تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش‏ آموزی و دفتر تربیت ‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلیزاده

دوره 9، شماره 24، آبان 1400، صفحه 241-272

https://doi.org/10.22089/res.2020.8881.1877