نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان اصفهان در یک دورة زمانی پنج‌ساله بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی بود. جامعة‌ آماری خبرگان المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای بودند و با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌برفی تا رسیدن به اشباع نظری (80 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. از ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّیِ ضریب‌دهی و رتبه‌دهی برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة باز بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمّی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمّی (QSPM) و در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای هشت هدف کلان دارند؛ ضمن اینکه راهبرد‌های المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت محافظه‌کارانه قرار گرفتند. ازاین‌رو هم‌افزایی و تعامل با سازمان‌های مرتبط با ورزش مدارس به‌عنوان استراتژی اولویت‌دار باید مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین، مدیران با استفاده از برنامة تدوین‌شدة حاضر می‌توانند اهداف کلان ورزش را نشانه بروند و شرایط را به منظور تحقق چشم‌اندازِ در نظر گرفته‌شده فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Blair, S. Booth, I. Gyarfas, H. Iwane, B. Mari, V. (1996). "Development of public policy and physically activity initiatives internationally". Sport Medicine 21, PP: 157-63.
 2. David, F. (2010). "StrategicManagment". Translators: Corp AS; the Arabs cm. Thirteenth Edition. Tehran: Cultural Research Bureau, pp. 50-1. (Persian)
 3. GoharRostami, H. Kozehchyan, H. Amiri, M. Honary, H. (2013). "Typology system stakeholders and strategic management of sports in the country". Sport management studies; 5 (19): 959-71. (Persian)
 4. Hamedi, S. Hosseini, S. H. (2015). "Brilliant athlete inter-school effects". Journal of Teaching in Physical Education, 2(1): 50-3. (Persian)
 5. Hamidi, M. Elahi, A. Akbari, H. (2011). "Staff of university sport of development strategies". Journal of Research in Sport Science, Sport Management, 5(1): 40-27. (Persian)
 6. Jamshidi, A. Goudarzi, M. Annette, Z. Shrrei, A. (2017). The relationship between emotional intelligence and team effectiveness male and female students participated in sports in the eleventh Students Cultural Olympiad. Sport Management. 6 (8): 845-60. (Persian)
 7. Jeanquart, M. Sandra, C, Mark, V. (2017). "Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital". Business Horizons, 60(1): 55-65.
 8. Kaplan, R. Norton. S. (2012). "Strategy-focused organization". Translation Pervez Bakhtiari. Ninth edition, publishing Industrial Management Institute. Tehran, pp. 40-20. (Persian)
 9. Khosravizadeh, E. (2010). "Identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Iranian National Olympic Committee, issues and challenges facing it". Journal of Sport Management, 1(1): 35. 19. (Persian)
 10. LashkarBoloki, M. (2012). "Commands and techniques of strategic thinking" Tehran: Publication of the letter. 13-165. (Persian)
 11. Lloyd, C. Harris. E, O. (2006). "Initiating strategic planning". Journal of business research 59. PP: 100-11.
 12. Nazari, R. Ehsani, M. Hamidi, M. Salari, M. (2015). "Developing and introducing strategic perspective of the Directorate General of Youth and Sports of the province". Journal Sport Management, 1: 157-72. (Persian)
 13. Nazari, R. Yaghmaei, L. (2017). Spatial planning is a strategic document of the sport in the province. Journal of Sport Management. 8 (5): 683-98. (Persian)
 14. Nazari, V. Razavi, M. Hosseini, E. (2015). "Development and Strategic Planning for beach volleyball Islamic Republic of Iran". Sports Management Studies, 27(1): 63-86. (Persian)
 15. Oboyle, I. (2015). "Developing a performance management framework for a national sport organization". Sport Management Review, 18(2): 308-16.
 16. Ramadan, M. Andam, R. Aghaei. A. (2015). "Designing a strategic plan for the Department of Physical Education ". Research on college sports, 7(1): 15-40. (Persian)
 17. Ramírez, R. Selsky, J W. (2016.)."Strategic Planning in Turbulent Environments: A Social Ecology Approach to Scenarios". Long Range Planning, 49(1): 90-102.
 18. Rashid lamir, A. Dehghan, A. Rashid Lamir, A (2014). "Developing a strategic plan for the Department of Sport and Youth Khorasan Razavi province in the field of sports and physical education". Journal of Sport Management. 5 (4): 179-98. (Persian)
 19. Reshadatjo, S. Khademi, M. (2016). School Sports Olympiad impact on the mental health of female high school students in Tehran. Third National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies. PP. 1-12. (Persian)
 20. Sajadi, N. (2006). "Sports master plan of the strategy to" Fifth International Conference on Physical Education Physical Education, University martyr Beheshti University, Tehran. PP. 29. (Persian)
 21. Shapira, H. Ketchie, A. Nehe, M. (2017). "The integration of Design thinking and strategic Sustainable Development". Journal of Cleaner Production, 140(1): 277-87.
 22. Vahdani, M. Soltani, N. (2017). Modeling the effect of exercise on orientation and athletic identity of participants in the eleventh University Sport Olympiad country boy. Sport Management. 8 (4). 511-25. (Persian)
 23. Victor, D. Agamut, P. (2014). "Policy trend of strategic environmental assessment in Asia". Environmental Science & Policy, 41(1): 63-76.