نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش تحلیل رابطه بین رضایت شغلی با نشاط اجتماعی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان مازندران بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از منظر روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه اول و دوم استان مازندران (16000نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از سه پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، شادکامی آکسفورد، فرسودگی شغلی مسلش جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه تحلیل و Lisrel نسخه 8/8 مدلسازی صورت گرفت. تحلیل ها نشان داد بین نشاط اجتماعی با مطلوبیت نوع شغل، جو سازمانی، شرایط فیزیکی شغل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین فرسودگی شغلی با نظام پرداخت و شرایط فیزیکی شغل رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه رضایت شغلی با نشاط اجتماعی مستقیم و مثبت اما رابطه رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معکوس و منفی است. با توجه به اهمیت و نقش مهم رضایت شغلی در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش میزان ابتلا به فرسودگی شغلی سازمان باید در تلاش باشد با فراهم کردن زمینه های ایجاد رضایت شغلی نشاط افراد را فراهم کند و کارکنان را از ابتلا به فرسودگی شغلی بازدارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ansari. E, Ghazanfari. A, Farahmandian. M, Makvandi. A. (2012) Investigation of Social Factors Affecting Happiness in the Workplace of National Iranian Drilling Company. journal of social sciences, 7(20) :169-196. (Persian)
 2. Brady Scott. S. (2019). Factors Influencing Teacher Burnout and Retention Strategies. Honors Research Projects, 798:1-38.
 3. Bourghani farahani.S, Fotovat. B, Abdarzadeh. P, Hemmati. A. (2018). Study of the role of work ethic on job stress and job burnout (Case Study: Teachers of Physical Education in Tehran Secondary Schools). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(1):43-51. (Persian)
 4. Cibele. S, Samuel. M, Herique. P, Graca. E, Rosa. M.a, Manuel. L. (2016). The protective effect of job satisfaction in health,happiness, well-being and self-esteem. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: 1-9.
 5. Gharakhani. D, Zaferanchi. A. (2019) The Effect of Job Burnout on Turnover Intention with Regard to the Mediating Role of Job Satisfaction. Journal of Health, 10(1): 109-117. (Persian)
 6. Hashemi. A. (2018). The Effectiveness of Self-Compassion Training on Burnout and Job Satisfaction of Teachers. Journal management system, 9(31): 25-46. (Persian)
 7. Jalili shishvan. A, Tabatabaie adnan. E, Jalili shishvan. F. (2018). Regressive Analysis of the Organizational Health Inventory and Job Satisfaction with Job Burnout of Physical Education Teachers in Tehran Province. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(2): 101-109. (Persian)
 8. Khodadadi. M.R, Najdrahmati. B, Faridfathi. M. (2017). Relationship between Sports Participation Motivation, Happiness and Academic Achievement of Secondary School Boys’ Student in Bonab City. Research on educational sport, (13):155-174. (Persian)
 9. Loghmani. M, Gholidahaneh. M, Hassannejad. M. (2018). The Effect of Physical Educator's Teaching Styles on Student's Goal Orientation. Research on educational sport, 6(15):53-72. (Persian)
 10. Madadi. H, Haghighatian. M, Mohammadi. A. (2018). Analyzing happy meanings to provide ways to increase happiness (Case Study: Mianeh City Women). Journal of Social-Political Research of Women and Family, 6(2):237-252. (Persian)
 11. Mollanorouzi. K, Rezaei. Z, Arbabi. H. (2017). The Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Citizenship Behavior of the Physical Education Teachers in Golestan Province: The Mediating Role of Job Satisfaction. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(14):79-90. (Persian)
 12. Morad sahraei. R, Erfani. N, Shabanibahar. GH. Monsef. A, Hoseinnezhad. A.A. (2015) The relationship between empowerment and perceived organizational support job satisfaction of physical education teachers in Hamedan. Organizational behavior management in sport studies, 2(6):83-91. (Persian)
 13. Mérida‐López. S, Extremera. N, Quintana‐Orts. C, Rey. L. (2018). In pursuit of job satisfaction and happiness: Testing the interactive contribution of emotion‐regulation ability and workplace social support. Scandinavian journal of psychology,.60: 59-66. DOI: 10.1111/sjop.12483.
 14. Nordenmark. M. (2018). The Importance of Job and Family Satisfaction for Happiness among Women and Men in Different Gender Regimes.  Societies, 1(8):1-10.
 15. Nadi. M.A, Eslami harandi. F. (2017). Structural Model of Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment with Deviant Behaviors of Isfahan City Teachers. Journal of new approaches in educational administration, 7(4):59-83. (Persian)
 16. Rastgo. N, Herfehdost. M, Kheyrjo. E. (2017). The Effectiveness of a Group-Based Mindfulness Training on teacher’s burnout, job satisfaction, and some psychopathological symptoms. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(4):179-198. (Persian)
 17. Salimi. J, Abdi. A. (2018). On the relationship between psychological empowerment and job satisfaction of teachers: Investigating the mediator role of organizational citizenship behavior. Journal of school psychology, 6(3): 70-98. (Persian)
 18. Samancioglu. M, Baglibel. M, Jeanne Erwin. B. (2020). Effects of Distributed Leadership on Teachers’ Job Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Citizenship. Pedagogical Research, 5(2): 1-9.
 19. Safi. MH, Mohammadi. F, Asghar kolahi. A. (2015). The Relationship between Job Satisfaction with Burnout and Conflict Management Styles in Employees. Journal of Social Determinants of Health, 2(4):266-274. (Persian)
 20. Toropova. A, Myrberg. E, Johansson. S. (2020). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics. Educational review. DOI: 10.1080/00131911.2019.1705247. 1-28.
 21. Zareshahabadi. A, Torkan. R, Hidari. M. (2013). A Survey of the Relationship between Job Satisfaction and Social Happiness among High-schools Teachers of Giroft City. Journal of Applied Sociology, 23(48): 41-46. (Persian).