نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،رشته مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور .تهران،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران می‌باشد. روش پژوهش از نظر راهبرد، کیفی متوالی و اکتشافی با هدف کاربردی- توسعه‌ای است که از روش نظریه‌سازی داده بنیاد با رویکرد اشتراس و کوربین (2008) با کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با جامعه‌ی آماری: خبرگان دانشگاهی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی شاغل در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور با نمونه‌گیری به روش نظری (قضاوتی) بود که طی مصاحبه با صاحب‌نظر بیست‌وچهارم اشباع نظری حاصل گشت و تجزیه و تحلیل داده‌ها در طی پنج دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری در مورد شناسایی مقوله‌های پدیده‌ی مرکزی، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفت. ابزار پژوهش برگه‌های کدگذاری طبق دستورالعمل محقق‌ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی‌اسکات (ضریب توافق بین کدگذاران) 96/0 محاسبه شد. نتایج کیفی در قالب 84 مقوله و 299 کد مفهومی در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت شرایط علّی (17 مقوله، 102 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی توسعه تولیدات علمی (10 مقوله، 55 گویه)، راهبردها (21 مقوله، 49 گویه) در سطوح فردی، میانی و کلان، شرایط زمینه‌ای (11 مقوله، 47 گویه)، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی (16 مقوله، 60 گویه) و پیامدها (10 مقوله، 87 گویه) جای گرفتند. در نتیجه پیشایندها و برآیندهایی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران می‌تواند مفید و کاربردی باشند. توسعه‌ی تولیدات علمی در کشور مستلزم اصلاحات ساختاری، راهبردی، مدیریتی و حرفه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

 1. Bagherir dolatabadi, Ali., and Enfeali, Saedeh. (2015). University and science production; Structural Necessities and Barriers, Proceedings of the International Congress of Islamic Humanities, 1 (4). Published on the website of the Hozeh Information Database, Dated 2019-15-5. https://hawzah.net/fa/Article/View/98704. (Persian).
 2. Boiko, Bob. (2004). Content Management Bible (2nd Edition) (Inglés) 2nd Edición, Wiley Publishing, Inc. https://www.wiley.com/en-us/ContentManagementBible/9780764583643.
 3. Corbin JM, Strauss AL. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. https://us.sagepub.com/en-us/nam/basics-of-qualitative-research/book235578.
 4. Ghaffari, Saeed., Salahshour, Gohar. (2014).A study on the scientific production of Payame Noor University faculty members (Tehran Province) during 2001-2011, Information and Knowledge Management Quarterly, 1(1): 32-20. (Persian). http://journals.pnu.ac.ir/article_1006.html.
 5. Ghasemi, Hamid. & AsgarShamsi, Maysam. (2019). Content Analysis of Physical Education and Student Sport Researches in Iran. Research on Educational Sport, 7(16): 61-84. https://res.ssrc.ac.ir/article_1771.html. (Persian).
 6. Ismailiyan, Maliheh (2015). How to Use Social Networks’ User-Produced Content in News (A Case Study of the BBC), Communication Research Journal, 22(81): 129-148. http://cr.iribresearch.ir/article_15700.htm. (Persian).
 7. Jenkinson, K. A. & Benson, A. C. (2009). Physical education, sport, education and physical activity policies: Teacher knowledge and implementation in their Victorian state secondary school. European Physical Education Review, 15(3): 365-388. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1356336X09364456.
 8. Mirzaei Kalar A, Hemmatinezhad M. A, Ramezaninezhad R. (2020). Designing the Model of Student Sport Development in Iran. Research on Educational Sport, 8(18): 41-62. https://res.ssrc.ac.ir/article_2072.html#ar_info_pnl_cite. (Persian).
 9. Mortezaeian, Mahsa. & Talebpour, Mehdi. (2019). Strategic Planning in the Field of Physical Education and Sport Education, Fourth National Conference of the Scientific Association of Sports Management, University of Tehran: 2019 February 5,6. http://www.issma.ir/index.php/confrences. (Persian).
 10. Mozaffari, Seyed Ahmad. (2005). Describing the status of physical education and sports in the first three grades of primary schools in the country, a research project of the Institute of Physical Education and Sports Sciences, Executor: Dr. Seyed Ahmad Mozaffari, faculty member of Kharazmi University. (Persian). https://ssrc.ac.ir/pazhuheshi/fa/page/373.
 11. Ojagh, SeyedeZahra. & Abdollahyan, Hamid (2014). Understanding the Managerial Logic Used by the Iranian Public Science Magazines for the Production of Content. Journal of Iranian Cultural Research (JICR), 7(3): 25-43. (Persian). http://www.jicr.ir/article_234.html
 12. Ramezani‌Nezhad, Rahim., Rezaeei Soufi, Morteza., Dastoom, salah. & Ahmadi, Nasrin. (2014). Analysis of ISC Productions Methodology of Sports Management in Iran, Applied Research in Sport Management; 3 (9): 85-102. (Persian). http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_957.html.
 13. Robertson, S. Ian. (2016). Problem Solving: Perspectives from Cognition and Neuroscience 2nd Edition, Routledge, Psychology Press; 2 edition. https://www.routledge.com/Problem-Solving-Perspectives-from-Cognition-and-Neuroscience/Robertson/p/book/9781138889576.
 14. Sade, Sadra., MirRamazani, Matin., B. Mesgaran, Mohsen., Feyzpour, Amin.,Azadi, pouya. (2019). Each, O and Freedom, Dynamic (2019). Iran’s scientific output: quantity, quality and corruption, Working Paper No. 7, 2040 Project of Stanford, Stanford: Stanford University, February, 2019, West, Ansynahal Room 206, CA 94305-6055, (www.iranian-studies.stanford.edu/ iran2040).
 15. Sajjadi, N.A., Hashemi, Z., Behnam, M., Ahmadi, H. R., & Bakhshandeh, H. (2016). Evaluation of scientific research articles about sports management in specialized journals of Iran. Physiology and Sports Management Studies, 8(1): 35-50. (Persian). http://www.sportrc.ir/article_66921.html.
 16. Shaholi Koh Shouri, Javad., Askari, Ahmad Reza., & Nazari, Rasoul. (2019). Simulation and Dynamic Modeling of the Future of Educational Sports, Fourth National Conference of the Scientific Association of Sports Management, University of Tehran; 2019 February 5,6. http://www.issma.ir/index.php/confrences. (Persian).
 17. Shiroui, Azam. (2020). Why are we not developed in sports?, published in the newspaper Mardomsalari, Sunday, June 21, 2020 at 04:03, news code: 131447, (Persian); https://newspaper.mardomsalari.ir/5180/page/8/81170/.
 18. Strauss, A., & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd Ed., SAGE Publications. https://psycnet.apa.org/record/1999-02001-000.
 19. Vafaei Moghadam, Ali; Dousti, Morteza; Fakhri, Farnaz. & Jafari, Mehran. (2019). Obstacles to sport development in Mazandaran province schools, Journal of sport management and motor behavior, 14(28): 168-182. (Persian). http://msb.journals.umz.ac.ir/article_1983.html.
 20. Vafaei, Moghadam, Ali. (2018). Designing a Public Sports Policy Model, Government Ph.D. Thesis, Ministry of Science, Research, and Technology, Mazandaran University: Faculty of Physical Education and Sports Sciences. (Persian). https://elmnet.ir/Article/11151167-2722/.
 21. Vahdani, Mohen., Hamidi, Mehrzad., Khabiri, Mohammad., & Alidoust, Ghahfarokhi. Ebrahim. (2016). Codification a Strategy Map of Physical Education and Sports Activities in Ministry of Education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12): 17-36. https://res.ssrc.ac.ir/article_937.html. (Persian).
 22. Yaghoubi, Maryam. Ghardashi, Fatemeh. & Izadi, Amadreza. (2017). Investigating and Designing a Model for Influencing Factors in the Production of Knowledge in an Institute of Military Medical University: A Confirmatory Factor Analysis. Journal of Military Medicine, 19(1): 22-30. URL: http://militarymedj.ir/article-1-1439-fa.html. (Persian).

ارجاع‌دهی