نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیاردانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه داده‌بنیاد و رویکرد گلیزر به شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها پرداخته شد و در مرحله بعدی با روش دیمتل فازی اولویت‌بندی عوامل انجام شد. خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش، مدیران و معاونان حال یا سابق ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و اساتید مدیریت ورزشی که مطالعاتی در زمینه تحقیق داشتند؛ جامعه اماری تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. در مجموع 16 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. در قسمت دیمتل فازی بر اساس نظر 8 نفر از خبرگان تعیین شد. تحلیل‌ها در محیط نرم افزار اکسل انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد از 11 مقوله اصلی شناسایی شده توسط رویکرد گلیزر، شش مقوله ارکان جهت‌ساز، ساختار فکری، انعطاف و جامعیت ساختار، منابع مالی و سرمایه‌ای، حکم‌رانی مطلوب و زیرساخت فیزیکی به عنوان عوامل تاثیرگذار و پنج مولفه تشکل‌های دانشجویی، منابع انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی و شبکه‌های ارتباطی به عنوان عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. بنظر می‌رسد ساختار تربیت بدنی فوق برنامه دانشگاه‌ها بایستی از سوی برنامه‌ریزان ستادی باز مهندسی شود و در این بازنگری به عوامل تاثیرگذار توجه اساسی شده و آنان را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها