نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در استان‌های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی می‌باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریۀ داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه‌ آماری پژوهش 12 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده‌سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی ـ مالی، امکانات و زیرساخت‌های ورزشی، مدیریتی، آموزش ـ پژوهش، فرهنگی ـ اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به‌عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش‌آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت‌بدنی و ورزش در دانشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی با محوریت ورزشی دانش‌آموزی، تهیه محتوای ورزشی به‌روز و کاربردی برای دانش‌آموزان، استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت‌های معلمان ورزش توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

 1. Ahmadi, M. Zolfaghari, M. (2021). Identify the roles of the media in the development of sport with a hybrid approach. Journal of Sports Managementdoi: 10.22059 / jsm.2021.325272.2739. (Persian).
 2. Bocarro, J. N. Kanters, M. Cerin, E. Floyd, M. F. Casper, J. Suau, L. J. & Mckenzie, T. (2012). School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children. Journal of health & place, 18(1), 31-38.
 3. Dosti, A. Darvish, M. Mohsenifar, (2018). Identification and ranking of sports development factors in Mazandaran University. Journal of Sports Management, 11 (4), 809-831. (Persian).
 4. Ghafouri, F. Honari, H. Ghaderi, JA. (2017). Identifying the influential factors in the development of NAJA sports. Quarterly Journal of Resource Management in Law Enforcement, 1397 (24), 137-162. (Persian).
 5. Ghanbari Firoozabadi, A. Amani, A. Reyhani, M. Sardroodian, M. (2019). Designing a strategic model for the development of student sports. Research in educational sports. 8 (20), 179-204. doi: 10.22089 / res.2020.7838.173 (Persian).
 6. Gohar Rostami, H. Koozechian, H. Amiri, M. Honari, H. (2013). Typology of stakeholders and their strategic management in the country's sports system. Sports Management Studies, 19 (10), 151-170. (Persian).
 7. Hamidi, M. Elahi, A. Akbari Yazdi, H. (2010) "Editing Development Strategies for the Development of Student Sports Staff Staff Structure in Iran". Research in sports science. 26, 27-40. (Persian).
 8. Hamidi, Rajabi, A. Alidust, H. Zeinizadeh, M. (2017). Identify and model sports development guidelines for all female students of Birjand University. Research on Educational Sports, 6 (14): 67-92. Doi: 10.22089 / res.2017.3874.1268 (Persian).
 9. Hardman, K. (2008). Physical education in schools: a global perspective. Kinesiology, 40(1), 5-28.
 10. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/362938
 11. Islami, SA. (2014). Investigating the role of social-cultural factors and educational-research factors- in the promotion and development of public sports (case study, Birjand), the second national conference of the Iranian Scientific Association of Sports Management, Tehran, (Persian).
 12. Kamalvand, A. Afshari, M. (2021). Analysis of Factors Affecting Marketing Development in Student Sports. Research in Educational Sports, 9 (22), 261-304. doi: 10.22089 / res.2019.7171.1637. (Persian).
 13. Kehinde, A. & Adodo, S. M. (2011). A conceptual Analysis of school sports Development in Nigeria. African Research Review, Vol. 5(5), 394-403.
 14. Komova, E. Litvinov, S. Skotnikova, A. (2015). Sport Education at Russian High Schools. International Journal of Science Culture and Sport, 3(2)
 15. Manafi, F. Purkiani, M. Dastum, S. (2015). The Impact of Infrastructure and Management Factors on the Development of Sports Participation in Iranian Public Universities, The First National Conference on Sports Science Developments in the Field of Health, Prevention and Championship, Qazvin, (Persian).
 16. Mirzazadeh, Z. Shajiei, K. (2016). "Designing and developing a strategy for the development of university sports (Case study: Department of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad)". Research in sports. 12, pp. 61-78. (Persian).
 17. Moradi, Z. Moradi, M. Goodarzi, M. Negin Taji, F. (2012). Relationship between the roles of information, social participation, education and mass media culture with the development of student sports, (Persian).
 18. Mull, R. F., Bayless, K. G., & Jamieson, L. M. (2005). Recreational sport management.
 19. Nasiri Khozani, M. Arofzad, SH. Nadi, MA. (2020). Designing a model for sustainable development of Iranian student sports participation. Journal of Sports Science, 12 (38), 108-130. (Persian).
 20. Nazari, V. Razavi, SM. Hosseini, SE. Raisi, M. (2013). Identifying the bottlenecks and obstacles facing beach volleyball in Iran using SWOT analysis. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 10 (20), 23-34. doi: 10.22080 / jsmb.2014.859. (Persian).

 

 

 

 1. Nouri Khan Yordi, M. Bashiri, M. Faraji, R. (2016). Identification and analysis of barriers to the development of information and communication technology using the ANP method: A case study of the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province. Sports Management and Development, 6 (3), 1-18. doi: 10.22124 / jsmd.2018.2729 (Persian).
 2. Pakdlan, S. Khatibi, A. Mehdipoor, M. (2021). Strategies for developing student sports funding. Research in educational sports. Volume 9, Number 22 - Consecutive Issue 22. (Persian).
 3. Purkiani, M. Hamidi, M. Goodarzi, M. Khabiri, M. (2016). Analyzing the effect of professional and championship sports on sports development. Sports Management Studies (Research in Sports Science), 9 (42), 55-72. (Persian).
 4. Ramezani Nejad, R. And Hejbari, K. (2016). Fundamentals of sports development and its application in Iranian sports. Parliament and Strategy, 24 (91), 233-263. (Persian).
 5. Ramezani Nejad, R. And Yasuri, M . And Javadipour, M. And Malai, M. (2017). Comparison and analysis of the level of development of Iranian provinces in the field of championship sports. Sports Management Studies (Research in Sports Science), 10 (48), 153-176. (Persian).
 6. Ramezani, M. Andam, R. Aghae, A. (2015). "Designing a strategic plan for physical education of Shahroud University". Research in academic sports. 7, 15-40. (Persian).
 7. Samii, S. Tojari, f. Nik Ain, Z. (2020). Analysis of the trend of managerial developments in physical education and student sports in the country (from 1978 to 2016). Research in Educational Sports, 8 (19), 179-200. (Persian).
 8. Shabani, Khajeh, F. (2017). Prioritization of factors affecting the development of public sports and national championship, Quarterly Journal of Strategic Studies of Sports and Youth, 36, 57-68. magiran.com/p1803237 (Persian).
 9. Shaholi Kuh-e Shouri, J. Askari, Nazari, R. Naghsh, A. (2021). Scenarios for the development of Iranian student sports. Research in sports management and motor behavior. 11 (21): 209-184(Persian).
 10. Shariati, H. Taybi Thani, Q. And Fahimi Nejad, AS. Kazem Nejad, A. (2018). Development of a strategic plan for student sports for girls in the second year of high school in Golestan province. Human Resource Management in Sport, 6 (2), 315-331. (Persian).
 11. Sotiriadou, K. Shilbury, D. & Quick, S. (2008). " The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: some Australian evidence". Journal of sport management. 22(3), 247-272.
 12. Talebpour, M. Ranaei, M. (2012). A Study of Distributive Justice and Its Principles in University Sports, (Persian).
 13. M., Hamidi. M., Khabiri. M., & Alidoust. E. (2016 spring & summer). Codification a Strategy Map of Physical Education and Sports Activities in Ministry of Education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12): 17-36. (Persian).

 

 1. Wang, D.B. & Lu, W.J. (2017)." The Construction and Application of Functional Indexes of Colleges and Universities in the Development of Sports Industry—Analysis Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method". Eurasia journal of mathematics science and technology education. 13(8), 6027-6036.
 2. Yanpi, I. Doosti, m. (2018). Investigating the Challenges and Opportunities for the Development of Equestrian Sports in Golestan Province. Sports Management and Development, 8 (3 (19 in a row)), 87-101. (Persian).
 3. Zvapano, K. (2017). Challenges in the management of sport in unversities in Zimbabwe. (Thesis). Zimbabwe Open University.