نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیاردانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه داده‌بنیاد و رویکرد گلیزر به شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها پرداخته شد و در مرحله بعدی با روش دیمتل فازی اولویت‌بندی عوامل انجام شد. خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش، مدیران و معاونان حال یا سابق ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور و اساتید مدیریت ورزشی که مطالعاتی در زمینه تحقیق داشتند؛ جامعه اماری تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. در مجموع 16 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. در قسمت دیمتل فازی بر اساس نظر 8 نفر از خبرگان تعیین شد. تحلیل‌ها در محیط نرم افزار اکسل انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد از 11 مقوله اصلی شناسایی شده توسط رویکرد گلیزر، شش مقوله ارکان جهت‌ساز، ساختار فکری، انعطاف و جامعیت ساختار، منابع مالی و سرمایه‌ای، حکم‌رانی مطلوب و زیرساخت فیزیکی به عنوان عوامل تاثیرگذار و پنج مولفه تشکل‌های دانشجویی، منابع انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی و شبکه‌های ارتباطی به عنوان عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. بنظر می‌رسد ساختار تربیت بدنی فوق برنامه دانشگاه‌ها بایستی از سوی برنامه‌ریزان ستادی باز مهندسی شود و در این بازنگری به عوامل تاثیرگذار توجه اساسی شده و آنان را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

 1. Abel, M. H. (2021). Memorae project: An approach and a platform for learning innovation. Multimedia Tools and Applications, 81(25), 1-15.
 2. Ajorlo, M., Mohamadkazemi, R., Naderi Khorshidi, A., & Ghorbani, M. (2016). Designing organizational structure for sport of Iran. Sport Management Studies, 8(38), 231-252. (Persian)
 3. Akpan, E. I. (2011). Effective safety and health management policy for improved performance of organizations in Africa. International Journal of Business and Management, 6(3), 159-165.
 4. Ali, M., Ali, I., Al-Maimani, K. A., & Park, K. (2018). The effect of organizational structure on absorptive capacity in single and dual learning modes. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 108-114.
 5. Awoyinfa, J. O., & Adebayo, O. S. (2016). The Contribution of sports, physical education, and recreational indices in promoting health and peace among the Youth in Nigeria.
 6. Azizi Nejad, B., & Nikfar, N. (2019). Causal pattern of structural relationships of social capital and professional passion in physical education faculty members. Applied Research in Sport Management, 8(2), 41-52. (Persian)
 7. Bass, B. M., & Bass, R. (2009). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. New York: Simon and Schuster.
 8. Billinger, S., & Workiewicz, M. (2019). Fading hierarchies and the emergence of new forms of organization. Journal of Organization Design, 8(1), 1-6.‏
 9. Bocarro, J., Kanters, M. A., Casper, J., & Forrester, S. (2008). School physical education, extracurricular sports, and lifelong active living. Journal of Teaching in Physical Education, 27(2), 155-166.‏
 10. Cole, G. A. (2004). Management theory and practice. Andover: Cengage Learning EMEA.
 11. Eskandaripour, M., & Shafiee, S. (2019). Relationship between intra-organizational factors (culture, technology, structure) with psychological empowerment of physical education and sports science teachers in Zanjan universities. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sport, 6 (1), 75-93. (Persian)
 12. Ezekiel-Zebulon, E. O., Okokpujie, I. P., Moronfolu, M. O., & Okokpujie, K. O. (2020). Effects of organizational structure on sports personnel satisfaction in Nigeria: Southwest Tertiary Institution. International Journal Of Scientific & Technology Research, 9(4), 965-971.
 13. Fayomi, O. S. I., Okokpujie, I. P., & Fayomi, G. U. (2019). An innovation concept towards bridging the gaps between teaching and research. Procedia Manufacturing, 35, 775-781.
 14. Fayomi, O. S. I., Okokpujie, I. P., Fayom, G. U., & Okolie, S. T. (2019). The challenge of nigeria researcher in meeting up with sustainable development goal in the 21st century. Energy Procedia, 157, 393-404
 15. Figueiredo, J., Cardoso, A., Pocinho, M., Rodrigues, P., & Oliveira, I. (2019). The Portuguese online consumer behaviour. Academy of Strategic Management Journal, 18(5), 1-12.
 16. Gunaratna, R., & Oreg, A. (2010). Al Qaeda's organizational structure and its evolution. Studies in Conflict & Terrorism, 33(12), 1043-1078.
 17. Haghighi, M., Hami, M., & Shojaei, V. (2018). Investigating the factors affecting organizational agility in sports and youth departments of Mazandaran province. Human Resource Management in Sport, 5(2), 249-262. (Persian)
 18. Hamidi, M., Elahi, A., & Izadi Yazdi, A. (2011). Developing strategies for developing the staff structure of Iranian student sports, Research in Sports Sciences, (46), 27-40. (Persian)
 19. Hatami, S., Sobhani, Y., & Beyrami Igdar, J. (2015). The effect of organizational structure on the empowerment of the staff of the General Department of Sports and Youth of Lorestan Province. Journal of Sports Management, 7(4), 533-546. (Persian)
 20. Hunter, J. (2002). Improving organizational performance through the use of effective elements of organizational structure. Leadership in Health Services, 15(3), 12-21.
 21. Khosravipour, B., & Sayari, A. (2019). The application of the theory of complexity of leadership, chaos theory and self-organization in the development of organizations. Geography and Human Relationships, 1(4), 112-123.‏ (Persian)
 22. Krotee, M., & Bucher, C. (2006). Management of physical education and sport. Maidenhead: Open University Press. ‏
 23. Lee, K. W., Lev, B., & Yeo, G. (2007). Organizational structure and earnings management. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(2), 293-331.
 24. Li, M., Macintosh, E. W., & Bravo, G. A. (2012). International sport management. Champaign: Human Kinectics.‏
 25. Mahmoudi, A., Ghafouri, F., Mizani, M., & Kowsaripour, M. (2016). Comparison of organizational knowledge of Khorasan Razavi General Directorate of Sports and Youth and Mashhad Municipality Sports Organization based on Wiseboard model. Human Resource Management in Sport, 3(2), 105-119. (Persian)
 26. Manafi, F., Ramezaninezhad, R., GoharRostami, H., & Dastoom, S. (2017). Analyzing the development trend of Iranian collegiate athletics from the first to fifth macro development programs. Sport Management and Development, 6(1), 67-86. (Persian)
 27. Manafi, F., RamezaniNezhad, R., GoharRostami, H., & PourKiyani, M. (2016). The sport participation development in the Iran's public universities. Research on Educational Sport, 4(9), 65-90. (Persian)
 28. Mostafazadeh, A., Nourbakhsh, P., & Kohndel, M. (2021). Designing a model for identifying the factors affecting the organizational electronic readiness based of interpretive structural modeling approach in sport and youth offices of East Azerbaijan province. Communication Management in Sport Media, 8(4), 60-70. (Persian)

 

 1. Norouzi, R., & Roumiyani, M. (2021). Model of structural relations of information technology- communication (ITC) with Organizational Socialization and social capital management in sport organization. Journal of Sport Management, 12(4), 1035-1052. (Persian)
 2. Nwanzu, C. L., & Babalola, S. S. (2019). Impact of organization ownership and strategy on organizational sustainable practices. Academy of Strategic Management Journal, 18(5), 1-10.
 3. Piperca, S. E. (2016). The role of structuring episodes in the development of complex projects (Doctoral dissertation). Université du Québec à Montréal.
 4. Raeisoon, M., Abbaspour, A., Rahimian, H., Khorsandi Taskoh, A., & Borzoian Shirvan, S. (2018). An exploration of the organizational structure components of universities of medical sciences in transition to third generation university. Journal Birjand University of Medical Sciences, 25, 1-15. (Persian)
 5. Rasekh, N., Sajjadi, S., Razavi, S., & Dousti, M. (2018). Analysis of the educational sport structure in Iran. Research on ٍEducational Sport, 6(14), 17-44. (Persian)
 6. Rashidinia, M., Ramezani Nejad, R., Gohar Rostami, H. R., & Jokar, M. (2020). Relationship between person-job suitability with structural empowerment of employees and organizational effectiveness (study of the General Directorate of Sports and Youth of Guilan Province). Management and Organizational Behavior in Sports, 10(3), 95-112. (Persian)
 7. Samei, S., Tojari, F., & Nikaeen, Z. (2020). Analysing the trend of managerial changes in Iranian student physical education and sport (2018-1978). Research on ٍEducational Sport, 8(19), 179-200. (Persian)
 8. Whiting, Z. G., Falk, D., Lee, J., Weinman, B., Pines, J. M., & Lee, K. (2020). Community organization factors affecting veteran participation in adaptive sports. The Journal of Spinal Cord Medicine, 45(3), 395-401.
 9. Worren, N., van Bree, J., & Zybach, W. (2019). Organization design challenges: Results from a practitioner survey. Journal of Organization Design, 8(1), 1-18.‏
 10. Yi, W., & Fang, F. (2019). The design and realization of the management system of college physical education under the network environment. Journal of Physics: Conference Series, 1345(5), 052034.