نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه طراحی الگوی توسعه پایدار در ورزش زنان بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (24 نفر و 76 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی چارچوب‌دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله‌ای استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده در مدل شامل چهار سطح کلی و متوالی؛ اکوسیستم (2 منظر، 5 بُعد و 20 مولفه)، راهبرد (3 منظر، 10 بُعد و 29 مولفه)، عملکرد (3 منظر، 11 بُعد و 43 مولفه) و پیامد (2 منظر و 8 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی- معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که توسعه پایدار ورزش زنان از تعامل نظامند و برآیند مولفه‌های در منظرهای شش گانه شکل می‌گیرد و هدف نهایی دستیابی به توسعه پایدار ورزش زنان جهت ارتقای کارکردهای آن است.

کلیدواژه‌ها

 1. Abduy, F., Fakhri, F. (2010). The role of the media in the development of a culture of sports at leisure women. Communication research, 18 (68): 31-50. (Persian).
 2. Anderson, S. N. (2020). Women and sports in the United States: A documentary reader. Women in Sport and Physical Activity Journal, 1: 1-3.
 3. Bagheri Palandi. M.S., Izadi Fard, A.A & Mohseni Dehklani, M (2017). Jurisprudential and legal review of the presence of women in sporting venues and fields. Master of Science, Faculty of Theology and Islamic Sciences of Mazandaran University. (Persian)
 4. Benar, Noushin, Sadom, Salah, Khan Mohammadi, Mohammad Ali. (2018). Analysis of the Perspectives of Sports Expansion Development in Guilan Province: Services, Stratters, Factors, Custodians, Needs, Challenges and Solutions. Sport Management Studies, 10 (48): 37-66. (Persian)
 5. Bermon, S., Vilain, E., Fénichel, P., & Ritzén, M. (2015). Women with hyperandrogenism in elite sports: scientific and ethical rationales for regulating. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 100(3), 828-830.
 6. Besharati holaso, M., Naderinasab, M., ramzani nezhad, R. (2019). A model for analysis and management development of familys sport in Iran. Research on Educational Sport, 18: 23-41.
 7. Deaner, Robert O., Balish Shea M., Lombardo Michael P. (2016). “Sex Differences in Sports Interest and Motivation: An Evolutionary Perspective”. Evolutionary Behavioral Sciences, 2(10): 73-97.
 8. Fardouly, O. (2017). “Perspectives on the Evolution of Sports and Olympic Facilities”, Thirty-eight years of lectures 1961-1998, InternationalOlympic Academy (IOA): 114.
 9. Fatemeh Ghaffari, R, Pourasghar, F., & Hossein Abadi, M (2015). Sustainable Development: Basics and Sustainability Indicators. Iranian Agricultural Science Publishing. Tehran, First Printing. (Persian)
 10. Fink, J. S. (2015). Female athletes, women's sport, and the sport media commercial complex: Have we really “come a long way, baby”?. Sport management review, 18(3), 331-342.
 11. Gholipour, Mahshid, (2018). Challenges and strategies for establishing and supporting inter-organizational partnerships in sports for sustainable development and peace in Iran. Master Thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Physical Education and Sports Sciences. (Persian)
 12. Ghorbani, Hussein (2018). Develop a comprehensive model of sports and physical education functions for sustainable development in Iran. Research project of the Institute of Physical Education and Sports Sciences. (Persian)
 13. Hall, R. L., & Oglesby, C. A. (2016). "Stepping through the looking glass: The future for women in sport". Sex Roles, 74(8): 271-274.
 14. Hancock, M., Lyras, A. L. E. X. I. S., & Ha, J. P. (2013). Sport for development programs for girls and women: A global assessment. Journal of Sport for Development, 1(1): 15-24.
 15. Hashemi, E (2016). Checking the barriers and strategies for developing financial resources for women's sports. Master thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
 16. Hekmati, M (2017). Designing a Women's Sports Extension Model in Iran. Master's Thesis for Sport Management at Al-Zahra University. (Persian)
 17. Hosseini Nasab, S., Tayebi Sani, S., morsal, B. (2019). Developing a Strategic Sport Tourism Model for Sustainable Urban Development (Case Study of Mashhad). Geography (Regional Planning), 9(4): 613-637. (Persian(.
 18. Kotschwar, B. (2014). Women, Sports, and Development: Does It Pay to Let Girls Play?. Peterson Institute for International Economics: Washington, n. PB, 14-8.
 19. Lebel, K., Pegoraro, A., & Harman, A. (2019). The impact of digital culture on women in sport. In Digital dilemmas )163-182). Palgrave Macmillan, Cham.
 20. Lindsey, I., & Chapman, T. (2017). Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals. Commonwealth Secretariat.
 21. Lindsey, I., & Darby, P. (2019). Sport and the Sustainable Development Goals: Where is the policy coherence?. International Review for the Sociology of Sport, 54(7), 793-812.
 22. Monazami, Ma, Alam, Sh, shetab Booshehri, S. (2011). Determining the Factors Affecting the Development of Physical Education and Women's Sports of the Islamic Republic of Iran. Sports Management Journal, 3 (10): 67-83. (Persian)
 23. Mutmani, A., Hemati, A., Moradi, H. (2014). Identifying and prioritizing obstacles facing women in sports activities. Sports Management Studies, 6 (24): 111-130. (Persian)
 24. Nazari, L., Shabani Moghaddam, K. (2020). Impact of environmental perception on sustainable development in sport. journal of motor and behavioral sciences, 3(1): 61-67.
 25. Nazari, R., Ghasemi, H. (2013). The role of mass media as an opportunity for sustainable development in sport. Communication Management in Sport Media, 1(1): 40-44.
 26. Ramezani Nejad, R., Hejbari, K., & Abedinzadeh, R (2019). Sustainable development through sport; An Analysis of the Agenda 2030, 3rd National Congress of Sports and Health Science Achievements, Guilan, University of Guilan. (Persian).
 27. Rasekh, N., & Sajjadi, S.N (2015). Sports Development Strategies for Women's Women's Championship in Iran based on the SPP Model. Human Resources Management in Sport, 2 (2): 93-103. (Persian)
 28. Rastgari, S (2017). Investigating the challenges of women's management in sport. Master's thesis, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
 29. Ross S, R., (2008). “Perspectives of Women College Athletes on Sport and Gender”. Sex Roles, 58: 40–57.
 30. Saadatifard, E; Javadipour, M; Honari, H; Saffari, M; Zareian, H. (2021).   The Pattern of Women's Recreational Sports in Iran. Research on Educational Sport, 9(22): 187-216. (Persian).
 31. Schulenkorf, N. (2012). Sustainable community development through sport and events: A conceptual framework for sport-for-development projects. Sport management review, 15(1): 1-12.
 32. Schulenkorf, N., & Siefken, K. (2019). Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model. Sport Management Review, 22(1): 96-107.
 33. Sherry, E., Osborne, A., & Nicholson, M. (2016). Images of sports women: A review. Sex Roles, 74(7-8), 299-309.
 34. Vinson, D., Christian, P., Jones, V., Williams, C., & Peters, D. M. (2016). Exploring how well UK coach education meets the needs of women sports coaches. International Sport Coaching Journal, 3(3), 287-302.
 35. Zahedi, Sh. S (2014). Sustainable Development. Publication side. Tehran. Eighth edition. (Persian)