نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیاردانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه و اعتبارسنجی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مدل یابی بوده که به روش میدانی انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته 49 سوالی دارای 9 متغیر است که روایی محتوایی و صوری آن توسط اساتید حوزه ی مدیریت ورزشی سنجیده شده و نظرات آن ها در ویرایش نهایی پرسشنامه لحاظ گردید. سنجش پایایی ابزار پرسشنامه نیز براساس آماره آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی معلمان درس تربیت بدنی رسمی و پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش ایران و نمونه ی آماری 254 نفر از این افراد بودند که براساس نمونه گیری هدفمند از بین معلمان تربیت بدنی چهار استان کشور انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی‌اس اس و لیزرل استفاده گردید. داده ها با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و نیز مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. مطابق یافته ها، نتایج تحلیل عاملی تاییدی از اعتبار الگوی نهایی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران حمایت نموده و نتایج حاکی از تایید مدل بود. لذا الگوی پیشنهادی از روایی مطلوبی برخوردار می باشد. براساس نتایج تحقیق مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش می بایست با پیاده نمودن الگوی مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان به صورت گسترده در سطح کشور، منابع انسانی کارآمد و اثربخش را برای آینده ی ورزش کشور فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات