تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش‏ آموزی و دفتر تربیت ‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی بود. این پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را رؤسای ادارات تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی استان‏ها در حوزه آموزش و پرورش، معاونین و اعضای دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی، رؤسای هیات‏ها، رئیس انجمن‏های ورزشی و اعضای فدراسیون ورزش ‏دانش‏آموزی تشکیل می‏دادند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (147 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‏ساخته براساس مطالعه کتابخانه‏ای و مصاحبه‏های نیمه هدایت‏شده بود (4 عامل، 10 بعد، 50 گویه). روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان (10 نفر)، روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده (بالاتر از 5/0)، روایی واگرا با استفاده از ماتریس فورنل-لارکر، سنجش پایایی درونی با استفاده از ضرایب بارهای عاملی (بالاتر از 4/0)، آلفای کرونباخ (بیشتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (بیشتر از 7/0) تأیید شد. جهت آزمون فرضیات از نرم‏افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. در تحلیل مسیر روابط، عوامل زمینه‏ای، سرمایه دانشی-روانشناختی و مهندسی سازمان به طور مستقیم اثر مثبت و معنی‏داری بر مدیریت عملکرد سازمانی دارند و هر کدام به ترتیب 26/0، 26/0، 28/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می‏کند. طراحی، اصلاح و تقویت سازوکارهای عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در چارچوب مشخص و معین می‏تواند تضمین‏کننده و اطمینان بخش تحقق مأموریت‏ها و اهداف سازمانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abbasi, H., & Fattahian, N. (2018). The effect of strategic learning on organizational performance with mediating role of strategic agility (A case study: The departments of sport and youth in cities of Hamedan and Kermanshah). Scientific Journal Management System, 8(15): 29-43. (Persian).
 2. Armstrong, M. (2018). Performance management: Key strategies and practical guidelines.B. G. Li & D. Gholamzadeh. Saffar Publication, Tehran. (Persian).
 3. Atefeh, Abtahinia, & Samaneh, Rastgoo. (2019). Explaining Role of Organizational Intelligence in Organizational Effectiveness by Investigating Mediating Role of Organizational Learning (Staffs in Sports and Youth Departments in South Khorasan). Journal of Human Resource Management in Sport, 6(1): 125-142. (Persian).
 4. Babaee Zakliki, M. A., Hasanzadeh, H. R., Alvani, s. M., Zaraei Matin, H., & Rastegar, A. (2015). Designing an efficient implementation model of performance management system in service organizations. Management Researches, 8(28): 5-31. (Persian).
 5. Bakhsh Chenari, A., Eydi, H., & Abbasi, H. (2015). Analyze relationship between organizational forgetting and agility with organizational performance (Case study: Yoths and sport ministry). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(5): 11-20. (Persian).
 6. Balvandi, A., & Zardoshtian, S. (2019). Impact of strategic human resource management practices on organizational performance with mediating role of organizational innovation among experts of ministry of sports and youth. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(2): 221-239. (Persian).
 7. Barclay, D., Thompson, R., & Higgins, C. A. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology Studies: Special Issue on Research Methodology, 2(2): 284-324.
 8. Barth, M., Emrich, E., & Daumann, F. (2018). Approaches and methods used for measuring organizational performance in national sport governing bodies from 1986 to 2014. A systematized review. Current Issues in Sport Science (CISS).
 9. Bayle, E., & Robinson, L. (2007). A framework for understanding the performance of national governing bodies of sport. European Sport Management Quarterly, 7(3): 249-268.
 10. Beigomi, Z., Hamidi, M., Sajadi, S. N., & Honari, H. (2018). Modeling effects of human resource management policies and their outcomes on organizational performance in ministry of sport and youth. Journal of Human Resource Management in Sport, 5(2): 163-185. (Persian).
 11. Darvishi, A., & Kalateh Seifari, M. (2017). The effect of organizational exhilaration on the productivity of employees in sport and youth general office of Mazandaran province. New Trends in Sport Management, 5(16): 9-19. (Persian).
 12. Fletcher, D., & Arnold, R. (2011). A qualitative study of performance leadership and management in elite sport. Journal of Applied Sport Psychology, 23(2): 223-242.
 13. Frisby, W. (1986). Measuring the organizational effectiveness of national sport governing bodies. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 11(2): 94-99.
 14. Ghanbari, M., Heidarinejad, G., & Parandin, K. (2016). Performance management, challenges facing and complexity theory. Journal of Governmental Accounting and Auditing, 3(1): 49-58. (Persian).
 15. Hamidi, M., Rajabi, H., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Zeinizadeh, M. (2018). Designing strategic plan for student sport federation of Iran. Research on Educational Sport, 14, 67-92 . (Persian).
 16. Hamidi, M., & Vahdani, M. (2019). Performance management in sports organizations. Bamdad Ketab Publication, Tehran. (Persian).
 17. Hoseini, M. E., Alidoust Ghahfarrokhi, E., Darougheh Arefi, N., & Dehghan, S. A. (2019). Effects of organizational trust and professional commitment on human resource productivity in youths and sport general administration in East Azarbaijan province. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(1): 161-178. (Persian).
 18. Hossein Pour, J., Hosseini, E., & Dosti, M. (2014). Determine the relationship between the interpersonal relationships with sport manager’s performance in Guilan province. Journal of Human Resource Management in Sport, 1(2): 105-114. (Persian).
 19. Kasale, L. L., Winand, M., & Robinson, L. (2018). Performance management of national sports organisations: A holistic theoretical model. Sport, Business and Management: An International Journal,8(5): 469-491.
 20. Keshtgar, N., Naghshbandi, S. S., & Nobakht, Z. (2017). The relationship between perceived organizational support and organizational performance through the role of mediator of organizational voice in employees of sport and youth departments. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(3): 119-127. (Persian).
 21. Khorsandi, M., Mirzazadeh, Z. S., & Salatin, M. (2015). Relationship between organizational learning capability with organizational performance in general directorate of youth and sport in Khorasan Razavi. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(7): 61-68. (Persian).
 22. Madella, A., Bayle, E., & Tome, J. (2005). The organisational performance of national swimming federations in mediterranean countries: A comparative approach. European Journal of Sport Science, 5(4): 207-220.
 23. Masoumi, H. (2017). Performance management in sports organizations. Elmo Harekat Publication, (Persian).
 24. Mazloomi Soveini, F., Jaberi, A., & Khazaei Pool, J. (2016). Designing a model to investigate the effect of creativity and to share tacit and explicit knowledge on performance of sport organizations based on BSC approach. Sport Management (Harakat), 7(6): 847-864. (Persian).
 25. Modell, S. (2005). Performance management in the public sector: past experiences, current practices and future challenges. Australian Accounting Review, 15(37): 56-66.
 26. Nazari, R., Anvari, M., & Aboodarda, Z. (2018). Effect mental strength on management skills, self-management and efficiently performance sport managers. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(2): 57-67. (Persian).
 27. O'Boyle, I., & Hassan, D. (2014). Performance management and measurement in national-level non-profit sport organisations. European Sport Management Quarterly, 14(3): 299-314.
 28. O'Boyle, I., & Hassan, D. (2015). Applying performance management practices within non-profit sport organisations: A case study of new zealand. International Journal of Sport Management, 16, 1-24.
 29. O’Boyle, I. (2015). Developing a performance management framework for a national sport organisation. Sport management review, 18(2): 308-316.
 30. Rajabi, M., Hamidi, M., & Jalali Farahani, M. (2015). The effect of budget participation on job attitudes and performance of physical education managers of universities. Journal of Sport Management, 6(4): 595-612. (Persian).'
 31. Rezaeian, A., & Ganjali, A. (2017). Performance management, what, why & how. Tehran, Imam Sadegh University Publication, Tehran. (Persian).
 32. Shilbury, D., & Moore, K. A. (2006). A study of organizational effectiveness for national Olympic sporting organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35(1): 5-38.
 33. Soleimani Damaneh, J., Nejad Sajadi, S. A., & Salimi, M. (2017). Identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian directorates of sports and youth from the experts’ viewpoints using the AHP model. Sport Management and Development, 6(1): 53-65. (Persian).
 34. Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Paper presented at the Proceedings of the XLII SIS scientific meeting.
 35. Vahdani, M., Hamidi, M., Khabiri, M., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2017). Codification a strategy map of physical education and sports activities in ministry of education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12): 17-36. (Persian).
 36. Williams, N., Ferdinand, N. P., & Croft, R. (2014). Project management maturity in the age of big data. International Journal of Managing Projects in Business, 7(2): 311-317.