نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

نهادینه‌کردن ورزش همگانی در جامعه بیانگر توسعه پایدار کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و محیطی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی و راهبری تعالی‌ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می‌باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست‌مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) و روش نمونه‌گیری انتخاب مشارکت‌کنندگان، هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه‌وتحلیل پژوهش، با تحلیل محتوای 20 مصاحبه عمیق، تعداد 174 کد باز در 53 شاخص‌ تجمیع و دسته‌بندی گردید، شاخص‌ها در قالب فهرستی از سؤالات بسته، بین 10 نفر از خبرگان با بهره‌گیری از تکنیک دلفی به اشتراک گذاشته شد و پس از سه دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی، 36 عامل موثر ورزش همگانی ایران شناسایی گردید؛ سپس عوامل استخراج شده با تحلیل اثرات متقابل و استفاده از نرم‌افزار میک‌مک توسط 8 نفر از مشارکت کنندگان در شورای راهبردی پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نتایج بیانگر شناسایی تعداد 13 عامل کلیدی و راهبردی بوده است. با آینده‌نگاری حول عوامل شناسایی‌شده، گرایش به سمت آینده مطلوب ورزش همگانی ایران افزایش خواهد یافت و با تدوین راهبردهای مطلوب حول این عوامل، رسیدن به تعالی و مطلوبیت ورزش همگانی در راستای نهادینه‌کردن این مهم در کشور تضمین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Alidousti, S. (2006). The Delphi Method: Principles, Steps, and Examples of Application. Quarterly Journal of Development Management, 8(31): 8-23. (Persian).
 2. Aman, M. S; Mohamed, M; Omar-Fauzee, M. S. (2009). Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for Government Involvement Via Leisure Policy. European journal of social sciences, 9(4): 659-668.
 3. Asefi, A; Khabiri, M; Asadi Dastjerdi, H; Goodarzi, M. (2014). Investigating Organizational Factors Affecting the Institution of Public Sports in Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 10(20): 63-76. (Persian). DOI:10.22059/JSM.2017.60756
 4. Bell, W. (2010). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: History, Purposes, Knowledge. l.: Transaction Publishers, 2:1-385. ISBN:1412809118, 9781412809115
 5. Chen, Q; Liu, T. (2020). The Effectiveness of Community Sports Provision on Social Inclusion and Public Health in Rural China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2): 597.1-13. DOI: 3390/ijerph17020597
 6. Comes, T; Wijngaards, N; Van de Walle, B. (2015). Exploring the future: Runtime Scenario Selection for Complex and Time-Bound Decisions. Technological Forecasting and Social Change, 97: 29-46. DOI: 1016/j.techfore.2014.03.009
 7. Cui, R. (2012). Research Status on Equalization of Public Sports Service for Nationwide Fitness in Hebei. Physics Procedia, 25: 2298-2303. DOI: 1016/j.phpro.2012.03.387
 8. Ehsani, M; Saffari, M; Amiri, M; Kuze Chian, H. (2015). Designing the Sport for All in Iran Model. Sport Management, 27: 108-78. (Persian).
 9. Faraji, R; Andam, R; Bashiri, M. (2015). Studying the Barriers to the Participation of Professors and University Staff in Public Sports Programs. First National Conference on Applied Science of Sport and Health, Shahid Madani University of Azerbaijan, 5-1. (persian).
 10. Javadipour, M; Zareiyan, H; Parsajoo, A. (2018). Identifying the Areas of Social Participation in Iranian Public Sports: A Qualitative Study. Journal of Education and Community Health, 5(3): 20-30. (Persian) .
 11. Kubota, A; Matsushita, M; Smith, B. J; Sugiyama, T; Arao, T. (2019). The Impact of a New Exercise Facility on Physical Activity at the Community Level: a non-Randomized Panel Study in Japan. BMC Public Health, 19(1): 1-8. DOI: 1186/s12889-019-7146-x
 12. Ponomareva, J; Sokolova, A. (2015). The Identification of Weak Signals and Wild Cards in Foresight Methodology: Stages and Methods. Higher School of Economics Research, Paper No. WP BRP, 46: 1-26.
 13. Rahmati, M; Chahar Sooghi, Q. K. (2013). Providing a Process for Evaluating Strategies Using Scenario Planning. First National Conference on Future Studies: Civilica. (Persian).
 14. Rayatpisheh, S; Tizro, A. (2016). a Future Study of Determining the Quality Strategies of Customs and Logistics Services to Customers with a Scenario-Based Approach. The Perspective of Industrial Management, 23: 101- 129. (Persian).
 15. Rostami, N; Sharifi, R. K; Rostami, R. (2015). Public Exercise the Necessity of Vision and Obstacles. First National Conference on New Achievements in Physical Education, Chabahar International University, 13-1. (Persian).
 16. Saffari, M; Ehsani, M; Amiri, M. (2015). An Analysis of Iranian Public Sports Using Structural Equation Modeling. Two Quarterly Research in Sport Management and Motor Behavior, 5 (13), 9(25): 83-94. (Persian)
 17. Saffari, M; Qareh, M. A. (2016). Identification and Ranking of Environmental Factors Affecting the Fun of Iranian Recreational Sports. Sport Management, 8(1): 68-51. (Persian). DOI: 10.22059/JSM.2016.58230
 18. Savadi, A; Hematinejad, M; Gholizadeh, M. H; Gohar Rostami, H. R. (2015). Designing a Model of Public Sport Development in Hormozgan Province. Journal of Sport Management and Development, 6(2), 11: 87-101. (Persian). DOI:10.22124/jsmd.2018.2719
 19. Silva, M. (2015). A Systematic Review of Foresight in Project Management Literature. Procedia Computer Science, 64: 792-799. DOI: 1016/j.procs.2015.08.630
 20. Son H. (2015). The History of Western Futures Studies: an Exploration of the Intellectual Traditions and Three-Phase Periodization. Futures, 66: 120–137.
  DOI: 10.1016/j.futures.2014.12.013
 21. Vafaie Moghaddam, A; Farzan, F; Razavi, M. H; Afshari, M. (2018). Analysis of Developmental Factors of Public Exercise Based on Data Theory. Sport Management Studies, 52: 43-72. (Persian). DOI: 22089/SMRJ.2017.3818.1745

Zare Mirkadabad, A; Niazi, I; Saleh S. (2011). Predicting Key Technologies in ICT Industry in Iran with Emphasis on Identifying Business Models. The Perspective of Industrial Management, 1 (4): 107-130. (Persian).