نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکتری مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مدیریت بازاریابی در ورزش موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

5 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت‌های کاذبی نسبت به این رشته شکل گرفته است به طوری که به برخی از بی‌اخلاقی و بد اخلاقی‌ها در بین تماشاگران، ورزشکاران و مربیان انجامیده است؛ لذا هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از روش‌ تحقیق کیو بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت اکتشافی؛ ازنظر گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی و به دلیل کاربرد روش‌ تحقیق کیو، از نوع پژوهش‌های آمیخته است. جامعه آماری کلیه پیشکسوتان و نخبگان فوتبال ایران بودند که از بین آن‌ها 24 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان به کمک تلفیقی از نمونه‌گیری هدفمند و غیراحتمالی و نمونه‏گیری گلوله برفی پژوهش انتخاب شدند. بر پایه یافته‌ها و براساس نتایج تحلیل عاملی کیو به طور کلی سه عامل شناسایی شد (آسیب به بازیکنان، آسیب به تیم و آسیب به جامعه) که این سه عامل حدود 20/57 درصد از واریانس را تبیین و پوشش دادند. بر همین اساس و به ترتیب اولویت، الگوی ذهنی آسیب به بازیکنان در رتبه اول، آسیب به تیم در رتبه دوم و آسیب به جامعه در رتبه سوم قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، بروز رفتارهای غیراخلاقی از سمت بازیکنان فوتبال کشور و به ویژه بازیکنان مطرح، آسیب‌هایی را برای خود بازیکنان، تیم‌ها و جامعه به همراه دارد. به نظر می‌رسد هزینه رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای باید به اندازه‌ای بالا باشد که ارتکاب این رفتار به ذهن ورزشکار هم خطور نکند.

کلیدواژه‌ها

Ahmadzadeh, A. (2014). Identifying of cultural challenges and opportunities of sport in Mazandaran province. Contemporary Studies on Sport Management, 4(7): 15-29. (Persian)
2.Bensonolu. D. (2016). Determination of university Athletes character through sport participation in Niserdelta of Nigeria. journal of Education, practice, 1 (15).
3.Caswell SV, Ambegaonkar JP, Caswell AM, Gould TE. (2009). Antecedents of Ethical Decision-making: Intercollegiate Sporting Environments as Clinical Education and Practice Settings. Journal of allied health, 38(1):39- 46.
4.Dimant E, Deutscher C. (2015). The economics of corruption in sports: the special case of doping. Edmond J. Safra Working Papers. (55).
5.Duenckmann F. (2010). The village in the mind: applying Q-methodology to re-constructing constructions of rurality. Journal of Rural Studies, 1,26(3):284-95.
6.Ellingsen IT, Størksen I, Stephens P. (2010). Q methodology in social work research. International journal of social research methodology, 13(5):395-409.
7.Erfani, N., parsaju, A. (2017). Development strategies the ethics of chivalry among the athletes of the Hamedan province. Contemporary Studies on Sport Management, 7(14): 17-27. (Persian)
8.Farhadinejad, Mohsen; Khoroti, Maliha. (2021). Phenomenological Analysis of Unethical Behaviors in the Organization. Ethics in science and Technology, 15 (4) :96-103. (Persian)
9.Forrest D. (2012). The Threat to Football from Betting-Related Corruption. International Journal of Sport Finance, 1;7(2).
10.Graham. D. (2017). Athletic Indentcty and moral Development: An Examination of NCAA division I Athletes and their moral Development. Browse all these Dissertations. wright state university.
11.Halabchi, F. (2007). Duping in the Athletes. Hakim Research Journal, 10(1): 1-12. (Persian)
12.Javanmard, K., Navabakhsh, M. (2014). Sociological Study of Sport Function on Social Integrity in Iran in the 80s: Case Study of Kerman. Iranian Journal of Social Sciences Studies,11(41): 37-54. (Persian)
13.Khabiri, M. (2005). Comparing the situation with the criteria of UEFA’s professional football league clubs and clubs from the countries of Japan, South Korea, UAE and Turkey, reported the research project. Institute of Physical Education and Sport Sciences, Ministry of Science, Research and Technology. (Persian)
14.Keshkar, Sara. (2013). The Role of Showing Violent Football Behaviors on TV on the Behaviors of Adolescents and Youth Members of Tehran Football Clubs. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 9(17): 59-74. (Persian)
15.keshkar, S., javid, F., bahadoor, H. (2020). The pathology of virtual football betting and its prevention strategies. Sports Marketing Studies, 1(3): 132-105. (Persian)
16.Masters A. (2015). Corruption in sport: From the playing field to the field of policy. Policy and Society, 34(2):111-23.
17.Moaven Afshari, S M; Morsal, M; Fahiminejad, A; Tayebi Sani, S M. (2021). Identifying and Analyzing Elites' Mental Patterns Regarding Behavioral Pathologies of Iranian Swimming Management System. Journal of Human Resource Management in Sport, 8(1), 55-72. (Persian)
18.Moosavi, Zohreh; Salimi, Mehdi. (2016) Evaluating the Barriers of Professional Ethics Growth of Players and Coaches of Iran Soccer Premier League, Strategic Studies on Youth and Sports, 15 (31), 120-140. (Persian)
19.Pappas NT, McKenry PC, Catlett BS. (2004). Athlete aggression on the rink and off the ice: Athlete violence and aggression in hockey and interpersonal relationships. Men and Masculinities, 6(3):291-312.
20.Pennino, M. (2010). Managers and Professional ethics. Journal of Business ethics, 41, 337-347.
21.Rayat, A., Sajjadi, N., Rajabi, H., Rayat, M. (2020). Ethical Issues Iran Sport Media: Perceptions of Professional Football Players. Sport Management Studies, 12(59): 37-52. (Persian)
22.Rezaii Soufaii M, Farahani A, Shabani A. (2017). The Environmental Analysis of Professional Sports in Iran. Applied Research in Sport Management, 23;6(1):108-118. (Persian)
23.Saeedi, Masoumeh Sadat; Faqihi, Alireza; Seifi, Mohammad; Nateghi, Faezeh. (2021). Identifying the Dimensions and Components of Professional Ethics in Organization. Ethics in science and Technology, 15 (4) :131-137. (Persian)
24.Shahali, Mehrzad; Rashid Poor, Ali; Kavoosi, Esmail; Etebarian, Ali Akbar. (2015). Implementation model of professional ethics in organizations. Urban Management, 14(39), 393-406.
25.Shafiee, S., Afrouzeh, H. (2018). Identifying and Determining the Factors Affecting the Incidence of Corruption in Iran`S Football. Sport Management Studies, 10(47): 39-66. (Persian)
26.Shajie, R., Kouze Chiyan, H., Ehsani, M., Amiri, M. (2014). Analysis of Demographic Factors Related to Ethical Decision Making of Soccer Players. Ethics in science and Technology, 9 (2): 1-12. (Persian)
27.Shajie, R., Kouze Chiyan, H., Ehsani, M., Amiri, M. (2013). Influences of Personal, Political, Legal and Economical Climates on Ethical Decision-Making of Professional Soccer Players. Applied Research in Sport Management, 1(3): 19-26. (Persian)
28.Yoshizawa G, Iwase M, Okumoto M, Tahara K, Takahashi S. (2016). Q Workshop: An Application of Q Methodology for Visualizing, Deliberating and Learning Contrasting Perspectives. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13):6277-302.
29.Zare, A., Zare, H., Emadi, M. (2017). The Factors Affecting the Propensity for Superstition among Football Players in Iran. Sport Management and Development, 6(2): 32-46. (Persian)