تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی‌ نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی‌نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان (استان سیستان و بلوچستان) به حجم 256 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای تعداد 154 معلم از طریق سه پرسشنامه‌ی طردشدگی در محیط کار، قصد ترک شغل و بی ‌نزاکتی در محل کار مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 21) و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها رابطه‌ی مثبت و معناداری بین طردشدگی در محیط کار، بی‌نزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل وجود داشت، طردشدگی در محیط کار بر بی‌نزاکتی سازمانی و قصد ترک شغل اثر مستقیم دارد و همچنین اثر میانجی‌گری قصد ترک شغل در رابطه‌ی بین طردشدگی در محیط کار و بی‌نزاکتی سازمانی مثبت و معنادار بود. بنابراین نتایج مدیران مدارس می‌توانند با ایجاد جوّی صمیمی و همدلانه زمینه لازم را برای پذیرش معلمان و به تبع آن کاهش قصد ترک شغل و بی نزاکتی آنان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1399