نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت، دانشگاه الزهرا

چکیده

یکی از راه­های رسیدن به موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش، داشتن یک راهبرد مناسب، روشن و برنامه­ریزی شده است؛ اما برای انتخاب راهبرد مناسب، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد و از طرفی وضعیت فرآیندهای خلق و انتشار دانش، تأثیر مستقیمی بر راهبرد انتخابی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبرد مدیریت دانش با بهره­گیری از رویکرد پویا در وزارت ورزش و جوانان انجام گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل دو بخش بود. بخش اول شامل مدیران و مشاوران خبرۀ وزارت ورزش و جوانان آگاه به حوزه مدیریت دانش و بخش دوم شامل معاونین مدیرکل، رؤسای گروه و رؤسای ادارات در این وزارتخانه بود. نمونۀ آماری در بخش اول به شیوۀ هدفمند و در بخش دوم به شیوۀ کل­شمار گزینش شد. در اولین گام، محدودۀ کلان راهبرد مدیریت دانش در طیفی از سیستم­محور تا انسان­محور مشخص شد. در گام بعدی وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ارزیابی گردید و در نهایت راهبرد نهایی، با هدف ایجاد تعادل بین دانش پنهان و آشکار انتخاب شد. از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنف و تی­تک­نمونه­ای جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، راهبرد سیستم­محور به عنوان راهبرد اصلی و فرآیندهای درونی­سازی و برونی­سازی به عنوان فرآیندهای دارای اولویت شناسایی گردید. در نتیجه تمرکز بر راهبردهای مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی با هدف تقویت تبدیل دانش آشکار به پنهان و بالعکس در وزارت ورزش و جوانان، امری ضروری است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2015). Evaluate And Prioritize Relationships Influencing Factors of Knowledge Management System in the Ministry of Youth And Sport. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(1): 97-104. (Persian)
 2. Amber, Q., Ahmad, M., Khan, I.A. & Hashmi, F.A. (2019). Knowledge Sharing and Social Dilemma in Bureaucratic Organizations: Evidence from Public Sector in Pakistan. Cogent Business & Management, (6): 1-18.
 3. Behboodi, A., Sohrabi, SH. (2019). Align business strategies with Knowledge Management strategies. Journal Of Business Management, 12(45): 440-456. (Persian)
 4. Choi, B. & Lee, H. (2002). Knowledge Management Strategy and Its Link to Knowledge Creation Process. Expert Systems with Applications, (23): 173–187.
 5. Dewah, P., & Mutula, S. (2014). Knowledge Retention Strategies in Public Sector Organizations: Current Status in Sub-Saharan Africa. Information Development, 32(3): 362–376.
 6. Elahi, Sh., Hasanzade, A., & Khadivar, A. (2010). A Methodology for Knowledge Management ‎Strategy Development; Multi-Case Study in Three ‎ Management Research in Iran, 14 (3): 24-59. (Persian)
 7. Evoy, P., Ragab, M., & Arisha, A. (2019). The Effectiveness of Knowledge Management in the Public Sector. Knowledge Management Research & Practice, 17(1): 39-51.
 8. Hansen, M.T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). Whats Your Strategy for Managing Knowledge, Harvard Business Review, 77(2): 106-116.
 9. Hashemi, M. (2019). Using the Swot Approach for the Codification of Knowledge Management Strategy in the Shouder Faucets Corporation. Humanities & Innovation Magazine, 6(13): 294-301.
 10. Hatami S., Saboonchi, R., & Sobhani, Y. (2015). Presenting A Model Of Key Factors Of Knowledge Management Success To Increase Organizational Creativity And Learning In Ministry Of Sport And Youth Of The Islamic Republic Of Iran. Journal of Sport Management, 7(2): 253-266. (Persian)
 11. Gholipour, R., Ismaili, M.R., Honari, H., & Ghorbani M.H. (2017). Develop A Model For Developing Knowledge Management In The Ministry Of Sports And Youth Using Data Theory. Research in Educational Sports, 5(13): 193-214. (Persian)
 12. Gray, J.H., & Densten, I. (2005). Towards An Integrative Model of Organizational Culture And Knowledge Management. International Journal of Organisational Behaviour, 9(2): 594-603.
 13. Khadivar, A., Nasri Nasrabadi, S., & Fallah, E. (2014). Designing a Fuzzy Expert System for Selecting Knowledge Management Strategy. Information Processing and Management Research Journal, 30 (1): 91-119. (Persian)
 14. Lichtarski, J.M. (2009). Organizational Structure and Knowledge Management. Argumenta Oeconomica, 1(22): 83-101.

 

 

 1. Majlesi Ardejani, S., Shabani Bahar, GH., Soleimani, M., & Honari, H. (2019). Development of knowledge management model based on organizational readiness of employees of the Ministry of Sports and Youth. Applied Research in Sport Management, 7(4): 45-56. (Persian)
 2. Mansouri Boroujeni, V., Atghia, N., Mokhtari Dinani, M., & Nazarian Madovani, A. (2016). The relationship between knowledge management and organizational effectiveness in employees of the Ministry of Sports and Youth. Contemporary studies in sport management, 6(11): 41-50. (Persian)
 3. Maravilhas, S., & Martins, J. (2019). Strategic Knowledge Management a Digital Environment: Tacit and Explicit Knowledge in Fab Labs. Journal of Business Research, (94): 353–359.
 4. Mardani, S., & Legzian, M. (2016). Strategic Alignment between Company Strategy, Human Resource Management Strategy and Knowledge Management Strategy. The 8th National Conference and the 2nd International Conference on Knowledge Management, Tehran, Iran. (Persian)
 5. Mcinerney, C.R., & Koenig, M.E.D. (2011). Knowledge Management (KM) Processes In Organizations: Theoretical Foundations And Practice. Synthesis Lectures on Information Concepts Retrieval and Services, 3(1): 1-84.
 6. Mohammadi, F., Kalate, M., Farahani, A., & Ghasemi, H., (2017). To Design Relationship Model of Knowledge Management and Organizational Entrepreneurship with Mediation of Social Capital in Ministry of Sport and Youth. New approaches in sports management, 4(15): 39-53. (Persian)
 7. Mohammadi Moghaddam, Y., Behboodi, A., Hamze, R., & Khodie, Gh. (2016). A Methodology of Knowledge Management Strategy Based On the Knowledge Spiral Model: Case Study Two Iranian Organizations. BI Management Studies, 4(14): 23-50. (Persian)
 8. Molavi, B., Ghanbarpour, F., & Ansari, R. (2014). Selecting a Knowledge Management Strategy in a Research-Industrial Laboratory based on Dynamic Strategy. Innovation Management journal, 2(4): 123-146. (Persian)
 9. Moll, J.K.Q. (2019). Personalization and Codification at NASA: A Case of an Evolving Knowledge Management Strategy. Master Thesis. Stellenbosch University.
 10. Musivand, M., Amraee, M., & Siavashi, M. (2015). Assessment Of Level Of Knowledge Management System And Its Regression Equation With The Quality Of Work Life In Employees Of Ministry Of Sport And Youth. Sports Management and Development, 4(1): 85-101. (Persian)
 11. Nazarian Madavani, A., & mokhtari dinani, M. (2016). The Prediction of Organizational Performance through Knowledge Management in Sports Organizations. Sport management studies, 8(36): 73-92. (Persian)
 12. Ologbo, A.C., & Nor, K.M. (2015). The 7-Circle Model: A Practical and Coherent KM Model for Managing Organizational Knowledge. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4): 120-128.

 

 

 

 1. Oluikpe, P. (2012). Developing a Corporate Knowledge Management Strategy. Journal of Knowledge Management, 16(6): 862-878.
 2. Raesi, M., Hosseini, E., Talebpoor, M., & Nazari, V. (2014). The Fit of Regression Equation of Knowledge Management and Organizational Effectiveness in Iran Selected Sport Organizations. Journal of Sport Management, 5(4): 47-65. (Persian)
 3. Razmi, M. (2014). Choosing The Right Knowledge Management Strategy With A Dynamic Approach Based On Nonaka And Takeuchi Models (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company). Master Thesis. Yazd University. (Persian)
 4. Rezaie, R., & Karavand, O. (2017). Review And Predict Changes In The Components Of The Knowledge Management Based On Organizational Culture. 1st International & 3rd National Conference on Management and Humanistic Science Research. Tehran. (Persian)
 5. Saberi, a., & goodarzi, s. (2019). The impact of knowledge management on the effectiveness of the Ministry of Youth and Sports with emphasis on the role of mediator Organizational wisdom. Research on educational sport, 7(16): 149-168. (Persian)
 6. Sandhu, S., Jain, K.K. & Ahmad, I.K.B. (2001). Knowledge Sharing Among
  Public Sector Employees: Evidence from Malaysia. International Journal of Public Sector Management, 24(3): 206-226.
 7. Seyednagavi, A., & Fayaziazad, A. (2009). The Relation between Knowledge Management Strategies and Organization Structures. Management Studies in Development and Evolution, 16(59): 151-172. (Persian)
 8. Shih, H., & Chiang, Y. (2005). Strategy Alignment between HRM, KM, and Corporate Development. International Journal of Manpower, 26(6):582-603.
 9. Shohani, m., mohammadi, s., & norbakhsh, p. (2017). Role of Organizational Culture and Knowledge Management in Organizational Intelligence of the Ministry of Sport and Youth Staff. Sport management studies, 8(39): 51-72. (Persian)
 10. Shohani, m., mohammadi, s., & norbakhsh, p. (2015). Relationship between organizational culture and knowledge management of employees of the Ministry of Sports and Youth. Human resource management in sport journal, 2(1): 23-33. (Persian)
 11. Sokolov, D., & Zavyalova, E. (2019). Human Resource Management and Knowledge Management Strategies. Working Papers. Graduate School of Management. Petersburg State University.
 12. Theocharis, S.A. & Tsihrintzis, G.A. (2016). Knowledge Management Systems in the Public Sector: Critical Issues. Lecture Notes on Software Engineering, 4(1): 59-65.
 13. Zahiri, Z., Karimikhah, J., & Mirghafouri, H. (2015). Determining the knowledge management strategy of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization. Public management perspective, 5(4): 163-184. (Persian)