نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

نقش ورزش در هویت پذیری، الگوسازی، اجتماعی شدن و هنجارپذیری نوجوانان وجوانان،غیر قابل انکار است.هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری بود.جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح وفعال و علاقمندان حاضر در مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی و اساتید دانشگاه در استان خراسان رضوی به تعداد 758 نفر بودند.با استفاده از فرمول جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که ازطریق پرسشنامه الکترونیکی به سوالات پاسخ دادند. ماهیت پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد ۱۳ عبارتی سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته 9 عبارتی فرهنگ حاکم بر ورزش های میراثی-آئینی جمع آوری گردید. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق توسط متخصصان و روایی سازه توسط شاخص AVE و ضریب پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ،جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22 و Smart PLS2استفاده شد.ضرایب مسیر وشاخص های برازش مدل نشان دادکه فرهنگ حاکم درورزش های میراثی-آئینی برتوسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری تاثیر معنی داری دارد. با عنایت به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که ورزش های میراثی-آئینی می توانند به عنوان وسیله ای برای ایجاد روابط دوستانه وارتباطات اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات مختلف جامعه شهری به لحاظ مذهب وقومیت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. Abbasi, M., Khanifar, F., Abbasi, A., & Noori, K. (2020). Investigating the relationship between social capital, psychological capital, and organizational performance: A Case Study of Small Businesses of Tabriz. Organizational Culture Management, 18(1), 141-163. (Persian)
 2. Adam, G. (2020). Social capital networks in sports spectatorship and participation. International Review for the Sociology of Sport, 56(4), 813-836.
 3. Adler, S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. The Academy of Management Review, 1(27), 17-40.
 4. Aghapour, M. (2018). Sport for development, peace and social justice (Sports sociology). Tehran: Physical Education Organization Publications. (Persian)
 5. Ahmadi, B., Yuosefi, B., & Eydi, H. (2018). Good governance in sport: The role of social capital in promoting. Research on ٍEducational Sport, 6(14), 301-326. (Persian) 
 6. Amini Zadeh, S., & Boustani, D. (2014). Zoorkhane and its identification resources. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 9(1), 67-84. (Persian)
 7. Baledi, R., AkbariYazdi, H., & Azadfada, S. (2021). Investigating the impact of social dynamics on social capital and sports participation employees of Abadan Oil Refining Company. Sport Psychology Studies, 10(37), 223-238. (Persian) 
 8. Bourdieu, P. (1990). In other words: Essays toward a reflexive sociology. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Claridge, T. (2015). Bourdieu on social capital–Theory of capital. Social Capital Research & Trainning, 2(8): 27-35.
 10. Coleman, J. (1990). Foundation of social theory. Cambridge: Harvard University Press.
 11. Darcy, S.H., Maxwell. M., Edwards. J., & Sherker, S. (2017). More than a sport and volunteer organisation: Investigating social capital development in a sporting organization. Sport Management Review, 17(3), 395–406.
 12. Fathi, S., & Alikhani, E. (2021). Sociological explanation of the relationship between social capital and the consumption of cultural and cultural goods. Journal of Cultural Preservation and Social Capital, 1(1), 129-162. (Persian) 
 13. Fahim Devin, H., & Asadollahi, E. (2021). Investigating the mediating role of coaches'sense of humor in causative relation of transformational (Inspirational) Leadership with sport achievement motivation in elite athletes. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 8(2), 81-90. (Persian) 
 14. Gabriel, O., Beate, V., & Jesper, R. (2021). Space and social capital: Social contacts in a segregated city. Urban Geography, 3(7), 1-25.
 15. Ghaedi, A., Ghafouri, F., & Kargar, G. (2016). Investigation the role of athletics sport on Social Development Indicators. Applied Research in Sport Management, 5(1), 35-47. (Persian)
 16. Goodarzi, M. (2004). The evolution of ancient sports and zurkhaneh in Iran. Movement Magazine, 22, 149-170. (Persian)
 17. karimi, J., Abbasi, H., & Eydi, H. (2019). Sociological explanation of social consequences of participation in sport; grounded theory. Research on Educational Sport, 7(16), 285-306. (Persian)
 18. Kiani, M. S., & Nazari, L. (2019). The role of ancient sports (Zurkhaneh) on children's personality building. Paper presented at the The Second National Conference on the Achievements Of Sports Sciences and Health in Ahvaz. Ahwaz University of Medical Sciences. (Persian)
 19. Medadi Nansa, E., Ghafouri, F., Shahlaee, J., & Keshkar, S. (2020). The role of professional sport on social development indicators in Iran. Sport Management Studies, 14(72), 17-46. (Persian) 
 20. Mignone, J., Elias, B., & Hall, M. (2011). Validation of a culturally appropriate social capital framework to explore health conditions in canadian first nations communities. The International Indigenous Policy Journal, 2(3), 1-18.
 21. Mullah Hassani, H. (2004). Social capital at the neighborhood level. Abstracts of the Conference on Local Development. Tehran: Tehran Municipality. (Persian)
 22. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 23. Navabakhsh, M., & Bashiri Guivi, H. (2021). Sociological explanation of the role of civic institutions on the social capital of citizens. Journal of Cultural Preservation and Social Capital, 1(1), 91-248. (Persian) 
 24. Perks, T. (2007). Does sport foster social capital? The contribution of sport to a lifestyle of community participation. Sociology of Sport Journal, 24(4), 378-401.
 25. Putnam, R. D. (2001). Social capital: Measurement consequences. Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 12(3), 41-51.
 26. Ran, Z., Kiki, K., & Christine, E. W. (2021). Social capital from sport event participation: Scale development and validation. Leisure Studies, 4(13), 38-52.
 27. Schüttoff, U., Pawlowski, T., Downward, P., & Lechner, M. (2017). Sports participation and social capital formation during adolescence. Social Science Quarterly, 99(10), 45-61.
 28. Skinner, J., Zakus, D., & Cowell, J. (2008). Development through Sport: Building social capital in disadvantaged communities. Sport Management Review, 11(3), 253-275.
 29. Tavakol, M., Fahim Devin, H., Esmaeilzadeh Ghandehari, M., & Peymanizad, H. (2020). Identify and explain the effective indicators on the development of social capital through sport in urban society and presenting model. Contemporary Studies on Sport Management, 10(20),
  17-36.  (Persian) 
 30. Yazdi, H. (2011). Chivalry, courage, heroicness, championship and sport at the time of Safavieh Dynasty. Journal of Sport Management, 3(10), 121-136. (Persian)