نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی ، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22089/res.2022.13453.2300

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین الگوی پارادایمی راهبردهای توسعه سواد بدنی دانش‌آموزان پایه اول مقطع ابتدایی پسران در مدارس دولتی ایران بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می‌باشد. استراتژی تحقیق تحلیل محتوی پنهان و روش اجرا به‌صورت میدانی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیو دی ای ویرایش 2020 استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، اساتید مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و دبیران خبره حوزه سواد حرکتی در آموزش و پروش بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. چهار راهبرد اصلی شامل راهبردهای فنی و تخصصی (شامل مفاهیم دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی در سطح کلان برای فرهنگ‌سازی، اجرای برنامه‌های تعاملی کودک و خانواده)، راهبردهای سیاسی و اجتماعی (شامل دو مقوله فرعی دولت و رسانه)، راهبردهای مدیریتی شامل (شامل سه مقوله فرعی وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و مراکز عمومی، نقش آموزش و پرورش)، راهبردهای محیطی (شامل سه مقوله فرعی نقش خانواده، معلم ورزش و مربی ورزشی) کشف و احصاء گردید. آموزش سواد حرکتی به کودکان کمک می‌کند تا رفتارهای با انگیزه ذاتی را ایجاد کنند و ابزارهای لازم برای داشتن شیوه زندگی فعال فیزیکی را در طول زندگی خود داشته و در نهایت کیفیت زندگی و رفاه آن‌ها و همچنین افزایش شناخت و خودآگاهی فرد از بدن و حرکت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات