نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال،آمل،مازندران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی اجرا شده است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و از نظر هدف کاربردی است. مشارکت­کنندگان پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش دانشجویی، خبرگان و اساتید مطلع در مسائل ورزش دانشجویی کشور بود. برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع تحقیق تعداد 17 نفر به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک­های هدفمند نظری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. عوامل شناسایی شده در قالب 212 عبارت معنایی و 38 کد باز بدون تکرار، 8 کد محوری و 3 مقوله درج و برای اولویت­بندی کدها و مقوله­ها از آنتروپی شانون استفاده شد و در انتها مدل مفهومی ترسیم گردید. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به­وسیله نرم افزار SPSS نسخه 25 برابر با 751/0 بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مؤلفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی شامل عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه­گذاری، تبلیغ، خرده فرهنگ، طبقة اجتماعی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت است و این مؤلفه­ها در قالب سه بعد ترویج، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسعه قابل طبقه­بندی است. مشارکت پایدار ورزش دانشجویی نیازمند افرادی است که در این امر فعالیت دارند؛ بنابراین، افرادی باید جذب شوند که هم در برنامه­ریزی و هم در سیاست­گذاری ورزش دانشجویی نخبه باشند.

کلیدواژه‌ها

 1. Adetunji, O., & Akindutire, I. (2017). Benefits of participation in sport to the youth. Journal of Sports and Physical Education, 4(1): 30-34.
 2. Benar, N., Dastoom, S., Goharrostami, H M., Mohaddes, F. (2018). Designing a Model of Sport Participation Development (Case Study of Guilan Province), Human Resource Management in Sport Journal, 5(2): 217-234. (Persian).
 3. Byl j. (2002). Intramural Recreation: A Step-by-Step Guide to Creating an Effective Program, human kinetics. 137.
 4. DeMeritt, E. A. (2015).Gender and Grade Differences in Motives for Participation in Varsity Athletic Programs atan Overseas School for Military Dependents. Doctor of Philosophy thesis. Northcentral University.
 5. Devecioglu S, Sahan H, Yildiz M, Tekin M. (2012). Examination of Socialization Levels of University Students Engaging in Individual and Team Sports, Procedia - Social and Behavioral Sciences; (46):326–330.
 6. Downward, P., & Rasciute, S. (2015). Exploring the covariates of sport participation for health: an analysis of males and females in England. Journal of Sports Sciences, 33(1): 67-76.
 7. Fathi, S. (2010). Sociological explanation of student sports participation. Journal of social sciences, 3(4): 145-173.
 8. Ferns, B. H; Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, Destination brand equity and Traveler’s visit intentions: A structural model analysis. Journal of Destinatin Marketing and Management, 1(1-2): 27-35.
 9. Gharakhanlou, R; Ghorbani, M. H; Bayati, M; Shams, A. (2020). Developing a Strategic Plan for Monitoringthe Well-Being and Physical Activity of Iranian Students. Research on Educational Sport, 8(19): 17-38. (Persian).
 10. Hamidi, M.; Divine, AS; Akbarizadi, H. and Hamidi, M. (2011). Student Sports of the Islamic Republic of Iran, Development Perspectives and Strategies, Sports Management Studies, (12): 26-13. (Persian).
 11. Hosseini, S.A. Purkiani, M., Jami Al-Ahmadi, A., Afroozeh, A. (2017). Determining the factors affecting the increase of students' participation in physical activities. Research in Educational Sports, 5 (12): 97-114. (Persian).
 12. Javier, F. (2014). The sport for all ideal: A tool for enhancing human capabilities and dignity. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 63(1): 20-28.
 13. Manafi, F; Ramezani Nejad, R; Gohar Rostami, H. and Purkiani, M. (2015). Influence of infrastructural and managerial factors on the development of sports participation in Iranian public universities. Research in Educational Sports, 4 (9): 65-90. (Persian).
 14. McKay, C. D., Cumming, S. P., & Blake, T. (2019). Youth sport: friend or foe? Best practice & research. Clinical rheumatology, 33(1): 141-157.
 15. Mohammadpour, A; Mehdi, R. (2008). Semantic Understanding of the Consequences of Renovation Entry to the Oraman Region of Iran through Background Research, Iranian Journal of Sociology, 9(1-2) 3-33. (Persian).
 16. Momtazbakhsh, M., Fakur, Y. (2007). Nvestigating the Strategies for Promotion and Development of Women's Sports for all in Police University. Journal of Danesh-e-Entezami, 33(2): 53-62. (Persian).
 17. Navabakhsh, M. Esmi Joshaghani, Z. (2013). The Survey of Social and Cultural Factors Affecting the Student Participation Rates in Students’ Activities. Iranian Social Development Studies, 4 (4): 105-122. (Persian).
 18. Matin, N. (2015). The Importance of Involvement in Education and the Ways to Alleviate the Shortcomings, Journal of Sociology of Education, 3, 143-176. (Persian).
 19. Odat, J. (2015). The Reasons for the Reluctance of Princess Alia University College Students' from Practicing Sports Activities. International Education Studies, 8(4): 40-51.
 20. Rahmati, M. M., Alikhah, F., ShadManfaat, S. M., Kabiri, S. (2019). Structural Equation Modeling: The Study on Factors Affecting Sports Participation. Research on Educational Sport, 6(15): 223-46. (Persian).
 21. Rasekh, N., Sajjadi, S.A., Razavi, S.M.H, Dousti. M. (2018). Analysis of the Educational Sport Structure in Iran. Research on Educational Sport, 6(14): 17-44. (Persian).
 22. Saki, M. Mazloomi Mahmood Abadi, S. Mirjalili, M. and Fallah, H. (2018). Using the Combination of Social Marketing and Innovation Dissemination Model to Promote Yazd Women's Physical Activity: A Combined Study, Second National Conference on Achievements in Sport Sciences and Health, Ahvaz, Ahvaz University of Medical Sciences. (Persian).
 23. Tatari, A; Ehsani, M; Kuzechian, H; Norouzi Seyedhoseyni, R. (2019). Design the Optimal Requirements for the Implementation of Social Marketing in Recreational Sports in Iran, Journal of Sport Management Review, 11(53): 33-59. (Persian).