نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی ، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین الگوی پارادایمی راهبردهای توسعه سواد بدنی دانش‌آموزان پایه اول مقطع ابتدایی پسران در مدارس دولتی ایران بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می‌باشد. استراتژی تحقیق تحلیل محتوی پنهان و روش اجرا به‌صورت میدانی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار مکس کیو دی ای ویرایش 2020 استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، اساتید مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی و دبیران خبره حوزه سواد حرکتی در آموزش و پروش بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. چهار راهبرد اصلی شامل راهبردهای فنی و تخصصی (شامل مفاهیم دانشگاه‌ها، برنامه‌ریزی در سطح کلان برای فرهنگ‌سازی، اجرای برنامه‌های تعاملی کودک و خانواده)، راهبردهای سیاسی و اجتماعی (شامل دو مقوله فرعی دولت و رسانه)، راهبردهای مدیریتی شامل (شامل سه مقوله فرعی وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌ها و مراکز عمومی، نقش آموزش و پرورش)، راهبردهای محیطی (شامل سه مقوله فرعی نقش خانواده، معلم ورزش و مربی ورزشی) کشف و احصاء گردید. آموزش سواد حرکتی به کودکان کمک می‌کند تا رفتارهای با انگیزه ذاتی را ایجاد کنند و ابزارهای لازم برای داشتن شیوه زندگی فعال فیزیکی را در طول زندگی خود داشته و در نهایت کیفیت زندگی و رفاه آن‌ها و همچنین افزایش شناخت و خودآگاهی فرد از بدن و حرکت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Barnett, L. M, Mazzoli, E, Hawkins, M, Lander, N, Lubans, D. R, Caldwell, S, & Salmon, J. (2022). Development of a self-report scale to assess children’s perceived physical literacy. Physical Education and Sport Pedagogy, 27(1), 91-116.‏
 2. Castelli, D. M, Centeio, E. E, Beighle, A. E, Carson, R. L, & Nicksic, H. M. (2014). Physical literacy and comprehensive school physical activity programs. Preventive medicine, 66, 95-100.
 3. Choi, S. M, Sum, R. K. W, Leung, E. F. L, & Ng, R. S. K. (2018). Relationship between perceived physical literacy and physical activity levels among Hong Kong adolescents. PLoS One, 13(8), e0203105.
 4. Cornish, K, Fox, G, Fyfe, T, Koopmans, E, Pousette, A, & Pelletier, C. A. (2020). Understanding physical literacy in the context of health: a rapid scoping review. BMC Public Health, 20(1), 1-19.
 5. Demetriou, Y, Bachner, J, Reimers, A. K, & Göhner, W. (2018). Effects of a sports-oriented primary school on students’ physical literacy and cognitive performance. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 3(3), 37.
 6. Durden-Myers, E. J, & Whitehead, M. E. (2018). Operationalizing physical literacy: Special issue editorial. Journal of Teaching in Physical Education, 37(3), 234-236.
 7. IPLA, [International Physical Literacy Association]. 2017. IPLA definition. https://www.physi cal-liter acy.org.uk.
 8. Keegan, R. J, Barnett, L. M, Dudley, D. A, Telford, R. D, Lubans, D. R, Bryant, A. S, & Evans, J. R. (2019). Defining physical literacy for application in Australia: A modified Delphi method. Journal of Teaching in Physical Education, 38(2), 105-118.
 9. Kriellaars, D.J, Cairney, J, Bortoleto, M.A, Kiez, T.K, Dudley, D, Aubertin, P. 2019. The impact of circus arts instruction in physical education on the physical literacy of children in grades 4 and 5. Journal of Teaching in Physical Education, 38(2), 162-170.
 10. Lee, J, Zhang, T, Chu, T. L. A, Zhang, X, Weiller-Abels, K. H, & Keller, J. (2019). Comprehensive School Physical Activity Program and physical literacy: Exploring preservice elementary classroom teachers’ perspectives. Advances in Physical Education, 9(04), 314.
 11. Martins, J, Onofre, M, Mota, J, Murphy, C, Repond, R. M, Vost, H, & Dudley, D. (2021). International approaches to the definition, philosophical tenets, and core elements of physical literacy: A scoping review. Prospects, 50(1), 13-30.
 12. Mohammadzadeh, Mustafa; Sheikh, Mahmoud; Homenian, David; Bagherzadeh, Fazlollah and Kazem Nejad, Anoushirvan. (2021). presenting a conceptual model for the development of physical literacy in Iran: theoretical application of foundation data. Quarterly Journal of Educational Sports, 9(25): 195-220. (Persian).
 13. Mohammadzadeh, Mustafa; Sheikh, Mahmoud; Homenian, David; Kazem Nejad, Fazullah and Kazem Nejad, Anoushirvan. (2021). Examining the psychometric properties of the Perceived Physical Literacy Tool (PPLI) in Iranian adolescents. Journal of Psychological Science, 20(102): 868-861. (Persian).
 14. Roetert, E, Ellenbecker, T, Krielaars, D. (2018). Physical literacy: Why should we embrace this construct? British Journal of Sports Medicine, 52, 1291–1292.
 15. Sadeghpour, Abbas; Moharramzadeh, Mehrdad; Imanzadeh, Massoud; Old dears, Nasreen. (2022). Events and consequences of motor literacy development in primary school students. Contemporary researches in sports management. 12(23). (Persian).
 16. Simpson, A, Rosenberg, M, Ward, B, Thornton, A. L, Derbyshire, A, & Jackson, B. (2022). Primary school teacher outcomes from online professional development for physical literacy: A randomized controlled trial. Psychology of Sport and Exercise, 61, 102-199.
 17. Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. Practical assessment, research, and evaluation, 7(1), 17.
 18. Voldi, Saeed and Hamidi, Mehrzad. (2019). Examining the physical literacy level of 8-12 year old students. Quarterly Journal of Research in Educational Sports, 8(20): 226-205. (Persian).
 19. Whitehead, M. (2010). Physical literacy: Throughout the life course. NY: Routledge.

Weissman, S. E, Perinpanayagam, R, Wright, F. V, & Arbour-Nicitopoulos, K. P. (2022). Application of the behavior change technique taxonomy (BCTTv1) to an inclusive physical literacy-based sport program for children and youth. International Journal of Sports Science & Coaching, 17(1), 18-36.