نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان در راستای عمل به سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و با رویکرد بهبود نگرش و ایجاد سبک زندگی سالم و فعال در دانش‌آموزان، علی‌رغم موفقیت در دستیابی به بخشی از اهداف، در مراحل اجرا با چالش‌هایی همراه بود. از این‌رو، هدف مطالعۀ حاضر شناسایی چالش های اجرای طرح کوچ از منظر مجریان بود که با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، دست‌اندرکاران و مجریان طرح کوچ در شهر تبریز بودند که با رویکرد هدفمند ملاک‌مدار، 19 نفر از آن‌ها انتخاب شده و در پژوهش شرکت نمودند. داده‌های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری‌ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه‌ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل یافته‌ها، پنج مقوله اصلیِ عدم همراهی اولیا، بی رغبتی دانش آموز، نگرش منفی مجریان، زیر ساختارهای نامتناسب و ضعف برنامه ریزی و مدیریت همراه با ۱۷ زیرمقوله متناظر با آن‌ها به عنوان چالش‌های طرح کوچ شناسایی شدند. عمده مشکلات طرح ناشی از مشکلات آموزش مجازی و دریافت اطلاعات نادرست از دانش‌آموزان، فقر اقتصادی خانواده‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، هماهنگی ضعیف بین سازمان‌ها و نهاد های مرتبط و همچنین اجرای سریع و کوتاه مدت طرح می‌باشد. به منظور پیشبرد اهداف طرح، نیاز به بازبینی اساسی در مسائل زیر ساختی و مدیریتی می‌باشد تا هم مجریان و هم دانش‌آموزان، طرح را با انگیزه دنبال کنند.

کلیدواژه‌ها

 1. Asa-kohnefroody, Z; Peyman, N; Ghodsikhah, F; Shakeri-Nejad, Gh. (2020). The Effect of Education Based on Theory of Planned Behavior on Physical Activity of High School. Iranian Journal of Health Education & Health Promotion. 8(3): 210-223. )Persian(
 2. Asio, J. M. R., & Bayucca, S. A. (2021). Spearheading education during the COVID-19 rife: Administrators’ level of digital competence and schools’ readiness on distance learning. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 3(1), 19-26.‏
 3. Aghaei, N; Elahi, A. R; Dehghan, A. (2021). Designing Physical Education Extracurricular Activity Management in Iran. Research on Educational Sport, 9 (23): 17-44. (Persian)
 4. Arrieta, S. , & Valeria, B. J. R. & Belen, U. V. R. (2021). Counseling Challenges in the New Normal: Inputs for Quality Guidance and Counseling Program. Counsellia Jurnal Bimbingan dan Konseling, 11(1), 71-85.‏
 5. Bendtsen, M., Forsman, L., & Björklund, M. (2021). Exploring empowering practices for teachers’ sustainable continuing professional development. Educational Research, 1-17.‏
 6. Besharati Holaso, M; Naderi Nasab, M; Ramzani Nezhad, R. (2021). A Model for Analysis and Management Development of Familys Sport in Iran. Research on Educational Sport, 9 (23): 82-155. (Persian)
 7. Charoghchian Khorasani, E; Peyman, N; Yaghubi, F. (2019 summer). Health Promoting Schools in Iran: Features and Challenges. Journal of Education and Community Health, 6(3):127-129. (Persian)
 8. Darvishi, E. (2019 autumn). Assessing the status of physical education in girls' schools in Minab from the perspective of principals and educators. Ormazd Quarterly, 48:121-129. (Persian)
 9. Operational plan of the KOCH (2020). Executive Instruction for Student Weight and Obesity Control Package. https://www.teacher98.ir/news/650/
 10. Ghorbani, S; Tayyebi, B; Deylami, K; Rahmannia, GH; Shakki, M. (2020). The Effect of Physical Education in Schools on the Motivation and Physical Activity Behavior of Adolescents: An Examination of the Trans-Contextual Model. Research on Educational Sport, 8(21): 179-96. (Persian).
 11. Ghasemi Rooshnavand, J; Bahrololom, H; Andam, R; Bagheri, H. (2021). Identifying the Ways of Development of Trans-Sectional Cooperation in Student Sports. Research on Educational Sport, 8(21): 17-34. (Persian)
 12. Goodarzi, M; Mousavi, S; (2021). Challenges and opportunities of COVID-19 in front of sports sanagement in Iran. Applied Research in Sport Management, 9(4): 11-22. (Persian)
 13. Hager, L; Bigle, A. (2012 winter). Translated by Bahramian, A. Physical education training, 13(2): 48. (Persian)
 14. Hamidi, M; Najafi Jouybari, L. (2020). Model of educational sports development in education during health crises situation, Case Study: COVID-19 Pandemic. Research on Educational Sport, 8(20): 17-32. (Persian)
 15. Hassanzadeh, N;Nosratpanah, S; Ajorloo, M. (2020 winter). Designing the Model of Physical Fitness Curriculum for Sepah. Journal of Islamic Educational, 27(45):25-51. (Persian)
 16. Iman, M. T; Noushadi, M. R. (2011). Qualitative content analysis. Pazhuhesh, 3(2): 15-44. (Persian)
 17. Jourdan, D., Gray, N. J., Barry, M. M., Caffe, S., Cornu, C., Diagne, F., ... & Sawyer, S. M. (2021). Supporting every school to become a foundation for healthy lives. The Lancet Child & Adolescent Health.‏, 5(4): 295-303.
 18. Lee, M; Brenda, P; Quarterman, J. (2016). Translated by Asefi. A. & Asadi. H. (2014). Research methods in sports management. University of Tehran Press. Chapter 3, page 35. (Persian)
 19. Manzoor, A. (2021). Quality assurance in open and distance learning. In Research Anthology on Preparing School Administrators to Lead Quality Education Programs (pp. 22-35). IGI Global.‏
 20. Mazyari, M; Kashef, SeyedAmeri, M. (2016 spring & summer). Canonical correlation of the relationship between social support and students’ lack of motivation in physical education activities. Journal of Sports Management and Development, 1(4):117-133. (Persian)
 21. Mirali, M, Bahram, A; Ghaderi, F. (2019). Modeling the Physical Literacy Theory in Ten-year Old Female Students in Ahvaz Educational District one. Sport Psychology Studies, 8(28): 1-12. )Persian(
 22. Moosavi bideleh, S; Fallah, V; Soleymani, T. (2019). Identify and rank the challenges faced by school intelligence based on the AHP technique. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(34), 85-109.
 23. Naderi, S; Bahrami, Sh; Esmaeeli, M. (2020). Presentation the Model of Strategies for Improving the Effectiveness of Sports Teaching Methods in Primary Schools in Iran with a Grounded Theory Research on Educational Sport, 8(20): 159-78. (Persian)
 24. Nastaran Borujeni, E; Nastaran Borujeni, I; Honari, H. (2016 autumn). An Identification of Problems of Physical Education Course in Isfahan Schools and A comparison of the Viewpoints of Physical Education Managers, Experts and Teachers in Isfahan Schools. New Trends in Sport Management, 3. 2016; 4 (14): 83-94. (Persian)
 25. Nasseh, M; Khabiri, M; Jalali Farahani, M; Sajjadi, S. N. (2018). Analysis of the Theoretical Foundations of Physical Education & School Sport and Extracting Underlying Factors Affected by and Affecting It. Research on Educational Sport, 6(14): 93-110. (Persian)
 26. Nasrolahzadeh, F; Tabesh, S; Ahmadi, M. (2020). Analyzing the Relationship between Job Satisfaction with Social happiness and Burnout between Physical and Non-Physical Education Teachers: A Model Presentation. Research on Educational Sport, 8(21): 161-78. (Persian)
 27. Panahi, Z; Momeni, Z; Salehi, K. (2018). Representation of Causes of Reducing the Job Motivation of Teachers to perform Occupational Activities: A Phenomenological Study. Research in Teacher Education (RTE), 2(1), 71-107. (Persian)
 28. Razavi, MH; Rouhani, Z; Ghanbari Firoozabadi, A. (2014 spring & summer). An Analysis of the Factors Affecting the Promotion of Physical Education Lessons in Schools, Journal of Sports Management and Motor Behavior, 10(19): 69-80. (Persian)
 29. Razavi, S; Loghmani, M; Razaghi, M; Manuchehri Nezhad, M. (2014). Factor analyzing the barriers to use of information technology in physical education course of elementary schools. Applied Research in Sport Management, 3(2), 115-126. (Persian)
 30. Razavi, M. H; Boroumand, M. R; Azimi Delarestaghi, A; Fazli Darzi, A. (2020). Identifying and Evaluating Occupational Focal Competencies of Students and Graduates of Physical Education and Sports Research on Educational Sport, 8(19): 67-90. (Persian)
 31. Rezapour, F; Moharramzadeh, M. (2021). Developing an Efficiency Model for Virtual Education Plan of Physical Education in Schools (Case Study: Covid-19 Pandemic). Research on Educational Sport, 9 (23): 99-128. (Persian)
 32. Robbins, P. S. (2016). Essentials of Organizational Behavior. Pearson, New York. Translated by Parsaeyan, A. & Araabi, S. M. Cultural Research Office, 73-75. (Persian)
 33. Sepidarkish, M; Nejat, S; Haghjoo, L; Monsan, L; Shukri, F; Almasi Hashiani, A; Majdzadeh, R. (2017). Characteristics of a school-based program to promote physical activity in adolescents and provide an intervention framework: a qualitative study. Iran Health Education and Health Promotion, 5 (2): 90-101. (Persian)
 34. Sadeghinia, Z; Salehi, K; Moghaddamzadeh, A. (2018). Phenomenological Approach in Identifying Effective Factors in Performance Evaluation of Primary School principals, Journal of School administration, Journal of School administration. 6(2):78-99. (Persian)
 35. Saffary, Z; Memari, Z; Saadati, M. (2019). A Study of the Programs for Promoting Sports & Physical Activity in Elementary Schools by Social Marketing Approach. Applied Research in Sport Management, 7(3), 97-111.  (Persian)
 36. Sahebkaran, M; Talebpour, M; Entezari Zarch, M; Ardame, M. (2016). Implementation problems of Sabah swimming plan from the perspective of schools administrators in Neyshabur city. Applied Research in Sport Management, 5(2): 23-36. (Persian)
 37. Salehi, K; Bazargan, A; Sadeghi, V; Shukohieyekta, M. (2016). Phenomenological analysis of the perception and experience of elementary school teachers' lives of the weaknesses and strengths of the appraisal-descriptive program. Journal of Research in Educational Science, 9(31):19- (Persian)
 38. Saneipour, F; Safaei Movahhed, S; Ali Asgari, M. (2019). Identifying the Challenges and Opportunities of ICT Application in Smart Schools in Tehran. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 10(1), 139-153. (Persian)
 39. Sarlak, S., Kaveh, F. (2021). Explaining the challenges of educational sports in the country with emphasis on orienting students' lifestyles. Sociology and lifestyle management, 6(16), 125-139. (Persian)
 40. Savari, A. R; Bahrami, Sh; Eydi, H. (2021). Designing a Health-Based
  Model of Student-Based on Sports in 1404 Horizon. Research on Educational Sport, 9 (23): 73-98. (Persian)
 41. Shaturaev, J. (2021). Indigent condition in education and low academic outcomes in public education system of Indonesia and Uzbekistan. Archives of Science, 1(1).‏
 42. Sharif, S; Ghafoori, A; Salehi, K. (2021). Analysis of job issues of education teachers. Research in Teacher Education (RTE), 3(2), 68-39 (Persian)
 43. Shirvani Borujeni, Sh. (2013 summer) Physical activity in childhood and public health. Physical education, 13(4):31. (Persian)
 44. Sutarto, S., Sari, D. P., & Fathurrochman, I. (2020). Teacher strategies in online learning to increase students’ interest in learning during COVID-19 pandemic. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 8(3), 129-137.‏
 45. Telford, R. M., Olive, L. S., Keegan, R. J., Keegan, S., Barnett, L. M., & Telford, R. D. (2021). Student outcomes of the physical education and physical literacy (PEPL) approach: a pragmatic cluster randomised controlled trial of a multicomponent intervention to improve physical literacy in primary schools. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(1), 97-110.‏
 46. Valadi, S; Hamidi, M. (2020). Studying the Level of Physical Literacy of Students Aged 8 to 12 Years. Research on Educational Sport, 8(20): 26-205. (Persian)
 47. Wangdi, N., Dema, Y., & Chogyel, N. (2021). Online learning amid COVID-19 pandemic: Perspectives of Bhutanese students. International Journal of Didactical Studies, 2(1), 1-10.

Welty Peachey, J; Cohen, A; Musser, A. (2016). ‘A phone call changed my life’: Exploring the motivations of sport for development and peace scholars. Journal of sport for development, 4(7): 58-70.