نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس آیت الله طالقانی قم، دانشگاه فرهنگیان

2 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران‌های بهداشتی همچون پاندمی کووید ۱۹ انجام گرفت. از نظر روش‌شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع ورزش تربیتی در آموزش و پرورش با سابقه شغلی بیش از 10 سال بودند. از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه‌گیری اقدام شد و با 18 نفر از کارشناسان و خبرگان به صورت آنلاین و توسط نرم‌افزاهای ارتباطی مصاحبه انجام گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله‌ای بکار گرفته شد، بدین‌صورت که یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن‌ها و طی سه مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن‌ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. برای تائید ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 91/0 که مناسب می‌باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش تربیتی عوامل در جدولی ماتریسی به‌صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش آی.اس.ام پرسشنامه‌ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص‌ها، از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار میک‌مک برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل نیازسنجی مجدد، تدوین راهبردها، ارتباطات دوسویه، اصلاح فرآیندهای آموزش مجازی، برنامه‌های عملیاتی، استفاده از الگوهای جهانی و عوامل موثر بر توسعه به عنوان شاخص‌های الگوی توسعه ورزش تربیتی درآموزش و پرورش در زمان بروز بحران‌های بهداشتی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Alexander, G. & Van Wyk, M. (2012). Exploring The Value of Cooperative Learning in Enhancing Teaching in Integrated School Environments of the Northern Cape Province. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 47, 1945- 1949.
 2. Alizadehfard, S. & Saffarinia, M. (2019). Mental Health Prediction Based on Anxiety and Social Solidarity Due to Corona Disease. Psychological, Social, Social Research. 7(27), 169-190. (Persian)
 3. Brooks, SK. Webster, RK. Smith, LE, et al. (2020). The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It: Rapid Review of The Evidence. The Lancet. 395 (10227), 912-920.
 4. Decosimo, CA. Hanson, J. Quinn, M. Badu, P. Smith, EG. (2019). Playing To Live: Outcome Evaluation of a Community-Based Psychosocial Expressive Arts Program For Children During the Liberian Ebola Epidemic. Glob Mental Health. 6, e3.
 5. Ghalibaf, M. (2010). Strategic Approach to the Sport in the Country. Tehran: Negarestan Hamed. 61. (Persian)
 6. Ghasemi, H. Tojari, F. Borojerdi, M. Emami, H. & Amiri, M. (2012). Content Analysis of the Views of Heads of the Physical Education Organization About the Components of Sport from 1357 to 1388. Sports Management. (13), 137-152. (Persian)
 7. Gokkurt, B. Dundar, S. Soylu, Y. & Akgun, L. (2012). The Effects of Learning Together Technique Which is Based on Cooperative Learning on Student's Achievement in Mathematics Class. Procedia – Social and Behavioral Science. 46, 3431-3434.
 8. Hajipour Abaei, N. Abolghasemi, M. Ghahremani, M. Saki, R. (2015). Explaining the Indigenous Model of Kerman High School Management (Case Study of Kerman City): Research in Educational Systems. 9 (30), 27-60. (Persian)
 9. Jones, A. (2010). Affective Issues in Learning Technologies Emotional Responses to Technology and Technology’s Role in Supporting Socio-Emotional Skills. JIME (Journal of Interactive Media in Education).9, 1-22.
 10. Kia, A, A. (2009). A Look at Virtual Education (Electronic). Social Sciences, 24, 89-82. (Persian)
 11. Malone, C.D., Mestdagh, C., Akhtar, J., Kreim, N., Deinhard, P., Sachidanandam, R., Treisman, J., Roignant, J.Y. (2014). The Exon Junction Complex Controls Transposable Element Activity by Ensuring Faithful Splicing of The Piwi Transcript.  Genes & Development. 28(16): 1786--1799.
 12. Nasiri, F. (2003). Ability to Establish Virtual in-ServiceTraining in the Ministry of Education. Master's thesis, Shahid Beheshti University of Tehran. (Persian)
 13. Nasrollahi, B. Tatari Belesor, I. Abbaszadeh, J. (2017).The Role and Position of Education in Crisis Management, Second National Conference on Crisis Management and Passive Defense. Aliabad Katoul, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch. (Persian)
 14. National curriculum Document. (2011). Secretariat of the Curriculum Production Plan. Fourth Edition. 28 .(Persian)
 15. Sprang, G. Silman, M. (2013). Posttraumatic stress disorder in parents and youth after healthrelated disasters. Disaster Med Public Health Prep; 7, 105–10.
 16. Vahdani, M. (2016). Achievement active and health life style using with development of physical literacy. Varzesh va Arzesh, 175, 21. (Persian)
 17. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–34. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
 18. Wang, G. Zhang, Y. Zhao, J. Zhang, J. Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 4.
 19. Wu, Z. & McGoogan, J.M (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA Network. Published online: February 24. 1239-1249.
 20. Https://www.iste.org/explore/topic/online-learning. (2020). International Society for Technology in Education (ISTE).
 21. Ramazannejad, R. Hematinejad, M, A. Mohebi, H. Niazi, S, M. (2009) Investigating the educational needs of physical education and sports in Iranian high schools. Research in Sports science. 2 (23), 13-33. (Persian)
 22. Zarei Zavaraki, I. & Seyed Nazarlou, S. T. (2013) Measuring the level of interaction in the electronic curriculum of Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology. Journal of Educational Measurement, 4(11).147-163. (Persian)