نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور استان البرز

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ آسیب‌شناسی انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی با رویکرد قراردادی است و برای جمع‌آوری داده‌های آن از روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. برای تعیین طرح پژوهش، انتخاب شرکت‌کنندگان و جمع‌آوری داده‌ها، منظم‌سازی داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نظریه‌پردازی و مقایسه با ادبیات تحقیق، از روش گراندد تئوری استفاده شد. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر از نوع زنجیره‌ای یا گلوله برفی است که با توجه به اشباع نظری داده‌ها تعداد (38=‌n)نفر تعیین گردید. نمونة آماری را همة مدیرکل‌های قبلی و مدیرکل فعلی اداره کل تربیت‌بدنی، تمام کارشناسان فعلی اداره کل تربیت‌بدنی و مسئولان انجمن‌های ورزشی تشکیل دادند.با توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه، 64 نشان در بخش کدگذاری باز، شناسایی شد. سپس در بخش کدگذاری محوری، چهارده مؤلفه طبقه‌بندی شد که عبارتند از: استقلال انجمن‌های ورزشی، ساختار سازمانی، آموزش و پژوهش، بودجه‌بندی، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، علاقه‌مندی دانشجویان به ورزش، برنامه‌ریزی سالانة انجمن‌ها، منطقه‌بندی دانشگاه‌ها، ورزش دانشگاهی، تعاملات سازمانی و آیین‌نامه‌ها، شرایط احراز مسئولیت، انتظارات از انجمن‌های ورزشی و نظارت و کنترل. با توجه به نتایج پژوهش، مهم‌ترین مؤلفه‌ای که می‌تواند هسته و مرکز همة مؤلفه‌ها قرار گیرد و بر اساس آن می‌توان نظریة کلی صادر کرد، مؤلفة استقلال انجمن‌های ورزشی است. سپس در بخش کدگذاری انتخابی، با توجه به مؤلفة شناسایی‌شده، «تثبیت جایگاه و مرجع قرار دادنِ انجمن‌های ورزشی در توسعه و پیشرفت رشته‌های ورزشیِ مربوط در ورزش دانشگاه‌های دولتی ایران» به‌عنوان نظریة کلیِ پیشنهادی تعیین گردید. در نهایت، پیشنهاد می‌شود انجمن ورزش دانشجویی با حفظ استقلال، زیر نظر اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگ با فدراسیون ورزش‌های دانشجویی، به ادامة حیات سازمانی و فعالیت خود بپردازد.

کلیدواژه‌ها

1. Andam, R., Hematinejad, M. R., Hamidi, M., & Kazemnejad, A. (2010). The Survey volunteering barriers in college sports associations. Publications of movement. Sport management. 2, 35-49.
2. Bartton, M. (2009). The politics of government, NGO relation in Africa. World development. 17(4): 569-87.
3. Bagheri, Y., Hamidi, M., & Asadi, H. (2010). Analysis of factors affecting university students in Tehran motivates volunteers in sports associations. Publications of movement. Sport management. 6, 85-100. (Persian)
4. Delawar, A. (2005). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. The eighteenth edition. Publication of Virayesh. (Persian)
5. Downward, P., & Ralston, R. (2005). Volunteer motivation and expectations prior to the XV commonwealth games in Manchester, UK, Tourism and Hospitality Planning & Development. 2(1), 17 – 26.
6. Ferasatkhoh, M. (2005). Examine the role of academics in policy making and evaluation of the scientific institutions of the country. Scientific Policy Research Center. (Persian)
7. Imami, H. (1999). Civil Rights. Eighth Edition. Islamia bookstore. Tehran. (Persian)
8. Izadi, A. R. (2005). Describe the factors affecting professional football sponsor companies of attracting sponsors. Master’s thesis. University of Kharazmi. (Persian)
9. Kazazi, A. (2006). The role of academics in the development and promotion of science: research on the scientific community in Iran. Quarterly Scientific Associations of Management Sciences. 1(1): 37-52. (Persian)
10. Korten, D. C. (2009). Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. World Dev. 15: 145–66.
11. Korten, D. C. (2003). Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda. Kumarian Press. Bloomfield. CT.
12. Morsal, A. (2008). Examine barriers to the development of volunteer movement in Sports University. Master’s thesis. Shomal University. (Persian)
13. Oscar, U. (2005). Research methods in management. Translated by: M. Saeb & M. Shirazi. Third edition. Higher Institute of Management and Planning Education and Research. Tehran. (Persian)
14. Paxton, P. (2011). Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship. American Sociology Review. 67:254-77.
15. Sadati, S. (2004). Evaluating the performance of the sports associations from the viewpoint of associations, students and educators and experts Tehran University Sport badminton, football, basketball, wrestling, volleyball, handball. Master’s thesis. Tarbiat Modares University. (Persian)
16. Shajie, R. (2006). Review the current status, challenges and barriers faced by sports associations Ferdowsi University of Mashhad. Fifth Scientific Conference of Physical Education and Sports Science student. Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
17. Strauss, A., & Corbin. J. (2006). Principles of qualitative research: Grounded Theory. Procedures and practices. Translations By Mohammadi. First Edition. Institute for Humanities and Cultural Studies. Tehran. (Persian)
18. Terje, T. (2008). Development NGOs: Actors in a Global Civil, Society or in a New International Social System? Volant’s: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 13(4): 56-70.
19. Williams, P. W., Dossa, K. A., & Tompkins, L. (2012). Volunteerism and special event management. Festival Management and Event Tourism. 3: 83-95.
20. Zali, M. R., Madhoshi, M., & Husseini A. (2006). Organizational pathology in a public company. Research completed Humanities and Social Sciences. 21(6): 36-47. (Persian)