نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش تحلیل از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، کارشناسان مسئول و کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها و شهرستان‌های کشور به تعداد 357 نفر بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی، تعداد 186 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 21 و آموس، انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا در ورزش تربیتی کشور دارای برازش مطلوب و قوی بود. رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی سازمان تحول گرا نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به بعد سازماندهی و پایین ترین رتبه مربوط به بعد ارزش ها بود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از مدل بدست آمده می تواند تبدیل به یک سازمان تحول گرا شود و در محیط در حال تغییر کنونی، بموقع به نیازهای محیطی پاسخ دهد و در جهت تعالی سازمان حرکت نماید.

کلیدواژه‌ها

 1. Abrell-Vogel, C., & Rowold, J. (2014). Leaders’ commitment to change and their effectiveness in change–A multilevel investigation. Journal of Organizational Change Management, 27(6), 900-921.
 2. Abdelouahab, E., & Bouchra, L. (2021). The determinants of organizational change management success: Literature review and case study. International Journal of Engineering Business Management, 13(2), 1–15.
 3. Ahmadian, S., & Kheiri, S. (2018). The effect of spiritual intelligence and moral intelligence on the tendency to organizational change. New Research in Management and Accounting, 37(20), 419-438. (Persian).
 4. Andam, R., khachian, A., & Asgari, M. (2015). Effective factors on change management at physical education faculty. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 3(2), 7-20. (Persian).
 5. Asadi, I., Farhadi, E., & Zakeri, M. (2016). The Role of managers' social capital in creating organizational transformation (Case study: Khatam al-Anbiya Air Defense Base, Aja). Military Science and Technology, 12(37), 25-46. (Persian).
 6. Asadollahi, E., Gholami Bidkhani, R., Jaghargh Mahian, A., & Yazdanian, M. (2020) Research methods in physical education and sports (1st). Mashhad: Book Tak Publications.  (Persian)
 7. Askari, A., Ebrahimi, B., Parsa, P., & Fandiz, H. (2018). Identify and analyze the factors affecting the transformation in the structure of military organizations. Military Management Quarterly, 18(71), 1-30. (Persian).
 8. Barbaroux, P. (2011). A design-oriented approach to organizational change: Insights from a military case study. Journal of Organizational Change Management, 24(5), 626-639.
 9. Bennis, W. G. (2001). Changing organizations. New York: McGraw-Hill.
 10. Bouckaert, T., & Pollitt, K. (2000). Public management reform: A comparative analysis. Oxford: Oxford University Press.
 11. Burke, A., & Ronald, Q. (1998). Down sizing and reengginering organization. Canadian Jornal of Administrative Science, 15(4), 76-91.
 12. Fathizadeh, A. R., & Zare, R (2018). The effect of organizational changes on nurses' job stress due to the moderating role of trust in nurses. Sadra Journal of Medical Sciences, 6(3), 184-195. (Persian).
 13. Ghadami, M., & Ebrahim Zade, S. (2014). Organizational culture aspects and its impact on change management improvement (Case study: Irankish Credit Card Company). Journal of Cultural Management, 8(26), 27-37. (Persian).
 14. Ghorbani, M., & Qasemzadeh, M. B. (2015). Investigating the relationship between the dimensions of strategic thinking of managers and the level of readiness for organizational change in the airports of Khorasan Razavi province. Management Futurology, 27(1), 17-29. (Persian).
 15. Gutu, I., Agheorghiesei, D. T., & Alecu, I. C. (2022). The online adapted transformational organization and workforce innovation within the Software Development Industry. Sustainability, 14(3), 74-88.
 16. Jamshidpour, R., & Jemini, A. (2017). The role of human resources in organizational change with Kaizen approach. Paper presented at the Third National Conference on Management and Accounting in Iran, Tehran. (Persian).
 17. Karimi, M., & Khosravi Babadi, A. A. (2015). The role of school principals' organizational culture in organizational change. Paper presented at the Second National Conference on Management and Planning Sciences, Education and Standardization of Iran, Tehran. (Persian).
 18. Kaviani, H., Abui Mehrizi, I., & Alizadeh, H. (2018). Investigating the relationship between individual factors and the tendency to implement transformation programs in military intelligence units. Security and Safety Research, 1(25), 63-96. (Persian).
 19. Khayat Moghadam, S., Safar Mohammadlu, Sh., Aliai, L., & Safar Mohammadloo, Z. (2018). Investigating the relationship between technology and information with a systemic thinking approach to the process of new business practices by creating organizational change in the organization in the context of resistance economics. New Achievements in Humanities Studies, 1(9), 67-84. (Persian).
 20. Kianfar F., Badovan M., & Shorafeh Siyahi M. (2021). The relationship between transformational management and employee satisfaction with the mediating role of information technology. Specialized Scientific Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(62), 91-99. (Persian).
 21. Korakod, T., Shaifali, G., Shaifali, G., Sakthimala, B., & Vijayalakshmi, N. (2022). Impact of transformational leadership on organizational performance through employee motivation. ECS Transactions, 107(1), 12873-12886.
 22. Latifian, A., & Rumi, H. (2015). The role of culture in organizational change. Paper presented at the First International Conference on Management Science, Advances, Innovations and Challenges, Tehran. (Persian).
 23. Lawler, E., & Worley, C. (2013). Built to change: How to achieve sustained organizational effectiveness. San Francisco, CA: Jossey- Bass.
 24. Miller, C., & Stensaker, I. (2012). Developing capacity for change. Journal of Change Management, 6, 217-229.
 25. Mirbaha, F. (2019). Change in media organizations. Journal of Media Management, 13(45), 43-55. (Persian).
 26. Moghli, A., Darwish, H., Abbasi, N., & Mohammadi, F. (2016). Investigating and ranking the effective factors on the model of transformational organization in education organization. Public Management Research, 9(31), 29-50. (Persian).
 27. Moradi, M., & Razavi, A. (2014). Investigating the role and impact of organizational social networks on organizational change. Paper presented at the Conference on Transformation Management in Organizations with Behavioral Sciences Approach, Tehran. (Persian).
 28. Sarlak, M. A. (2012). Emerging figures of the organization in the 21st century (Vol. 1). Tehran: Knowledge Reference Publications. (Persian).
 29. Snavely, K., & Desay. U. (2001). Organizational between NGO organization and local organization. Public Administration Journal, 12(2), 49-63.
 30. Sullivan, R. J., Rothwell, W., Jane, B., & Balasi, M. (2016). Organization development (OD) and change management (CM): whole system transformation. Development and Learning in Organizations, 27(6), 18-23.
 31. Wendell, F., Cecil, H. B. (2012). Organizational transformation management. Tehran: Iran Managers Publications. (Persian).
 32. Zeinalipour, H. (2009). Designing an Appropriate model of organizational change management with emphasis on internal factors for comprehensive governmental universities. Journal of Educational Sciences of Chamran Ahvaz University, 15(3), 31-52. (Persian).