نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 گروه تربیت بدنی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - اصفهان - ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، دانشکده تربیت بدنی، مبارکه، اصفهان، ایران.

چکیده

تغییرات یا رویدادهایی در آینده وجود دارد که احتمال وقوعِ‌شان نسبتاً کم، اما تأثیر بالقوه آن‌ها بر پیشبرد امور، فوق‌العاده زیاد است. در این پژوهش با استفاده از تکنیکِ دلفی به شناسایی شگفتی‌سازها و پیشرانهای مؤثر بر آینده ورزش آموزشی ایران پرداخته شده است. این پژوهش از نظر شیوه از نوع تحقیقات آمیخته و بر اساس پارادایم نظریه پیچیدگی و دارای رویکرد اکتشافی است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 14 خبره متخصص در حوزه‌های آینده‌پژوهی و ورزش تعلیم و تربیتی و آشنا به آینده‌پژوهی بودند که ابتدا به صورت هدفمند و سپس با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند و در سه دور اجرای تکنیک دلفی دربارۀ 4 شگفتی‌ساز و 17 پیشران شناسایی شده، به اجماع رسیدند. این پیشران‌ها در 5 دستۀ اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی شدند. نهایتا مشخص گردید که برای عدم غافلگیری توسط شگفتی‌سازها و پیشرانها، از "زمان واکنش" که گپی بین سیگنال های ضعیف زمان حال و زمان وقوع شگفتی سازهای آینده است، متولیان ورزش آموزشی، لازم است برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی جهت رصد آینده و پیشنگری آینده برای توسعه ورزش آموزشی، تدوین نمایند. نتایج نشان داد که شناسایی شگفتی‌سازها و پیشران‌های موثر بر آینده ورزش آموزشی ایران، تا حدودی می‌توانند آینده‌های گوناگون را با احتمالات مختلف شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات