نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب (دام ضله) و ارائه این روشنگری به جامعه مدیریت کشور به‌منظور به‌کارگیری، ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا می‌باشد. همچنین، بنا به ماهیت اجرای کار، سخنان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌عنوان جامعه آماری معرفی شد. در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده است. داده‌های موردنیاز پژوهش، از مجموعه بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر معظم له به دست آمد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار مکس گیودا 10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و درنهایت نمودار حاصل با استفاده از نرم‌افزار مایند مپر 2012 ترسیم گردید. جهت همسو بودن یافته‌ها و نتایج با اهداف پژوهش، از روایی درونی استفاده شد که این روایی توسط ۲ نفر از اساتید علوم ورزشی تائید و برای تعین پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب ۸/۰ به دست آمد. نتایج نشان داد که داده‌های حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را می‌توان در ۸ مقوله اصلی سلامتی، سازمانی، اجتماعی، راهبردی، معنوی، ولایی، حکومتی و قهرمانی عنوان نمود. ازاین‌رو، با توجه به جایگاه ولایت‌فقیه به‌عنوان نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی، جا دارد که از منظومه‌ی فکری امام خامنه ای (مدضله العالی) برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Afsari, H., (2018). Determining Strategic Position of Khorasan Razavi Public Sports Development Based on SWOT Model. Master thesis. Imam Reza International University, Mashhad, Iran. (Persian).
 2. Amirzadeh Jirkal, M., Ahngarani, J. (2017). Prevention of sports violations and crimes in the city of Torbat-e Jam. National Conference on Crime Prevention in the Field of Criminal Law Studies, Social Sciences and Law Enforcement, Karaj. Iran. (Persian).
 3. Asefi, A., Khabiri, M., Asadi dastjerdi, H., Goudarzi, M. (2014). Investigating Organizational Factors Influencing the Institution of Public Sports in Iran. Journal of Sport Management ans Motor Behavior, 10 (20): 63-76. (Persian).
 4. Casey, M., Fowlie, J., Charity, M., Harvey, J., & Eime, R. (2019). The implications of female sport policy developments for the community-level sport sector: a perspective from Victoria, Australia. International Journal of Sport Policy and Politics, 1-22.
 5. Eftekhari, A., Zargarzadeh, M., Shamshiri, M. (2018). Jihad Administration Components in the statements of Imam Khamenei (May Extend his Shadow)., military managemant quarterly, 18(70), ): 53-87. (Persian).ghorbani sani, M., (2017). The role of promotional marketing strategies in the return of citizens to recreational sports, . Master thesis. Imam Reza International University, Mashhad, Iran. (Persian).
 6. Hefzollsan, M., Yadollahzadeh, R. (2018). Determination of Factors Influencing the Behavioral Level of Sport for all Development. Sport Management Studies, 9(46): 51-68. (Persian).
 7. Howe, P. D. (2019). Paralympic Sport and Social Justice: Towards a Happy Marriage or Difficult Separation? In The Palgrave Handbook of Disability and Citizenship in the Global South (pp. 197-209). Palgrave Macmillan, Cham.
 8. Ibn Rasool, S., Ashtiani, M,. Shabani Sichani, M. (2013). Analysis of Strategies for Organizing and Organizational Development of Military Forces in Sacred Defense (Case Study of the Islamic Revolutionary Guard Corps). Quarterly Journal of Defense Strategy, 11(43), ): 1-25. (Persian).
 9. Javadi Pour, M., Rahbari, S., (2017). Identification of the Components Effective on Policy-Making in Sport for All in Iran. Science and Technology Policy letters, 7 (3): 75-84. (Persian).
 10. Kahan, D. McKenzie, T. L. & Khatri, A. (2019). US charter schools neglect promoting physical activity: Content analysis of nationally representative elementary charter school websites. Preventive medicine reports, 14, 100815.
 11. Namazi, A., Hosseini, SA. (2018). Spatial Analysis of Sporting Places and Evaluation of Access to these Centers Based on their Spatial Distribution Pattern at Communication Networks Level (Case Study: Isfahan City). Journal of New Attitudes in Human Geography (Human Geography), 10 (3): 397- 412. (Persian).
 12. Pourabdi, J., Azimkhani, A., Nategh, E. (2018). rational explanation The Psychological of Islamic Lifestyle. International Conference Razavi conversation and debate, Ardebil. Iran. (Persian).
 13. Rezaei Jafari, M. (2016). Islamic Revolution Discourse and Requirements to Spread its Values in the Age of Globalization within the Framework of Laclau & Mouffe Discourse Theory. Strategic Studies of public policy, 6(20): 85-110. (Persian).
 14. Rouh allahei, F., (2015). Components of Ayatollah Ali Khamenei's Political Thought, Master thesis. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Persian).
 15. Safari, M., Ghareh, M. (2016). Identification and Classification of Effective Environmental Factors in Popularity of Recreational Sports in Iran. Journal of Sport Management, 8(1): 51-68. (Persian).
 16. Shabani, A. (2009). Studying the general sports policies and strategies of the comprehensive system of sport development of the country.Master thesis. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Persian).
 17. Shirouei, A., Kashkar, S., Esmaili, R., Asadi, H. (2018). Study the sociological institutionalisation of pablic sport in the country and provide favourable model (with the approach of Grounded Theory). Sport Management and Development, 6(3): 31-47. 10. (Persian).
 18. Stylianou, M., Hogan, A., & Enright, E. (2019). Youth sport policy: the enactment and possibilities of ‘soft policy ‘in schools. Sport, Education and Society, 24(2): 182-194.
 19. Torkashvand, A., Qayyumzādeh, M., heidari, A. (2018). The Role of Expediency in Realizing the Abolute Guardianship (authority) of the Muslim Jurist. Islamic Government, 23(3): 95-118. (Persian).
 20. Vafaei moghaddam, A., Farzan, F. Razavi, Sm., Afshari, M. (2018). Serveing the Development Causes of Sport for All Based on Grounded Theory. Sport Management Studies, 10 (52): 43-72. (Persian).
 21. Wicker, P. Breuer, C. & Pawlowski, T. (2009). Promoting sport for all too age-specific target groups: the impact of sport infrastructure. European sport management quarterly, 9(2): 103-118.
 22. Willem, A., Girginov, V., & Toohey, K. (2019). Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice. Sport Management Review, 22(5), 584-599.‏