دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر ابعاد مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی با در نظر گرفتن نقش میانجی خلاقیت و اوقات فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2018.5935.1472

سمیه رفیعی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محمد پورکیانی


2. بررسی ویژگی‌های کینماتیکی در طرح طناورز و پیش‌بینی هماهنگی بین‌فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.6205.1505

سارا باقری؛ مهدی شهبازی


3. طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظریة داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2018.6227.1510

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش


4. الگوی توسعة ورزش تفریحی زنان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.6565.1565

الهه سعادتی فرد؛ محمد جوادی پور؛ حبیب هنری؛ مرجان صفاری؛ حسین زارعیان


5. شناسایی عدم قطعیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.6614.1570

دنیا پاداش؛ سید محمد کاشف؛ فاطمه ثقفی؛ مهرزاد حمیدی


6. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.7064.1618

میترا صفری دولو؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار


7. الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی (مطالعه موردی دانشگاه جهرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.7156.1634

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد صادق افروزه


8. ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.7255.1647

میثم بشارتی هولاسو؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد


9. تاثیر اخلاق حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی آنان با نقش میانجی خودکارآمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22089/res.2019.7370.1667

صمد گودرزی؛ علی صابری؛ سلیم عباسی؛ اسکندر حسین پور


10. راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

10.22089/res.2019.7548.1695

سعید پاکدلان؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور


11. اثر جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22089/res.2019.7605.1701

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ مهدی حدادی


12. ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهای ورزشی (مطالعه لیگ ملت‌های والیبال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.22089/res.2019.7187.1640

امیر حسین منظمی؛ بهنام نقی پور گیوی؛ احسان محمدی ترکمانی


13. عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.22089/res.2019.7695.1713

فرحناز شمس؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ شهرام عروفزاد


14. تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانش‌آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22089/res.2019.7171.1637

عباس کمالوند؛ مصطفی افشاری


15. مرور نظام‌مند تحقیقات حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22089/res.2019.7814.1731

علی ضیائی؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری؛ رضا یوسفی زنوز


16. طراحی الگوی مدیریت فعالیت‌های فوق برنامه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8282.1789

نجف آقایی؛ علیرضا الهی؛ آیت اله دهقان


17. ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8006.1752

حمیدرضا گوهررستمی؛ اکبر ربیعی نودهی؛ علی نظریان


18. بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8436.1803

زهرا ملکی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی


19. طراحی مدل سلامت دانش آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به افق 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8294.1790

علیرضا سواری؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


20. عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8332.1793

محمد جعفری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین رجبی


21. تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8208.1779

جاوید پورعبدی؛ وحید ساعت چیان؛ محمد کشتی دار


22. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

10.22089/res.2020.8473.1807

عباس دوستار روزبهانی؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ افسانه روحانی


23. شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

10.22089/res.2020.8770.1859

مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان


24. شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده‌های علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22089/res.2020.8812.1867

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


25. شناسایی عوامل کلیدی و راهبردی تعالی ساز آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22089/res.2020.8645.1838

سعید تابش؛ ناصر شهریاری؛ رسول نظری


26. تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش‏آموزی و دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22089/res.2020.8881.1877

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلیزاده


27. شناسایی راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22089/res.2020.8682.1846

لیلا مصلحی؛ محمود گودرزی؛ آمنه خدیور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


29. مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22089/res.2020.9192.1922

علی اصغر مهرپور؛ حبیب هنری؛ غلام علی کارگر


30. نقش نهادهای تربیتی در نهادینه‌سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/res.2020.9193.1921

سپیده شبانی؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی؛ مهرعلی همتی نژاد


31. تدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان‌های تربیت‌بدنی با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22089/res.2020.8836.1872

شبنم فرضی خالدی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


32. تاثیر اجرای برنامه جهانی «من می‌توانم» بر تغییر نگرش دانش‌آموزان ایرانی نسبت به ورزش فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22089/res.2020.9169.1918

محمد پورکیانی؛ علی Afrouzeh؛ محمد رضا برومند؛ سحر سهیلی


33. طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22089/res.2020.8991.1892

شیرین محمدامینی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی


34. تاثیر توانمندسازی بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22089/res.2020.9011.1912

معصومه گل صنم لو؛ مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی


35. مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22089/res.2020.9167.1917

صدیقه جمشیدی عینی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


36. شناسایی شگفتی‌سازها و پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ ورزش تربیتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22089/res.2020.9408.1953

رسول نظری؛ جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری


37. طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده‌سازی اهداف برنامه درس تربیت‌بدنی مدارس در دوران شیوع کوئید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22089/res.2021.9596.1974

محسن وحدانی؛ نجمه رضاسلطانی؛ محمد جعفری


38. طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22089/res.2021.9490.1961

فاطمه آزرم؛ پریوش نوریخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی


39. طراحی چارچوب شایستگی سواد بدنی دانشجویان - رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22089/res.2020.9253.1932

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمدجعفری؛ پرستو نبیئی؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ زهرا حسامپور


40. تحلیلی بر المپیادهای ورزش دانشجویی ( ارائه الگو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/res.2021.9727.1994

محسن اسمعیلی؛ احمد محمودی؛ محمد پورکیانی؛ رضا قاسم نژاد


41. تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی‌ نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/res.2021.9742.1996

راضیه شیخی؛ ناصر ناستی زایی


42. ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران: بکارگیری نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9268.1933

مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ داوود حومینیان؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد


43. تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9631.1980

علی افروزه؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی


44. شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9782.2001

هادی عبداللهی فر؛ علی محمد صفانیا؛ مهدی نمازی زاده؛ شیوا ازادفدا


45. الگوی پارادایمی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9809.2009

میثم عسگر شمسی؛ حمید قاسمی؛ معصومه حسینی


46. ارائه‌ی الگوی نقش آفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

10.22089/res.2019.7856.1734

ندا کرمی دارچامانی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان


47. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9312.1940

سعیده کاشانی؛ محمد کشتی دار؛ رضا حیدری؛ مهدی اصفهانی؛ فخرالسادات طباطبائیان


48. واکاوی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22089/res.2021.10027.2043

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ رسول طریقی


49. تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22089/res.2021.9876.2019

شهرام نظری؛ کامران عیدی پور؛ معصومه بخیت