نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی و در زمان شیوع همه گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری‌ـ‌اثبات‌گرایی بود. در اولین مرحله، از منابع کتابخانه‏ای، نوشتاری، مقالات و مصاحبه‏ با 21 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، معلمان تربیت بدنی، کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان مشهد جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت‏ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. یافته ها پنج الگوی ذهنی مهارت گرایان، امکانات گرایان، آموزش گرایان، تخصص گرایان و عوامل فردی را شناسایی کرد که در افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی مؤثر هستند. به طور کلی در الگوهای ذهنی شناسایی شده می توان یک اولویت‌بندی یا پیوستار قائل شد. ابتدا برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش‌گرایان مد نظر قرار گیرد، در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت‌گرایان اشاره کرد و سعی کرد مهارت هایی که منجر به بهترین استفاده از امکانات موجود می‌شود را تقویت کرد. به همین دلیل این الگوی ذهنی را نیز می‌توان به الگوی ذهنی امکانات‌گرایان اولویت داد و هر دو الگوی ذهنی تخصص‌گرایان و عوامل فردی را در یک سطح قرار داد، زیرا تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشند. در یک نتیجه‌گیری کلی باید بیان کرد که معلمان را بایستی به استفاده از روش های نوین تدریس تربیت بدنی در راستای افزایش سواد رسانه ای سوق داد

کلیدواژه‌ها

Ameri, M., H., Kashif, M., M., Mohsenianfar, H. (2012). Internet and its role in sports management. Development of Physical Education, 38: 7-12. (Persian)
2.Amiri, J., Zabolzida, A., Karimi, S. (2019). Solutions for Increasing Teachers' Media and Information Literacy. Media Studies, 14(46): 7-22. (Persian)
3.Banihashem. S.K. (2018). Comparison and study of media literacy and information literacy among male and female students. Media Studies, 12(3): 115-126.
4.Darabi, H., Goodarzi, M., Kazemnezhad, A., Hamidi, M. (2012). Investigating the role of information technology on the implementation of knowledge management in Iranian public physical education schools. Physiology and Management Research in Sport, 7: 7-19. (Persian)
5.fathabadi, B., dadgaran, M., nasiri, B., hashemi, S. (2020). Factors influencing the promotion of media literacy education in schools from the point of view of experts from the European Commission. Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 9(2): 167-190. (Persian)
6.Jeong, H. C., & So, W. Y. (2020). Difficulties of online physical education classes in middle and high school and an efficient operation plan to address them. International journal of environmental research and public health, 17(19): 7279.‏
7.Haghshenas, M, Parsajo, M. (2018). A Study on Media Literacy Education in Iran and Developed Countries, Fourth International Conference on Humanities and Education, Tehran. (Persian)
8.Hoseyni Pakdehi, A., Shobeyri, H. (2017). Media Literacy Education in Cyberspace A case study of Canadian website “Media Smarts” and Iranian website “Media Literacy”. New Media Studies, 3(9): 31-76
9.Boumadan, M., Soto-Varela, R., Ortiz-Padilla, M., & Poyatos-Dorado, C. (2020). What factors determine the value of an online teacher education experience from a teacher’s perspective?. Sustainability, 12(19): 8064.‏
10.Nasiri B, Bakhshi B, Hashemi S.M. (2011). The importance of media literacy education in the 21st century. Media studies,7(3): 157-166. (Persian)
11.Nopembri, S., Saryono, A., & Muktiani, N. R. (2020). Literacy of Physical Education Teachers on ICT-based Instructional Media.‏
12.Savagpun, P. (2020). The New Normal of a Physical Education Classroom Model With The Covid-19 Revolution,” Journal of Education Naresuan University, 22(3): 351-357.              
13.Pérez Tornero, J. M. (2013). ABC… media literacy white paper. European media literacy: selected texts from studies.
14.Hobbs, R. (2006). Reconceptualizing media literacy for the digital age. Martin, A. és Madigan, D.(szerk.): Digital literacies for learning. Facet, London, 99-109.‏
15.Rababah, J. (2021). The Impact of Using Imperative, Praising and Comprehensive Ways on Learning the Skill of Serve in Volleyball among the Students of Taibah University. , 40(191), 481-506.
16.Razavi, M., Loghmani, M., Razzaqi, M., E., Manouchehri Nejad, M. (2014). Factor analysis of barriers to the use of information technology in the physical education course of primary schools. Applied Research in Sports Management, Third Year, 2 (10): 115-126. (Persian)
17.Rezapour, F., Moharramzadeh, M. (2021). Developing an Efficiency Model for Virtual Educational Plan of Physical Education in Schools (Case Study: Covid-19 Pandemic). Research on Educational Sport, 9(23): 99-128. (Persian)
18.Khan, S., Rabbani, R. M., Thalassinos, I. E., & Atif, M. (2020). Corona virus pandemic paving ways to next generation of learning and teaching: Futuristic cloud based educational model.
19.Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A., Tusa, F., & Parola, A. (2021). Higher education response in the time of coronavirus: perceptions of teachers and students, and open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 43.‏
20.Salimi, S., Fardin, M, A. (2020). The Role of Corona Virus in Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Research in School and Virtual Learning, 8, )2( (30): 49-60. (Persian)
21.Sánchez, J., Salinas, Á., & Harris, J. (2011). Education with Ict in South Korea and chile. International Journal of Educational Development, 31(2): 126-148.‏
22.Sharifi Rahnemo, M., and Seraji, F., Sharifi Rahnemo, S. (2019). Media literacy needs of undergraduate students. Higher Education Curriculum Studies, 9 (18): 71-93. (Persian)
23.Sharifi, S., Karami Namivandi, S. (2018). Investigating the dimensions of media and information literacy education in the formal and public education system of the country. Religion and Communication, 25 (2( (54): 111-140. (Persian)
24.Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher education studies, 10(3): 16-25.‏