نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه بابلسر

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

پژوهش‌های زیادی در حوزه ورزش مدارس صورت‌گرفته است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی و مرور این پژوهش‌ها از سال ۱۳۹۶ و تا سال ۱۴۰۲ بوده است. این مقاله باهدف مرور نظام‌مند مطالعات حوزه ورزش مدارس در ایران انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد مرور نظام‌مند بوده است. جامعه پژوهش شامل مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی داخل کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۳۸۳ مورد بود که از بانک‌های اطلاعاتی استخراج شده است. مقاله‌ها بر اساس ابعاد کلی وضعیت شناختاری، ساختاری، عملکردی، و استنادی مرور شدند. با بررسی مقالات، گرایش‌های رشته‌ای مدیریت، رفتار و بیومکانیک، روان‌شناسی، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، فیزیولوژی و طب ورزشی که مطابق با رشته‌های علوم ورزشی و تربیت‌بدنی وزارت علوم بودند، تعیین شدند. هم چنین گرایش‌های بین‌رشته‌ای مدیریت - روان‌شناسی، رفتار - روان‌شناسی، مدیریت - رفتار، مدیریت - فیزیولوژی یافت شدند. نتایج تحقیق نشان داد که روند چاپ مقاله‌های بررسی شده سیر سینوسی داشته است و بیشتر مقالات در نشریه «پژوهش در ورزش تربیتی» با اختصاص ۶۷ مقاله به چاپ رسیده است. از این مقالات، حدود ۵۵ درصد آنها در نشریات تخصصی ورزشی به چاپ رسیده‌اند و حدود ۴۵ درصد آنها در نشریات غیرورزشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات