نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

5 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت­بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و به لحاظ اجرا پیمایشی است که به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ و پرسش­نامه بود. در بخش کیفی پژوهش، افراد نمونه به صورت هدفمند و در بخش کمی پژوهش از بین اساتید تربیت‌بدنی و ورزش یک و دانشجویان غیرتربیت‌بدنی که از برنامه کاربردی مجازی تربیتبدنی استفاده کرده‌اند، طبق جدول مورگان تعداد 323 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، چهار مؤلفه‌ فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی به عنوان عوامل مؤثر بر برگزاری کلاس‌های مجازی واحد تربیت بدنی عمومی شناسایی شدند. در این میان مؤلفه محتوایی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت که طراحان این برنامه باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل در برنامه کاربردی داشته باشند و اقدامات اصلاحی را برای نسخه‌های بعدی انجام بدهند. با توجه به نتایج پژوهش، در جهت بهره‌برداری از نظام آموزش مجازی در دانشگاه‌های سراسر کشور برای برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی باید با ایجاد فرصت‌هایی از قبیل توسعه فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی دارای صلاحیت کافی جهت ارائه نظام آموزشی مجازی، تحول در نظام برنامه‌ریزی ‌درسی در بهره‌گیری از برنامه‌های آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. Akaslan, D., Chong, L., Effie, L. (2010). E-Learning in the science of electricity in higher education in Turkey in terms of environment and Society: Health, Culture and the Environment Conference, 1(1): 1-10.
 2. Alhabeeb, A., & Rowley, J. (2018). E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students. Computers & Education, 127: 1-12.
 3. Andone, L., Sireteanu, N-A. (2009). Strategies for technology-based learning in higher education. The FedUni Journal of Higher Education, 4(1): 31- 42.
 4. Asadollahi, E., Gholami Bidkhani, R., Jaghargh Mahian, A., & Yazdanian, M. (2020). Research Methods in Physical Education and Sports. Single Book Publications. First Edition. Mashhad. 493. (Persian)
 5. Clark, J. T. (2020). Distance education. Academic Press In Clinical Engineering Handbook. 410-415. ‏
 6. Engelbrecht, E. (2005). Adapting to changing expectations: Postgraduate students experience of an e-learning Tax Program. Computers and Education, 45(2): 217-229.
 7. Erge, Z. L., & Muilenburg, L.Y. (2015). Student barriers to online learning: A factor analytic study. Distance Education, 26(1): 29-48.
 8. Esmaeilnia, M., Kouhestani, H., Maghul, A. (2019). Design and Validation of quality improvement model of virtual learning in Farhangian University (mixed method). Technology of Education Journal (TEJ), 13(2): 561-580. (Persian)
 9. Fathi Vajargah, K., Hasan Pardakhtchi, M., Rabeeyi, M. (2011). Effectiveness Evaluation of Virtual Learning Courses in High Education System of Iran (Case of Ferdowsi University). Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4): 5-21. (Persian)
 10. Ghorbankhani, M., Salehi, K. (2017). Representation Challenges of Virtual Training in Iran's Higher Education System: A Study of Phenomenological Approach. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(2(26)): 123-148. (Persian)
 11. Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). "Do institutions cause growth?". Journal of economic Growth, 9(3): 271-303.‏
 12. Jazini, A. (2018). Studying the Effect of E-Learning Courses of Universities and Non-profit Institute on Knowledge Development. Iranian Society for Training and Development, 5(16): 133-150. (Persian)
 13. Jefferson, R. N, & Arnold, L. W. (2009). Effects of virtual education on academic culture perceived advantages and disadvantages. US-China Education Review, 6(3): 61- 66.
 14. Karimian, Z., Farokhi, M. (2018). Eight Steps in the Development of Virtual Education in Educational Innovation Plan in Medical Sciences Universities, A review of an experience. Journal of Medicine and Cultivation, 27(2): 101-112. (Persian)
 15. Kilgore, W. & Aras, B. (2018). Bot-Teachers in Hybrid Massive Open Online Courses (MOOCs): A Post- Humanist Experience. Australasian Journal of Educational Technology, 34(3): 39–59.
 16. Kiyan, M. (2014). Virtual learning challenges, narrating what the virtual university is not taught. Media, 5(3): 11-22. (Persian)
 17. Menati, H. (2020). Investigation of the effects of COVID-19 on the global economy. Journal of Social Impact Assessment, 1 (2): 163-181. (Persian)
 18. Miliszewska, L., & Rhema, A. (2010). Towards e-learning in higher education in Libya. Informing science and Information Technology, 7(1): 423- 437.
 19. Mohammadkhani, K., Mohammad Davoudi, A., Jalali, A. (2014). Evaluating Factors Influencing Success of Virtual Education in Research Institute of Petroleum Industry. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 5(17): 143-162. (Persian)
 20. Nneka Eke, H. (2011). Modeling LIS students' intention to adopt e-learning: A case from University of Nigeria Nsukka. Nigeria: Library Philosophy and
 21. Norozi Koohdasht, R., Mohammad Davoudi, A. H., & Jafari, P. (2013). Quality of educational services in different schools of sciences & Research University from the students' viewpoints. The 1st National Virtual Conference: Rahavarane Amoozesh. (Persian).
 22. Pandya, K., & Gor, K. (2011). Knowledge management: A success key for higher education. Fed Uni Journal of Higher Education, 5(1): 16- 23.
 23. Rodrigues, M. W., Isotani, S., & Zarate, L. E. (2018). Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning. Telematics and Informatics, 35(6): 1701-1717.
 24. Salimi, M., Moslehi, L. (2016). Identifying the Components and Indicators of Evaluating General Physical Education Teachers. Research on Educational Sport, 4(10): 17-34.
 25. Toresdahl, B. G., & Asif, I. M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): considerations for the competitive athlete. Sports health12(3): 221-224.
 26. Wu, Y.-C., Chen, C.-S., & Chan, Y.-J. (2020). Outbreak of COVID-19: An overview. Journal of the Chinese Medical Association. 83(3): 217-220.
 27. Zameer, A. (2010). Virtual education system (current myth & future reality in Pakistan. Informing Science and Information Technology, 7(1): 1- 8.