موضوعات = آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8436.1803

زهرا ملکی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی


2. عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8332.1793

محمد جعفری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین رجبی


3. تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش‏آموزی و دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22089/res.2020.8881.1877

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلیزاده


4. شناسایی شگفتی‌سازها و پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ ورزش تربیتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22089/res.2020.9408.1953

رسول نظری؛ جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری


5. شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران

دوره 9، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 183-208

10.22089/res.2020.8770.1859

مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان


6. شناسایی عدم قطعیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در افق 1404

دوره 9، شماره 22، بهار 1400، صفحه 47-74

10.22089/res.2019.6614.1570

دنیا پاداش؛ سید محمد کاشف؛ فاطمه ثقفی؛ مهرزاد حمیدی


7. ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر جذب خیّرین ورزش دانشجویی کشور(مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد)

دوره 8، شماره 21، زمستان 1399، صفحه 59-84

10.22089/res.2020.9084.1909

علی یعقوبی؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی؛ سیدحسین علوی


8. تدوین استراتژی های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو

دوره 8، شماره 21، زمستان 1399، صفحه 223-250

10.22089/res.2020.8611.1834

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیررضا نقش


9. طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی

دوره 8، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 179-204

10.22089/res.2020.7838.1732

علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ امین امانی؛ محمد ریحانی؛ مهتا سردرودیان


10. تدوین برنامه راهبردی پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران

دوره 8، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 17-38

10.22089/res.2020.8399.1798

رضا قراخانلو؛ محمدحسین قربانی؛ مهدی بیاتی؛ امیر شمس


11. تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعة ورزش دانشجویی

دوره 8، شماره 19، تابستان 1399، صفحه 39-66

10.22089/res.2019.7652.1707

شمس الدین رضایی؛ منیژه تراوش


12. طراحی برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند چشم انداز 1404

دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-276

10.22089/res.2019.6402.1539

مهدی احمدیان جلوداری؛ شهرام علم؛ ولی نوذری


13. ارزیابی کارآیی نسبی تیم‌های ورزشی دانشگاه ها در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-200

10.22089/res.2018.5812.1453

سید محمد جواد رضوی؛ محمد زارعی محمودآبادی؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی


14. تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-44

10.22089/res.2017.3882.1275

نازنین راسخ؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی


15. طراحی و تدوین برنامة راهبردی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-92

10.22089/res.2017.3874.1268

مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مهوش زینی زاده


16. واکاوی بنیان‌های نظری ورزش آموزشی- تربیتی و استخراج عوامل زمینه‌ای مؤثر و متأثر از آن

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-110

10.22089/res.2018.1173

مهتاب ناصح؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید نصر الله سجادی


17. تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-194

10.22089/res.2017.3948.1282

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی