نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در استان‌های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی می‌باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریۀ داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه‌ آماری پژوهش 12 نفر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده‌سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی ـ مالی، امکانات و زیرساخت‌های ورزشی، مدیریتی، آموزش ـ پژوهش، فرهنگی ـ اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به‌عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش‌آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت‌بدنی و ورزش در دانشگاه‌ها، برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی با محوریت ورزشی دانش‌آموزی، تهیه محتوای ورزشی به‌روز و کاربردی برای دانش‌آموزان، استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت‌های معلمان ورزش توجه کرد.

کلیدواژه‌ها