نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از نقش‌های اصلی حاکمیتی سازمان‌های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه‌ها، سیاست‌گذاری برای سازمان‌های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می‌گردد. از این‌رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه‌ای و حقوقی تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه‌ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش‌های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست‌گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه‌گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه‌گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته‌ها، با بازکدینگ بخشی از داده‌ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری‌های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست‌گذاری در بسترهایی صورت می‌گیرد که معیارهای زمینه‌ای برای آن شامل شش دسته ارزش‌های دینی، ارزش‌های ملی، ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های ورزشی و ارزش‌های جامعه‌شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می‌توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست‌گذاری حقوقی چهره‌های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه‌گذاری برای چهره‌های ورزشی پرداخته و زمینه‌ساز ارتقاء شاخصه‌ای تبلیغاتی را فراهم کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Behzadi, Homayoun (2010). Study of the Effect of the Cost of Sales on R & D and Risk of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Master's Degree, Islamic Azad University, Marvdasht (Persian).
 2. Bergkvist a, Lars, Hjalmarsonb, Hanna. W, Anne (2016). A new model of how celebrity endorsements work: attitude toward the endorsement as a mediator of celebrity source and endorsement effects. International Journal of Advertising,Vol. 35)2(, 171_184.
 3. Brison. T, Natasha. A. Baker, Thomas and K. Byon, Kevin. (2013). Tweets and Crumpets: Examining U.K. and U.S. Regulation of Athlete Endorsements and Social Media Marketing. Journal of Legal Aspects of Sport, 23, 55-71.
 4. Carvalho, S.W., Luna, D. (2014). Effect of National Identity Salience on responses to ads. Journal of Business research,Elsevier,Vol.67(5), 1026-1034
 5. Chou, H. Y. (2014). Effects of endorser types in political endorsement advertising. International Journal of Advertising, 33(2), 391–414.
 6. Chou, H. Y. (2015). Celebrity political endorsement effects: a perspective on the social distance of political parties. International Journal of Communication, 9, 523–546
 7. Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity endorsement: a literature review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291–314.
 8. Forrest, Ed, Cao, Yong (2010). Opinions, Recommendations and Endorsements: The New Regulatory Framework for Social Media. Journal of Business and Policy Research Volume 5. Number 2. December 2010 Pp. 88 – 99
 9. Heidari, Atefeh(2012). Representing the Significance of Iranian Lifestyle in National Media Advertising, Undergraduate, at the Faculty of the Islamic Republic of Iran in 2012". (Persian).
 10. Janoff B. (2004). The world not according to Kobe. Brand week, 45(2), 20.
 11. Karla, Renton. (2009). Impact of Athletic Endorsements On Consumers Intentions. A Dissertation submitted to the Department of Textiles and Consumer Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
 12. Khanjari, Einollah, (2002). Research and Evaluation, "Modern Media Promotion and Technologies", year ninth No. 29. (Persian).
 13. Khorsandian, Mohammad Ali; Chitzar, Fatemeh .(2014). The Basis of Responsibility for Commercial Advertising. Quarterly Journal of Private Law Studies, 45(2), 185-165.(Persian).
 14. kohansal, Mohammad Reza (2014). Investigating Socioeconomic Factors Affecting Customers' Influence on Marketing Policies: Using the Logitine Multinational Model. Economic Research, 49) 1(,1-18. (Persian).
 15. Mohammad Pour, Ali (2012). Anti-Qualitative Research Methodology. Tehran: Sociology Publishers. (Persian).
 16. Money,r. Bruce, A. Shimp, Terence. (2006) Celebrity Endorsements in Japan and the United States: Is Negative Information All That Harmful? Journal of Advertising Research, 46(1), 113-123.
 17. Nagabi. Azam, Yazdani. Nasser (2016). Investigating the Impact of Consumer Identity on Purchasing Foreign Goods. Journal of Research in New Marketing Research. 2(21), 115-132. (Persian).
 18. Sharifzadeh, Fattah, Alwani, Mehdi, Rezaie Manesh, Behrouz (2013). Barriers to the implementation of cultural policies of the country during the fourth development plan: the study of the experiences of cultural managers, strategic thinking. 40(3) 2, 98- 121. (Persian).
 19. Svantesson, D. & Clarke, R. (2010). A best practice model for e-consumer protec-tion. computer law & security review, 26, 31-37
 20. Szulborskap. Lukaszewicz  (2015). Trend in Cultural Policy and Culture Management in Poland (1989-2014). Zarzadzanie W Kltureze, 16(3), 221-240.
 21. Wheeler, R. T. (2009). Nonprofit advertising: impact of celebrity connection, involvement and gender on source credibility and intention to volunteer time or donate money. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21(1), 80–107.
 22. Young, K., & Miller, Y. D. (2015). Keeping it natural: does persuasive magazine content have an effect on young women’s intentions for birth? Women & Health, 55(4), 447–466.