenlinna: Hame University of Applied Sciences. 148‐155.
 20. Mottaghi shahri, M.H. Ghafouri, F. Honari, H. & Shahlaee, J. (2019). Designing the mental health pattern of athletes participating in educational sport. Research on Educational Sport. 7(16): 17-38. (Persian)
 21. MoharamZadeh, M. Vahdani, M. (2020). Designing a strategy map of sport in Mohaghegh Ardabili University by synthesis of ISM modelm. Contemporary Studies on Sport Management. 9(17): 1-16. (Persian)
 22. Mousavian, A. Mehdipour, A. & Khoda Moradi, M. (2019). A Model of Strategic Thinking to Developing Performance of Sports Managers (Case Study: Sport Federations of Islamic Republic of Iran). Strategic Studies on Youth and Sports. 18(43): 165-186. (Persian)
 23. Nazari, R. (2018). The Role of Exercise in the Future of Iranian Development. Dynamic Thought Development Journal. Collection of Development Articles, Serial number (97-29), 1-15. (Persian)
 24. Nazari. R. (2017). Strategic Perspective for the Development of Sport in the School Olympiads in Isfahan Province. Research on Educational Sport. 5(13): 231-48. (Persian)
 25. Oliver, J.J. & Parrett, E. (2017). Managing future uncertainty: Reevaluating the role of scenario planning. Business Horizons. 61(2): 339-352.
 26. Padash, D. kashef, S. M. Saghafi, F. & Hamidi, M. (2019). Identification of the Uncertainties of Physical Education and Student Sports in 2025. Research on Educational Spor.  Ready to release. (Persian)
 27. Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. (2005). Detailed development studies Educational sports. Tehran: Green Apple Publications. (Persian)
 28. Popeska, B. Mitkovska, S. & Dimkov, T. (2018). Sport curriculum and sport activities at universities: Case of Macedonian Universities compared with several surrounding Balkan countries. In: 13th FIEP European Congress & 29th FIEP World Congress, Istanbul, Turkey: 26- 29.
 29. Rasekh, N. Sajjadi, S. A. HosseinRazavi, S. M. & Dousti, M. (2018). Analysis of the Educational Sport Structure in Iran. Research on Educational Sport. 6(14):17-44. (Persian)
 30. Ratten, V. & Jones, P. (2018). Future research directions for sport education: toward an entrepreneurial learning approach. Education + Training. 60(5): 490-499.
 31. Statistical Center of Iran (2017). Standard definitions and concepts of the Ministry of Sport and Youth. Plan and Budget Organization, Iran Statistics Center. October 2016. (Persian)
 32. Shen, J. Copertaro, B. Sangelantoni, M. Zhang, R. & Suo, H. (2020). An early-stage analysis of climate-adaptive designs for multi-family buildings under future climate scenario: Case studies in Rome, Italy and Stockholm, Sweden. Journal of Building Engineering. 27: 314-329.
 33. Strengers, Y. Pink, S. & Nicholls, L. (2019). Smart energy futures and social practice imaginaries: Forecasting scenarios for pet care in Australian homes. Energy Research & Social Science. 48: 108-115.
 34. Schwenker, B. & Wulf, T. (2013). Scenario-based Strategic Planning- Developing Strategies in an Uncertain World. Roland Berger School of Strategy and Economics. Springer Gabler, eBook.
 35. Saritas, O. & Smith, J.E. (2011). The big picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures. 43(3): 292-312.
 36. Seyed Ameri, H. Elahi, A. Afshari, M. & Honari, H. (2016). Developing Role of Postmodern Management on Sport Development Model. Sport Management Studies. 8(37): 17-34. (Persian)
 37. Shariati, H. Tayebi Sani, S. Fahimi Nezhad, A. & Kazemnejad, A. (2019). Developing a Sports Strategic Plan for Girls Students of High Schools in Golestan Province. Journal of Human Resource Management in Sport. 6(2): 315-331. (Persian)
 38. Shokri, N. (2010). Sport: Set of rules and regulations. Tehran: Nashre shahr Publication. (Persian)
 39. Seibert, T. S. Allen, D.B. Eickhoff, J. & Carrel, A.L. (2018). CDC childhood physical activity strategies fail to show sustained fitness impact in middle school children. Preventive Medicine Reports. 12: 60-65.
 40. Sayah Mofazali, A. Jahangiri, K. & Eivazi, M.R. (2015). Comparative study of foresight patterns globally applied in disaster management studies. Journal of Future Studies Managemenet. 26(4): 69-80. (Persian)
 41. Schwartz, P. (2013). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. By Amazon, Published April 15 th 2013 by Currency (First Published 1996).
 42. Thorstad, R. & Wolff, P. (2018). A big data analysis of the relationship between future thinking and decision-making. National Academy of Sciences. 115: 1740-1748.
 43. Vaghar, M. S. Ramzani Nezhad, R. Mollaei, M. & Zaki Zadeh, S. B. (2019). The Investigation of Badminton Development Situation in Iran. Sport Management Studies. 11 (55): 93-116. (Persian)
 44. Wang, M. QingZhang, D. Wen, J. & KeatTan, S. (2018). Assessing hydrological effects and performance of low impact development practices based on future scenarios modeling. Journal of Cleaner Production. 179: 12-23.
 45. Wulf, T. Stubner, S. MeiBner, P. & Brands, C. (2012).  Szenariobasierte Strategise Planing in volatilen Umfeldern. Controling & Management. 56: 34-38.
 46. Zali, N. & PourSohrab, A. (2017). Regional Development Foresight with Emphasis on Combined Scenario Making and SWOT Analytical Model Approach Case Study: Gilan Province. Space planning and preparation. 21(3): 189-220. (Persian)