نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مدیریت بازاریابی در ورزش موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

5 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت‌های کاذبی نسبت به این رشته شکل گرفته است به طوری که به برخی از بی‌اخلاقی و بد اخلاقی‌ها در بین تماشاگران، ورزشکاران و مربیان انجامیده است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش‌ تحقیق کیو بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظر گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد روش‌ تحقیق کیو، از نوع پژوهش‌های آمیخته است. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن‌ها 24 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان به کمک تلفیقی از نمونه‌گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه‏گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. بر پایه یافته‌ها و براساس نتایج تحلیل عاملی کیو به طور کلی سه عامل شناسایی شد (آسیب به بازیکنان، آسیب به تیم و آسیب به جامعه) که این سه عامل حدود 20/57 درصد از واریانس را تبیین و پوشش دادند. بر همین اساس و به ترتیب اولویت، الگوی ذهنی آسیب به بازیکنان در رتبه اول، آسیب به تیم در رتبه دوم و آسیب به جامعه در رتبه سوم قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بروز رفتارهای غیراخلاقی از سمت بازیکنان فوتبال کشور و به ویژه بازیکنان مطرح، آسیب‌هایی را برای خود بازیکنان، تیم‌ها و جامعه به همراه دارد. به نظر می‌رسد هزینه رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای باید به اندازه‌ای بالا باشد که ارتکاب این رفتار به ذهن ورزشکار هم خطور نکند.

کلیدواژه‌ها