نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی . واحد شاهرود .شاهرود . ایران

4 استادیار ریاضی و آمار، گروه ریاضی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی اجرا شد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از طرح نظام مند نظریۀ داده‌ بنیاد انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق و باز استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران ورزش و تربیت بدنی دانشگاه‌ها، مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت علوم و روسای دانشکده‌های تربیت بدنی، اساتید درس تربیت بدنی و هم‌چنین اعضای هیات علمی که مقالات و تحقیقاتی در خصوص موضوع تحقیق داشته‌اند، می باشند که تعداد 18 نفر برای انجام مصاحبه با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. برای تضمین معتبر بودن، یافته‌های این مطالعه به اساتید ارائه شد تا نظرات خود را درباره هماهنگی یافته‌ها با تجربیات خود به محققان ابراز نمایند. همچنین تعمق مشارکتی بیشتری توسط گروه پژوهش در مراحل مختلف مطالعه، پیرامون مضمون‌های شناسایی شده انجام گرفت. براساس نتایج حاصل از مصاحبه، شاخص‌های موثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی، شامل عوامل علی (آموزش فعال)، چالش‌ها (چالش‌های آموزشی، زیرساخت)، بسترها (تفکر مدیریتی)، راهبردها (ساختارمندی، بهسازی)، پیامدها (سلامت، رضایت از زندگی) بود. از این‌رو، پیشنهاد می شود در خصوص کارآمدی الگوی اجرای واحد تربیت بدنی با استفاده از راهبردهای رهبری، ساختارمندی و بهسازی، چالش‌های موجود را مرتفع ساخت تا از این طریق سلامت و رضایت از زندگی را برای دانشجویان به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها