نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، استادیار جامعه شناسی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی جامعه‌شناختی نقش خانواده در اجتماعی‌کردن جوانان از طریق ورزش کشتی(‌کشتی‌گیران نونهال و نوجوانان شهرستان ساری‌12‌الی 19‌ساله)‌ در سال 1399 می‌باشد.این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی‌–-تحلیلی از نوع مقطعی است، محقق قبل از تنظیم ابزار جمع‌آوری اطلاعات ‌(مصاحبه‌-پرسشنامه)‌ از مشاهده مشارکت‌آمیز به مدت چهار سال بهره برده است. چهارچوب نظری این تحقیق کنش متقابل نمادین بوده، بنابراین با توجه به چهارچوب نظری تقیق از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 300 نفر از کشتی‌گیران نونهالان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران 141 نفر به عنوان نمونه مشخص و با روش نمونه‌گیری تصادفی (به روش قرعه‌کشی) از باشگاه‌ها انجام شده، و جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شدند، ابزار تحقیقی پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین ورزشی بودن خانواده‌، حمایت خانواده از ورزش کشتی‌، نگرش خانواده به ورزش کشتی، الگو بودن خانواده و همچنین متغیر همسالان با جامعه‌پذیری از طریق ورزش کشتی رابطه معناداری دارند. نتایج یافته‌های مدل رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای ورزشی بودن خانواده، حمایت خانواده از ورزش کشتی، نگرش خانواده به ورزش کشتی و الگو بودن خانواده بیشترین تأثیر را بر جامعه‌پذیری از طریق ورزش کشتی داشتند. متغیرهای مستقل چهارگانه توانسته‌اند 0.58‌درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته این تحقیق را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات