نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار ریاضی و آمار، گروه ریاضی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی اجرا شد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام­مند نظریۀ داده‌ بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق و باز استفاده شد. آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب­نظران ورزش و تربیت بدنی دانشگاه‌ها، مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت علوم و روسای دانشکده‌های تربیت بدنی، اساتید درس تربیت بدنی و هم‌چنین اعضای هیئت علمی که مقالات و تحقیقاتی در خصوص موضوع تحقیق داشته­اند، بود. تعداد 18 نفر برای انجام مصاحبه با بهره‌گیری از تکنیک‌ گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. برای تضمین معتبر بودن، یافته­های این مطالعه به اساتید ارائه شد تا نظرات خود درباره هماهنگی یافته­ها با تجربیات خود را به محققان ابراز نمایند. همچنین تعمق مشارکتی بیشتری توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف مطالعه، پیرامون مضمون­های شناسایی شده انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه، شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی، شامل عوامل علی (آموزش فعال)، چالش‌ها (چالش‌های آموزشی، زیرساخت)، بسترها (تفکر مدیریتی)، راهبردها (ساختارمندی، بهسازی)، پیامدها (سلامت، رضایت از زندگی) بود. از این‌رو، پیشنهاد می شود در خصوص کارآمدی الگوی اجرای واحد تربیت بدنی با استفاده از راهبردهای رهبری، ساختارمندی و بهسازی، چالش‌های موجود را مرتفع ساخت تا از این طریق سلامت و رضایت از زندگی را برای دانشجویان به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. Abraham, S. (2012). Strategic Planning: A Practical Guide for Competitive Success. editions2. Melbourne: Emerald Publishing Limited.
  2. Ahmadi, F, Z. Mehr Mohammadi, M. Montazeri, A. Vella, M. (2016). Teacher Health Literacy, Voice of Teachers and Students. Modern Educational Thoughts, 14(1):7-30 (Persian).
  3. Alvani, S. M. (2016). Public Management. Fifty-Fourth Edition. Tehran: Ney Publishing. (Persian).
  4. Boyle, J.R., & LaRose, N.R. (2008). Personal beliefs, the environment and college students' exercise and eating behaviors. American Journal of Health Studies, 23(4):195-200.
  5. Breivik, G., & Hellevik, O. (2014). More active and less fit: changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985-2011. Sport in Society, 17:157-75.
  6. Dadras, M, Kashkar, S, Farzandi, F. (2016). Evaluating the appropriateness of the element of time with the educational effectiveness of general physical education course (1) in public universities in Tehran. Journal of Sports Management 8 (1): 87-101. (Persian).
  7. De Liu, Y. Taylor, P. Shibli, S (2009). Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities, European Sport Management Quarterly, 9, (1): 3_21.
  8. El-Gilany, A.H; Badawi, K; El-Khawaga, G; Awadalla, N. (2011). Physical activity profile of students in Mansoura University, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal. 178: 694-702.
  9. Ghorbani, S, Taybi, B, Deilami, K, Rahmannia, Gh. H, Sheki, M. (2020). The effect of physical education in schools on motivation and behavior of physical activity in adolescents: A study of the contextual transfer model. Research in educational sports. 8 (21): 179-196. (Persian).
  10. Gomez-Lopez, M., Gallegos, A. G., & Exteremera, A. B. (2010). Perceived barriers by university students in the practice of physical activities, Journal of Sports Science and Medicine, 9: 374-381.

   

  1. Keating, X. D., Chen, L., Lambdin, D., Harrison Jr., L., & Ramirez, T. (2009). Health-Related Fitness Knowledge and its Relation to Student Physical Activity Patterns. Journal of Health-related Fitness, 5(2). 5 (2), 3-9
  2. Mohseni Chelak, M. H., Emami, F., Ghorbani, M. H., & Tarighi, R. (2022). Analysis of effective factors on sustainable participation in student sports. Research on Educational Sport, 10(26), 196-173. (Persian).
  3. Musa, T.H., Li. W, LI Xiao Shan, PU. Yue. P, and WEI Ping .M (2016). Prevalence of Overweight and Obesity among Students Aged 7-22 Years in Jiangsu Province, China. Biomedical and Environmental Sciences, 29(10): 697-705.
  4. Nawabakhsh, M, Gentleman, p. (2009). The forerunners of the sociology of sport. Sociological Quarterly, 14:133-149. (Persian).
  5. Omar-fauzeaminuddin, M.S., zizzi. Y, S (2009). College students’ attitude towards the utilization of the Sport Recreation Center (SRC). European journal of social sciences, 7 (3):1-10.
  6. Ramezani, F., Talebpour, M., Shajie, K. (2020). Identifying of mental paradigms of sports development strategies with the educational approach at Farhangian University. Research on Educational Sport, 8(20), 115-132. (Persian).
  7. Safari Jafarloo, H.R, Afrozeh, M.S. (2021). Pattern of Educational Justice Development in Sports Science (Case Study of Jahrom University). Research in educational sports. 9 (22): 97-120(Persian).
  8. Shaholi Kuh-e-Shouri, J, Askari, A. R, Nazari, R, Naghsh, A.R. (2020). Developing Iranian educational sports strategies based on scenario. Research in educational sports. 8 (21):223-250(Persian).
  9. Tuyckom, C., & Scheerder, J. (2010). Sport for all? Insight into stratification and compensation mechanisms of sporting activity in the EU-27. Sport, Education and Society, 15: 495-513.
  10. Yaghoubi, A, Purkiani, M, Emami, F, Alavi, S.H. (2020). Presenting a qualitative model of factors affecting the attraction of the country's student sports benefactors (based on data foundation theorizing). Research in Educational Sports 8 (21): 59-84(Persian).