نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی.دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور .تهران،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران می‌باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه‌ای است که از روش نظریه‌سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با جامعه‌ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور با نمونه‌گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب‌نظر بیست‌وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده‌ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله‌های پدیده‌ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه‌های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق‌ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی‌اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه‌ای (11 مقوله، 47 گویه)، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران می‌تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه‌ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها